สร ปผลการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป 2554 แข งข น ณ โรงเร ยนอน บาลลานารายณ กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) ท รายการ ระด บช น ช อ- สก - PDF

Description
1 กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) 1 การสร างหน งส อ ป.4-6 ด.ญ.ณ ฎฐณ ชา ควบพ มาย บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 อ เล กทรอน กส (E-book) ด.ญ.ธ นยพร กรวยสว สด บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 ด.ญ.ศ ภดา

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 20 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) 1 การสร างหน งส อ ป.4-6 ด.ญ.ณ ฎฐณ ชา ควบพ มาย บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 อ เล กทรอน กส (E-book) ด.ญ.ธ นยพร กรวยสว สด บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 ด.ญ.ศ ภดา ร งเร อง บ านใหม สาม คค เหร ยญทองอ นด บ 2 ด.ญ.ส ดาร ตน พ นธ ม ตร บ านใหม สาม คค เหร ยญทองอ นด บ 2 ด.ญ.จ นทร เมฆข นทด บ านปรางค น อย เหร ยญทองอ นด บ 3 ด.ญ.ว ร ยา เกากลางคอน บ านปรางค น อย เหร ยญทองอ นด บ 3 ด.ญ.ชลธ ชา อ คค โรจน อน บาลท าหลวง เหร ยญทองอ นด บ 4 ด.ญ.ก ลรว เว ยงเง น อน บาลท าหลวง เหร ยญทองอ นด บ 4 ด.ญ.ว ชร เพล นศ ลป อน บาลโคกเจร ญ เหร ยญทองอ นด บ 5 ด.ญ.เกศนภา พวงทอง อน บาลโคกเจร ญ เหร ยญทองอ นด บ 5 ด.ช.ภ ร ชกานต เปร นก ล น าส ดว ไลประชาสรรค เหร ยญทองอ นด บ 5 ด.ช.ว ศร ต อย ฤกษ น าส ดว ไลประชาสรรค เหร ยญทองอ นด บ 5 ด.ช.ศราว ธ ท พงาม พรหมร งษ เหร ยญทองอ นด บ 5 ด.ช.ภาน หอระด พรหมร งษ เหร ยญทองอ นด บ 5 ด.ช.วน ส ห ร ญร กษ ว ดหนองตาม ง เหร ยญทองอ นด บ 6 ด.ช.จ ตเกษม จ นประด บ ว ดหนองตาม ง เหร ยญทองอ นด บ 6 ด.ช.ปราโมทย กงจ นทร อน บาลล านารายณ เหร ยญเง นอ นด บ 1 ด.ช.ธนภ ทร นาคศ ลปร จ ตร อน บาลล านารายณ เหร ยญเง นอ นด บ 1 ด.ญ.วาสนา ค าพงษ ท งท าข าง เหร ยญเง นอ นด บ 1 ด.ญ.ปรายฟ า จ าปาทอง ท งท าข าง เหร ยญเง นอ นด บ 1 ด.ญ.ธน ชชา อ ท ยธรรม บ านมะกอกหวาน เหร ยญเง นอ นด บ 2 ด.ญ.ไพร น ทองผ บ านมะกอกหวาน เหร ยญเง นอ นด บ 2 ด.ญ.