สร ปงานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา 2556 สายช น ป.1 ลาด บ ช อ นามสก ล กล มสาระการเร ยนร เทอม 1 เทอม 2 1 นางส พ ศ ภ รมย ไชย การงานอาช พและ เทคโนโลย - PDF

Description
สร ปงานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา 2556 สายช น ป.1 ลาด บ ช อ นามสก ล กล มสาระการเร ยนร เทอม 1 เทอม 2 1 นางส พ ศ ภ รมย ไชย การงานอาช พและ เทคโนโลย แก ป ญหาการไม ระว งร กษาเส อผ าขณะสวมใส ของ น กเร ยนช นประถมศ

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Beauty

Publish on:

Views: 72 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปงานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา 2556 สายช น ป.1 ลาด บ ช อ นามสก ล กล มสาระการเร ยนร เทอม 1 เทอม 2 1 นางส พ ศ ภ รมย ไชย การงานอาช พและ เทคโนโลย แก ป ญหาการไม ระว งร กษาเส อผ าขณะสวมใส ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1/1 โรงเร ยนว ดหนอง แขม(สหราษฎร บ รณะ) ป การศ กษา นางว จ ตรา แตงจ ด ภาษาไทย การพ ฒนาการอ านออกเข ยนได ของ ด.ช. ณรงค ศร หนากลาง น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1/2 พ ฒนาการใช กรรไกรต ดกระดาษไม ตรงตามรอยท ต องการของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1/1 โรงเร ยนว ดหนองแขม(สหราษฎร บ รณะ) ภาคเร ยน ท 2 ป การศ กษา 2556 การพ ฒนาพฤต กรรมความร บผ ดชอบ ของ ด.ช. ภ ทรพล ผด งฤกษ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1/2 3 นางอ จฉรา อย เป นส ข ภาษาไทย - การพ ฒนาท กษะการอ านและการเข ยนคาท ประสม ด วยสระ เออ โดยใช แบบฝ กท กษะการอ านและ การเข ยน 4 น.ส.ธาร นทร ศร ลาช ย ภาษาไทย การพ ฒนาท กษะการอ านของเด กชายภ ทรพล ไสย ฮาดวงษ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1/5 โดยใช แบบฝ กท กษะ การพ ฒนาท กษะการเข ยนของเด กชายภ ทรพล ไสยฮาดวงษ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1/5 โดย ใช แบบฝ กท กษะ 5 นางสายสม บ ญช วงศ ส งคมศ กษา ศาสนา การศ กษาว ธ การสร างล กษณะน ส ยการท งขยะของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 โดยน ทานและเพลง การศ กษาผลการใช น ทานท ม ต อพฤต กรรมความม ระเบ ยบว น ยของน กเร ยน 6 นางฉลองร ฐ จอมส งข คณ ตศาสตร การใช แบบฝ กเสร มท กษะการบอกช อหล กและค า ต วเลขของการบวก การพ ฒนาท กษะในด านการอ านระด บช น ประถมศ กษาป ท 1/6 7 นางสย มพร ต ร กษา คณ ตศาสตร การว เคราะห แก โจทย ป ญหาการบวก โดยใช บทบาทสมมต ของน กเร ยนประถมศ กษาป ท 1/7 โรงเร ยนว ดหนองแขม (สหราษฎร บ รณะ) ภาค เร ยนท 1 ป การศ กษา นายไพโรจน ส นแต ศ ลปะ การศ กษาการใช เพลงสร างความต นต วในการเร ยน ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 9 นางจาร ณ โพธ น าเท ยง ภาษาอ งกฤษ การพ ฒนาการอ านภาษาอ งกฤษ ของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/6 10 นายสมค ด ต ร กษา พละศ กษา การพ ฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช ยางรถยนต ช นประถมศ กษาป ท 1 การพ ฒนาท กษะการอ านโดยใช การป น ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1/7 โรงเร ยนว ดหนอง แขม (สหราษฎร บ รณะ) ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 ท กษะการเล นก ตาร ของน กเร ยนระด บช น ประถมศ กษาป ท 5 การพ ฒนาพฤต กรรมการวางรองเท าน กเร ยนของ ตนเองอย างเป นระเบ ยบของน กเร ยน ช น ประถมศ กษาป ท 1/6 การพ ฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยใช การละเล น แบบไทย ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 11 นายชยาน นต จ นด สายช น ป.2 ลาด บ ช อ นามสก ล กล มสาระการเร ยนร เทอม 1 เทอม 2 12 นางขว ญเร อน พงษ เสนา ส งคมศ กษา ศาสนา การพ ฒนาพฤต กรรมเก ยวก บระเบ ยบว น ยในด าน การร กษาความสะอาดของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 2/1 โรงเร ยนว ดหนองแขม (สหราษฎร บ รณะ) ด วยว ธ การสร างข อตกลง การจ ดก จกรรมการเร ยนว ชาคณ ตศาสตร โดยใช ฝา น าอ ดลมเป นส อในการเร ยนเร องการหารของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2/1 13 นางจ ตรลดา เม องเพ ชร ภาษาไทย การพ ฒนาการเข ยนคาท ม ห เป นอ กษรนา ภาค เร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 การส งเสร มท กษะการอ านสะกดคาของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 2/2 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา นางสาวคณ สา เต งเจร ญ ภาษาไทย การแก ป ญหาน กเร ยนเข ยนสะกดคาไม ถ กต อง การศ กษาพฤต กรรมของน กเร ยนช น ประถมศ กษา ป ท 2/3 เร อง ไม ส งงาน/การบ าน 15 นางพรส น นท พลายร กษา ว ทยาศาสตร การพ ฒนาระเบ ยบว น ยในห องเร ยนของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 2/4 16 น.ส.เรณ ส นธ เกษมส ข ภาษาไทย การศ กษาท กษะการเข ยนของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 2/5 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 การใช ว ธ สอนโดยการสร างแผนผ งความค ดเพ อ พ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาว ทยาศาสตร เร องด น ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2/4 การพ ฒนาท กษะในด านการอ าน ช นประถมศ กษา ป ท 2/5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 17 น.ส.อรวรรณ ฉายาร กษ ว ทยาศาสตร การศ กษาผลของการจ ดก จกรรมเพ อการพ ฒนา ท กษะการใช อ ปกรณ ว ทยาศาสตร ข นพ นฐานของ น กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 2 โรงเร ยนว ด หนองแขม(สหราษฎร บ รณะ) ส าน กงานเขตหนอง แขม กร งเทพมหานคร 18 น.ส.ชลธ ชา บ ญร กษา คณ ตศาสตร การพ ฒนาการแก โจทย ป ญหา การบวก การลบ โดยใช แบบฝ กท กษะการบวก การลบของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 2/7 การส งเสร มท กษะการค นคว าความร ว ทยาศาสตร ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2/6 โรงเร ยนว ด หนองแขม(สหราษฎร บ รณะ) ส าน กงานเขตหนอง แขม กร งเทพมหานคร การศ กษาผลการใช บทท องส ตรค ณของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 2/7 โดยว ธ เพ อนช วยเพ อน 19 นายโกส นทร ส ดด ศ ลปะ การพ ฒนาระเบ ยบและความร บผ ดชอบในการ จ ดเก บอ ปกรณ 20 นางพ ชราภรณ ป ญญาไวย ภาษาต างประเทศ รายงานการพ ฒนาการอ านออกเส ยงคาศ พท ภาษาอ งกฤษเร อง Animal โดยการใช เกม การแก ป ญหาน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2/1 ท ขาดระเบ ยบว น ย ในการทางานศ ลปะ โดยใช ก จกรรมความค ดละเอ ยดลออ รายงานผลการใช แบบฝ กพ ฒนาการเร ยนร ว ชา ภาษาอ งกฤษช นประถมศ กษาป ท 2 เร อง English is fun 21 นายเต ม ข มนาค สายช น ป. 3 ลาด บ ช อ นามสก ล กล มสาระการเร ยนร เทอม 1 เทอม 2 22 น.ส.นพวรรณ ว ศ ษฎ ป ญญา ส งคมศ กษา ศาสนา การศ กษาผลการใช น ทานธรรมะท ม ต อพฤต กรรม ความม ระเบ ยบว น ยของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3/1 ผลของการใช แบบฝ กท กษะท ม ต อความสามารถใน การอ านภาษาไทยน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 รายว ชาประว ต ศาสตร เร อง บ คคลสาค ญ 23 น.ส.ส พ ตรา คล ายส บรรณ ภาษาไทย การเปร ยบเท ยบความสามารถในการอ านสะกดค า ของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 3/6 โรงเร ยนว ด หนองแขม จ งหว ดกร งเทพฯด วยแบบฝ กการอ าน 24 นางจ นทร เพ ญ ก านเหล อง คณ ตศาสตร การพ ฒนาท กษะการค ดคานวณ เร อง การแก โจทย ป ญหาโดยใช แบบฝ กท กษะของเด กชายพ ชานนท ต ข ณานนท 25 นางราตร แสงกล า คณ ตศาสตร โจทย ป ญหาโดยใช ก จกรรมเกมเพ อพ ฒนาท กษะ ทางคณ ตศาสตร ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 26 นายอเนก พ ดไธสง ส ขศ กษาและพลศ กษา การศ กษาพฤต กรรมการเร ยนกร ฑาและการ พ ฒนาการออกสตาร ทในระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท 1 ประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนว ดหนองแขม (สหราษฎร บ รณะ) การพ ฒนาท กษะการอ านจ บใจความว ชาภาษาไทย สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3/6 โรงเร ยน ว ดหนองแขม (สหราษฎร บ รณะ) จ งหว ดกร งเทพฯ ด วยแบบฝ กการอ าน การฝ กท กษะการหาร ของเด กชายพ ชานนท ต ข ณานนท ส งเสร มการท องส ตรค ณของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 3/5, 3/7 การพ ฒนาสมรรถภาพทางกาย ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 3/1 3/2 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 ท ม น าหน กเก นมาตรฐาน โดยใช ก จกรรมการออกกาล งกาย 27 น.