ก าหนดการประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น ประจ าป 2554 ว นศ กร ท 5 ส งหาคม 2554 เวลาการประกวด - PDF

Description
สถานท ประกวด เวท การแสดง เวท การประกวด จ ป เตอร 4 จ ป เตอร 5 จ ป เตอร 6 จ ป เตอร 7 จ ป เตอร 8 จ ป เตอร 9 จ ป เตอร 10 ลานก จกรรม 1 ลานก จกรรม 2 ลานก จกรรม 3 ก าหนดการประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 22 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สถานท ประกวด เวท การแสดง เวท การประกวด จ ป เตอร 4 จ ป เตอร 5 จ ป เตอร 6 จ ป เตอร 7 จ ป เตอร 8 จ ป เตอร 9 จ ป เตอร 10 ลานก จกรรม 1 ลานก จกรรม 2 ลานก จกรรม 3 ก าหนดการประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น ประจ าป 2554 ว นศ กร ท 5 ส งหาคม 2554 เวลาการประกวด : รอบแรก 15 ท ม : รอบแรก 15 ท ม : รอบแรก 15 ท ม น น น. การประกวดการแสดงละครภาษาอ งกฤษ การประกวดการแสดงละครภาษาอ งกฤษ น น. การประกวดกล าวส นทรพจน การประกวดกล าวส นทรพจน การประกวดกล าวส นทรพจน การประกวดกล าวส นทรพจน การประกวดกล าวส นทรพจน การประกวดกล าวส นทรพจน : ภาษาไทย : ภาษาไทย : ภาษาไทย : ภาษาจ น -ภาษาจ น : ภาษาจ น น น น น น น. : ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม : ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม น. : ภาษาไทย ภาษาไทย : ภาษาไทย น. : คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร : คณ ตศาสตร น. : ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร : ว ทยาศาสตร น. : ศ ลปะ ศ ลปะ : ศ ลปะ น. การแข งข นท กษะทางคอมพ วเตอร ป.4-6 การแข งข นท กษะทางคอมพ วเตอร การแข งข นท กษะทางคอมพ วเตอร น น น. การประกวดจ ดสวนถาดแห ง ป น น. การประกวดแกะสล กผ กผลไม การประกวดแกะสล กผ กผลไม การประกวดแกะสล กผ กผลไม การประกวดการประด ษฐ ส งของว สด เหล อใช การประกวดการประด ษฐ ส งของว สด เหล อใช การประกวดการประด ษฐ ส งของว สด เหล อใช หมายเหต 1. ช วงเวลาการประกวดในแต ละประเภท รวมเวลาประกวด และรางว ล 2. ผ ประกวดต องรายงานต วก อนเวลาประกวด 15 นาท 3. ประเภทการประกวดท ต องจ ดเตร ยมอ ปกรณ ผ ประกวดสามารถจ ดเตร ยมอ ปกรณ ภายในสถานท ประกวดก อนเวลาประกวด 15 นาท 4. การประกวดของห องจ ป เตอร จะท าการและมอบรางว ล ณ บ ลล งก เก ยรต ยศ 5. รายการส ดท ายของห องจ ป เตอร จะท าการและมอบรางว ลในว นถ ดไป สถานท ประกวด เวท การแสดง เวท การประกวด จ ป เตอร 4 จ ป เตอร 5 จ ป เตอร 6 จ ป เตอร 7 จ ป เตอร 8 จ ป เตอร 9 ลานก จกรรม 1 ลานก จกรรม 2 ลานก จกรรม 3 ก าหนดการประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น ประจ าป 2554 ว นเสาร ท 6 ส งหาคม 2554 เวลาการประกวด การแสดง การประกวดการแสดงละครภาษาจ น น. การประกวดกล าวส นทรพจน การประกวดกล าวส นทรพจน การประกวดกล าวส นทรพจน การแข งข นค ดลายม อ การแข งข นค ดลายม อ การแข งข นค ดลายม อ การแข งข นค ดลายม อ : ภาษาอ งกฤษ : ภาษาอ งกฤษ : ภาษาอ งกฤษ ป.1-3 ป น น น น น น น. : ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) ภาษาต างประเทศ : ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) น. : การพ นฐานอาช พและเทคโนโลย การงานพ นฐานอาช พและเทคโนโลย : การพ นฐานอาช พและเทคโนโลย น. : ส ขศ กษา และพละศ กษา ส ขศ กษาและพลศ กษา : ส ขศ กษา และพละศ กษา น. : ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ปฐมว ย : คณ ตศาสตร น. ศ นย พ ฒนาเด กเล ก : ภาษาไทย ปฐมว ย น น. ปฐมว ย น น น. การประกวดงานประด ษฐ จากใบตอง การประกวดงานประด ษฐ จากใบตอง การประกวดงานประด ษฐ จากใบตอง การประกวดงานประด ษฐ ร อยมาล ย การประกวดงานประด ษฐ ร อยมาล ย การประกวดงานประด ษฐ ร อยมาล ย ประถม : รอบแรก 15 ท ม น. ม ธยม : รอบแรก 15 ท ม น. การประกวดการแสดงละครภาษาอ งกฤษ น. หมายเหต 1. ช วงเวลาการประกวดในแต ละประเภท รวมเวลาประกวด และรางว ล 2. ผ ประกวดต องรายงานต วก อนเวลาประกวด 15 นาท 3. ประเภทการประกวดท ต องจ ดเตร ยมอ ปกรณ ผ ประกวดสามารถจ ดเตร ยมอ ปกรณ ภายในสถานท ประกวดก อนเวลาประกวด 15 นาท 4. การประกวดของห องจ ป เตอร จะท าการและมอบรางว ล ณ บ ลล งก เก ยรต ยศ 5. รายการส ดท ายของห องจ ป เตอร จะท าการและมอบรางว ลในว นถ ดไป สถานท ประกวด เวท จ ป ล เวท การประกวด จ ป เตอร 4 จ ป เตอร 5 จ ป เตอร 6 จ ป เตอร 7 จ ป เตอร 8 ลานก จกรรม 1 ลานก จกรรม 2 ลานก จกรรม 3 หมายเหต : รอบต ดส น 10 ท ม น. เกมส ทายซ เส ยงอะไรเอ ย? น. การแข งข นต อเลโก พ ธ การมอบรางว ลผ ด แลเด กด เด น ศ นย พ ฒนาเด กด เด น ป น น. 1. ช วงเวลาการประกวดในแต ละประเภท รวมเวลาประกวด และรางว ล 2. ผ ประกวดต องรายงานต วก อนเวลาประกวด 15 นาท 3. ประเภทการประกวดท ต องจ ดเตร ยมอ ปกรณ ผ ประกวดสามารถจ ดเตร ยมอ ปกรณ ภายในสถานท ประกวดก อนเวลาประกวด 15 นาท 4. การประกวดของห องจ ป เตอร จะท าการและมอบรางว ล ณ บ ลล งก เก ยรต ยศ ป : รอบต ดส น 10 ท ม น. : ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) : ว ทยาศาสตร : การงานพ นฐานอาช พและเทคโนโลย : ศ ลปะ : ส ขศ กษา และพละศ กษา น. การประกวดเร งเล นเต น Dancer น. ก ฬาเด นต วหนอน การฮ ล าฮ ปประกอบเพลง ป ก าหนดการประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น ประจ าป 2554 ว นอาท ตย ท 7 ส งหาคม 2554 ป เวลาการประกวด ประถม : รอบต ดส น 10 ท ม น. : รอบต ดส น 10 ท ม น. ม ธยม : รอบต ดส น 10 ท ม น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x