ส พรรณ แพนท พย ช มชนว ดค ร นาคร ตนาราม เหร ยญเง นอ นด บ 2 2 ด.ญ.ขว ญท ย อย เส ยง ช มชนว ดค ร นาคร ตนาราม เหร ยญเง นอ นด บ 2 2 การสร างหน งส อ ม.1-3 เด กหญ งน สรณ การส ทธ ช มชนว ดค ร นาคฯ เหร ยญทองอ นด บ 1 อ เล กทรอน กส (E-book) เด กหญ งอรญา ร งสา ช มชนว ดค ร นาคฯ เหร ยญทองอ นด บ 1 เด กหญ งส ธ ตา จ าด พรหมร งส เหร ยญทองอ นด บ 2 เด กหญ งว นช ล บ วเง น พรหมร งส เหร ยญทองอ นด บ 2 เด กหญ งส วน นท ฟ กทอง อน บาลท าหลวง เหร ยญทองอ นด บ 3 เด กชายจ ระพงษ ภาคทอง อน บาลท าหลวง เหร ยญทองอ นด บ 3 3 การใช โปรแกรม ป.4-6 ด.ญ.ป ญญ ศา จ นละวงศ อน บาพ ฒนาน คม เหร ยญทองอ นด บ 1 น าเสนอ(Presentation) ด.ช.ชลส ทธ แดงน อย อน บาพ ฒนาน คม เหร ยญทองอ นด บ 1 ด.ญ.ชวน ล ลายภ ด า ช มชนว ดค ร นาคร ตนาราม เหร ยญทองอ นด บ 2 ด.ญ.ส ภาญณาวด ภ นาเธ ยน ช มชนว ดค ร นาคร ตนาราม เหร ยญทองอ นด บ 2 ด.ช.ภ ม นทร จ นทร เสม บ านปรางค น อย เหร ยญทองอ นด บ 3 ด.ญ.ท วาณ น มข นทด บ านปรางค น อย เหร ยญทองอ นด บ 3 ด.ญ.เวธตา ปะระขา บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 4 ด.ช.นาค นทร นายอด บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 4 ด.ญ.เมธาพร อ เทนส ด บ านใหม สาม คค เหร ยญเง นอ นด บ 1 ด.ญ.ศศ น ภา จานนอก บ านใหม สาม คค เหร ยญเง นอ นด บ 1 ด.ช.ธนภ ทร เก ดบาง บ านซ บจ าปา เหร ยญเง นอ นด บ 1 ด.ช.ณ ฐธ ญ ฉ มบ น บ านซ บจ าปา เหร ยญเง นอ นด บ 1 ด.ญ.ทว กา อว ส อน บาลโคกเจร ญ เหร ยญเง นอ นด บ 1 ด.ญ.พ ตราภรณ น วมโต อน บาลโคกเจร ญ เหร ยญเง นอ นด บ 1 ด.ญ.ศ ภรรญา เพ งศร บ านดงน อย เหร ยญเง นอ นด บ 2 ด.ญ.น าฝน โตอ อน บ านดงน อย เหร ยญเง นอ นด บ 2 ด.ญ.ส ธ น วรรณรงค บ านล าโกฎ ทอง เหร ยญเง นอ นด บ 3 3 ด.ญ.ฐ ต มา แสงธ ป บ านล าโกฎ ทอง เหร ยญเง นอ นด บ 3 ด.ช.ธนภ ทร นาคค อปว จ ตร อน บาลล านารายณ เหร ยญเง นอ นด บ 3 ด.ญ.เมวด วรรณวงษ อน บาลล านารายณ เหร ยญเง นอ นด บ 3 ด.ช.ธรรษณธง พานพ ก พรหมร งษ เหร ยญเง นอ นด บ 4 ด.ช.ว ฒ ช ย ช มตร นอง พรหมร งษ เหร ยญเง นอ นด บ 4 ด.ญ.กนกวรรณ ทองค ร บ านป าเขว า เหร ยญเง นอ นด บ 5 ด.ช.กรรช ย นวลว ล ย บ านป าเขว า เหร ยญเง นอ นด บ 5 4 การสร าง Webpage ม.1-3 น.