ส.วรวรรณ อ อนระทวย ศ ลปะ การแก ป ญหาน กเร ยนชายไม ชอบปฏ บ ต ท าร าว ชา นาฏศ ลป ไทย ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 การสอนซ อมเสร มนาฏศ ลป สาหร บน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 3 โดยใช ช ดฝ กท กษะ ก จกรรม นาฏศ ลป เร อง เพลงราวงมาตรฐานและความร นาฏศ ลป ไทยพ นฐาน 28 นายท นตพร ส งหพ นธ 29 นางพรล ดดา พ ท กษ เสร ชน การศ กษาการแก ไขการเล นเกมของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 3/7 ในว ชาคอมพ วเตอร ภาค เร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 การพ ฒนาความสามารถทางการเร ยนว ชา คอมพ วเตอร สาหร บเด กเร ยนอ อน ในระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 โดยใช เอกสารประกอบการ เร ยนท สร างข น 30 นางณ ฐ ณ เป ยมเจร ญ กอท. การไม ส งงาน/การบ าน พฤต กรรมการบร โภคขนมขบเค ยวของเด กว ยเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 3/5 31 นางสาวน ต นารถ อ นฤด ว ทยาศาสตร การแก ป ญหาน กเร ยนรายบ คคล เด กชายปณว ฒน ช มแสงวาป (การร งแกเพ อน) ช นประถมศ กษาป ท 3/5 32 นางกาญจนา สมร ป ส งคมศ กษา ศาสนา การว จ ยผลการจ ดก จกรรมส งเสร มค ณธรรม การ ประหย ดของน กเร ยน ระด บประถมศ กษาป ท 3/5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 สายช น ป.4 ลาด บ ช อ นามสก ล กล มสาระการเร ยนร เทอม 1 เทอม 2 33 นางธ ญท พย ภ ศร วงศ วณ ช ภาษาไทย ศ กษาและแก ป ญหาน กเร ยนภาษาไทยไม ถ กต อง ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4/1 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา น.ส.วรรณศ ร สมบ รณ ผล ภาษาไทย การศ กษาการอ าน และการเข ยนภาษาไทย ช น ประถมศ กษาป ท 4/7 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา น.ส.ปพ ชญา แสงหว า คณ ตศาสตร การแก ป ญหาการหารท ต วหารเป นจ านวนท ม สอง หล กและผลหารเป นจ านวนท ไม เก นสามหล กโดยใช การสอนซ อมเสร มด วยแบบฝ กท กษะ ของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 4/5 โรงเร ยนว ดหนองแขม (สหราษฎร บ รณะ) ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา นายส ทธ ช ย ภ ส ด ส งคมศ กษา ศาสนา 37 นางส พ ชฌาย พรเพ ง การงานอาช พและ เทคโนโลย การศ กษาพฤต กรรมของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4/6 โรงเร ยนว ดหนองแขม (สหราษฎร บ รณะ) เร องการไม ส งงาน /การบ าน การพ ฒนาความสามารถทางการเร ยนว ชา คอมพ วเตอร ในระด บช นประถมศ กษาป ท 4 โดย ใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา นายสม คร โคตวงศ คณ ตศาสตร การใช แบบฝ กเพ อพ ฒนาท กษะการค ดว เคราะห โจทย ป ญหา ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4/2 การเปร ยบเท ยบผลการเข ยนสะกดคาของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 4 โดยใช แบบฝ กท กษะการ เข ยนสะกดคาก บการเข ยนตามคาบอก การพ ฒนาการอ านว ชาภาษาไทย ช น ประถมศ กษาป ท 4/7 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 การศ กษาผลส มฤทธ ในการแก โจทย ป ญหา คณ ตศาสตร เร อง เง น โดยใช การวาด ภาพประกอบโจทย ป ญหา ของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 4/5 โรงเร ยนว ดหนองแขม (สหราษฎร บ รณะ) ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 การพ ฒนาท กษะการพ มพ โดยใช โปรแกรม สาเร จร ปในว ชาคอมพ วเตอร ของน กเร ยน ช น ประถมศ กษาป ท 1/6 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 การพ ฒนาการว เคราะห โจทย การค ณและการหาร ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4/2 โดยใช แบบ ฝ ก 39 น.ส.ท ศน ย เก ดรอด ว ทยาศาสตร การเพ มผลส มฤทธ ทางการเร ยนว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x