ส.ศ ร ร ตน เหลาไผ ช มชนว ดจงโกม ตรภาพท 157 เหร ยญทอง ประเภท CMS น.ส.ชนากานต บ ญผง ช มชนว ดจงโกม ตรภาพท 157 เหร ยญทอง 5 การสร าง Webpage ม.1-6 ด.ญ.ส ธ ตา ด าด พรหมร งษ เหร ยญทอง ประเภท text Editor ด.ญ.เพชรร นทร เวชากามา พรหมร งษ เหร ยญทอง 6 การสร างเกมส สร างสรรค ป.4-6 ด.ช. สรศ กด ภ รมย ชม อน บาลล านารายณ เหร ยญทอง จากคอมพ วเตอร ด.ช.ศตวรรษ จ ตตร ร ตน อน บาลล านารายณ เหร ยญทอง ด.ช.อ ทธ พล ศร ระแก ว บ านมะกอกหวาน เหร ยญเง น ด.ช.สมยศ บ นนาค บ านมะกอกหวาน เหร ยญเง น ด.ช.คมส น ค าลา บ านท งท าช าง เหร ยญทองแดง ด.ช.เก ยรต ศ กด ม งกรทอง บ านท งท าช าง เหร ยญทองแดง ด.ญ. ส น ตา ส มไทยสง บ านโกรกรกฟ า ชมเชย ด.ญ. ม กดาร ตน เบญมาตย บ านโกรกรกฟ า ชมเชย ด.ช.ด รพ ฒน ย มสนอง อน บาลโคกเจร ญ ชมเชย ด.ช.อน วรรต แก วเม องน อย อน บาลโคกเจร ญ ชมเชย 7 การสร างเกมส สร างสรรค ม.1-3 ด.ญ. ท ตพ ชา จ าปาด บ บ านท าด นด า เหร ยญทอง จากคอมพ วเตอร ด.ช.แสงเพชร อากรนาค บ านท าด นด า เหร ยญทอง ด.ญ.วาสนา ใจเห ยม บ านโคกแสมสาร เหร ยญเง น ด.ญ.อธ ตยา แทวกระโทก บ านโคกแสมสาร เหร ยญเง น 8 การต ดต อภาพยนต ม.1-6 ด.ช.ส ทธ ภณ ห นส ภาพ บ านบ วช ม เหร ยญทองอ นด บ 1 ด.ช.ณ ฐพล ม งนอก บ านบ วช ม เหร ยญทองอ นด บ 1 ด.ช.ฐ ต ว ฒ แสงส วรรณ บ านโคกแสมสาร เหร ยญทองอ นด บ 2 ด.ช.อน สรณ ธ ตะป น บ านโคกแสมสาร เหร ยญทองอ นด บ 2 ด.ช.ณ ฐกรณ เชยชม บ านด ล ง เหร ยญทองอ นด บ 3 ด.ช.ส ก ลย โพธ สร บ านด ล ง เหร ยญทองอ นด บ 3 4 ด.ช.ศ ร ช ย บ วต ม ช มชนว ดจงโกม ตรภาพท 157 เหร ยญเง น ด.ช.ว นเฉล ม ด เล ศ ช มชนว ดจงโกม ตรภาพท 157 เหร ยญเง น 9 การสร างการ ต นแอน เมช น ม.1-3 ด.ช.ทศพร ธาระ ช มชนบ านแก งเส อเต น เหร ยญทอง (2D Animation) ด.ช.ศ ร ว ฒน กล นก หลาบ ช มชนบ านแก งเส อเต น เหร ยญทอง ด.ช.วร ฒม บ ญหลาย บ านด ล ง เหร ยญเง น ด.ช.น ว ฒน สมสอาด บ านด ล ง เหร ยญเง น ด.ช.อน ชา กล นเช อ บ านโคกแสมสาร เหร ยญทองแดง ด.ช. ส าเน ยงวงศ แสง บ านโคกแสมสาร เหร ยญทองแดง 10 การออกแบบส งของเคร องใช ม.1-3 ด.ญ.ปฏ ญญา พะวงค จ ตร น าส ดว ไลประชาสรรค เหร ยญทองอ นด บ 1 ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร ด.ญ.ณ ชากร นาคศร คร าม น าส ดว ไลประชาสรรค เหร ยญทองอ นด บ 1 ด.ช.กฤษณะ น อยใหญ บ านท าด นด า เหร ยญทองอ นด บ 2 ด.ช.พ ระพงษ ปานเน ยม บ านท าด นด า เหร ยญทองอ นด บ 2 ด.ช.ศ กด ส ทธ ช มพร บ านบ วช ม เหร ยญทองแดงอ นด บ 1 ด.ช.อ ท ย ป าสล ง บ านบ วช ม เหร ยญทองแดงอ นด บ 1 ด.ญ.ส ภาพร จ าปา อน บาลท าหลวง เหร ยญทองแดงอ นด บ 2 ด.ญ.ร งทว มลทา อน บาลท าหลวง เหร ยญทองแดงอ นด บ 2 ด.ช.ณ ฐพงษ แทวกระโทก บ านโคกแสมสาร เหร ยญทองแดงอ นด บ 3 ด.ช.อด ศ กด แสงจ นทร บ านโคกแสมสาร เหร ยญทองแดงอ นด บ 3 11 การเข ยนโปรแกรม ม.1-6 ด.ญ.ส ท นา ศร ระสา บ านราษฎร บ าร ง เหร ยญทอง ด วยภาษาคอมพ วเตอร ด.ญ.ว ภาวรรณ ส งกลาง บ านราษฎร บ าร ง เหร ยญทอง 12 ค นหาอ จฉร ยะ IT ม.1-6 ด.ญ.กาญจนา จงอาจกลาง ช มชนว ดจงโกม ตรภาพท 157 เหร ยญทองอ นด บ 1 ด านคอมพ วเตอร ด.ญ. น ชบา เนตรถาวร ช มชนว ดจงโกม ตรภาพท 157 เหร ยญทองอ นด บ 1 ด.ช.ณ ฐพล ประท มม ง น คมล านารายณ เหร ยญทองอ นด บ 2 ด.ช.ณ ฐพล จ นทร ประสาท น คมล านารายณ เหร ยญทองอ นด บ 2 ด.ช.ชนะช ย กล นประยงค บ านห วล า เหร ยญทองอ นด บ 3 ด.ช.ก ตต พงษ ย นอ นทร บ านห วล า เหร ยญทองอ นด บ 3 13 การประกวดโครงงาน ม.1-3 ด.ญ. แสงนภา ส หานารถ บ านว งทอง เหร ยญทอง คอมพ วเตอร ประเภทซอฟแวร ด.ญ.นวภร มหาดไทย บ านว งทอง เหร ยญทอง ด.ช.ก จจา ด านข นทด บ านว งทอง เหร ยญทอง 14 การสร างเว ปเพจ(Webpage) ป.4-6 ด.ญ.ศ ภดา เบ ยดนอก อน บาลล านารายณ เหร ยญทอง ประเภท Web Editor ด.ญ.ธนพร นาคศ ลปว จ ตร อน บาลล านารายณ เหร ยญทอง ด.ญ.ศศ ชา ศร พ ฒ บ านเกาะร ง เหร ยญเง นอ นด บ 1 ด.ช.ปฏ มา ชาพวงศ บ านเกาะร ง เหร ยญเง นอ นด บ 1 5 ด.ญ.เกศ น ท าวท มมา ช มชนว ดค ร นาคร ตนาราม เหร ยญเง นอ นด บ 1 ด.ญ.เวธ น พรรคพวก ช มชนว ดค ร นาคร ตนาราม เหร ยญเง นอ นด บ 1 ด.ญ.นววรรณ ค าค อ อน บาลโคกเจร ญ เหร ยญเง นอ นด บ 2 ด.ญ.พ มนภ ส มณ โชต อน บาลโคกเจร ญ เหร ยญเง นอ นด บ 2 ด.ช.นพร ตน ต นตระก ล อ สส มช ญคอนแวนต ล านารายณ เหร ยญเง นอ นด บ 2 ด.ช.ณรงค กรณ บ วนารถ อ สส มช ญคอนแวนต ล านารายณ เหร ยญเง นอ นด บ 2 ด.ญ.ปณ ตา จอมดวง บ านท งท าช าง เหร ยญเง นอ นด บ 3 ด.ญ.จ ราภรณ เถ อนถ า บ านท งท าช าง เหร ยญเง นอ นด บ 3 ด.ญ.อ จฉราพร ผล ผล บ านหนองประด เหร ยญเง นอ นด บ 3 ด.ช.ร ตนช ย คล ายเดช บ านหนองประด เหร ยญเง นอ นด บ 3 ม.1-3 ด.ช.พ ท กษ พ ลก น บ านคลอง เหร ยญทอง ด.ช.พงศกร กอก น บ านคลอง เหร ยญทอง ด.ญ.ธน ชชา พ ลสว สด ช มชนว ดค ร นาคร ตนาราม เหร ยญเง นอ นด บ 1 ด.ญ.เกศร นทร เพร ดข นทด ช มชนว ดค ร นาคร ตนาราม เหร ยญเง นอ นด บ 1 ด.ช.รณช ย ค าข นาค ช มชนบ านแก งเส อเต น เหร ยญเง นอ นด บ 2 ด.ช.มงคล น นช ย ช มชนบ านแก งเส อเต น เหร ยญเง นอ นด บ 2 ด.ญ.ศ นสน ย ม วงส ข บ านเกาะร ง เหร ยญเง นอ นด บ 3 ด.ญ.จ ตราน ช จ าส งเน น บ านเกาะร ง เหร ยญเง นอ นด บ 3 ด.ญ.กาญจนา จ เหล ง บ านหนองประด เหร ยญเง นอ นด บ 3 ด.ญ.นพร ตน แก วรอดฟ า บ านหนองประด เหร ยญเง นอ นด บ 3 ด.ช.จ กร นทร สาร บ านโคกแสมสาร เหร ยญเง นอ นด บ 3 ด.ช.ณ ฐพล การสมพ ศ บ านโคกแสมสาร เหร ยญเง นอ นด บ 3 ด.ช.นท ด ส ข พรหมร งษ เหร ยญเง นอ นด บ 4 ด.ช.กชกร แก วกาญจน พรหมร งษ เหร ยญเง นอ นด บ 4 15 วาดภาพด วยโปรแกรม ป.1-3 ด.ช.ธน งค มารภ กด บ านแหลมชนแดน เหร ยญทองอ นด บ 1 คอมพ วเตอร กราฟ ก ด.ญ.ว จ ตรา บ ญเพ ชร บ านแหลมชนแดน เหร ยญทองอ นด บ 1 ด.ญ.ปว ณา ประเท อง อน บาลพ ฒนาน คม เหร ยญทองอ นด บ 2 ด.ญ.วรรณว สา ปล ดศร อน บาลพ ฒนาน คม เหร ยญทองอ นด บ 2 ด.ญ.บ ษยามาส ห มแพร อน บาลล านารายณ เหร ยญทองอ นด บ 3 ด.ญ.ร ชดาภรณ ทองศ ลา อน บาลล านารายณ เหร ยญทองอ นด บ 3 ด.ช.เทว ญ คล ายบ การ บ านมะนาวหวาน เหร ยญเง นอ นด บ 2 ด.ช.เทว นทร คล ายบ การ บ านมะนาวหวาน เหร ยญเง นอ นด บ 2 6 ด.ญ.อร ณวด สงวนจ ตร บ านซ บเค าแมว เหร ยญเง นอ นด บ 3 ด.ญ.วรรณน ดา ช นจ บ านซ บเค าแมว เหร ยญเง นอ นด บ 3 ด.ญ.กฤต ยา ทองมา บ านท งท าช าง เหร ยญเง นอ นด บ 4 ด.ญ.ศ ร พร พรมไทย บ านท งท าช าง เหร ยญเง นอ นด บ 4 ด.ช.กฤษณะ พ ทธร กษา บ านดงด นแดง เหร ยญเง นอ นด บ 5 ด.ช.จ กรกร ศน บ ญนาค บ านดงด นแดง เหร ยญเง นอ นด บ 5 ด.ช.อภ ส ทธ ส ร ย บ านด ล ง เหร ยญทองแดงอ นด บ 1 ด.ญ.ช ล พร ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x