รายช อผลงานท เป นนว ตกรรมและส งประด ษฐ สร างสรรค หร องานว จ ยของคร และการได ร บรางว ลหร อการนาไปใช ประโยชน ป การศ กษา 2553 ผ ทาผลงาน - PDF

Description
ท ต วบ งช ท 5 ผลงานท เป นนว ตกรรม ส งประด ษฐ สร างสรรค หร องานว จ ยของคร ท นาไปใช รายช อผลงานท เป นนว ตกรรมและส งประด ษฐ สร างสรรค หร องานว จ ยของคร และ ป การศ กษา 2553 รายช อผลงาน ผ ทาผลงาน 1 หน งส อเร

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 25 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ท ต วบ งช ท 5 ผลงานท เป นนว ตกรรม ส งประด ษฐ สร างสรรค หร องานว จ ยของคร ท นาไปใช รายช อผลงานท เป นนว ตกรรมและส งประด ษฐ สร างสรรค หร องานว จ ยของคร และ ป การศ กษา 2553 รายช อผลงาน ผ ทาผลงาน 1 หน งส อเร ยน ว ชางานเคร องล างรถยนต นายว ระ ทองประส ทธ ( ) 2 ความพ งพอใจของผ เร ยน ปวช.๑ แผนกว ชา นายว รว ฒน สว สด ส ข ช างยนต ต อคร ผ สอนว ชาเคร องยนต เล ก ว ทยาล ย การอาช พบางแก วฟ า (หลวงพ อเป นอ ปถ มภ ) 3 การว จ ยพฤต กรรมการส บบ หร ในสถานศ กษาของน กเร ยน นายสมชาย คารมย น กศ กษาแผนกช างยนต ว ทยาล ยการอาช พบางแก วฟ า (หลวงพ อเป นอ ปถ มภ ) ภาคเร ยนท 1/ ความพ งพอใจของผ เร ยน ปวส.2 แผนกช างยนต นายส พจน เฉล มกล น ต อคร ผ สอนว ชางานซ อมเคร องยนต แก สโซล น ป การศ กษา 1/ ความพ งพอใจของผ เร ยน ปวช.1 แผนกช างยนต นายพงษ ศ กด พบส ภาพ ต อคร ผ สอนว ชาเคร องยนต เล ก ภาคเร ยนท 1/ ความพ งพอใจของผ เร ยน ปวช.3 แผนกช างยนต ต อ นายณ ฐพร จ นทจร คร ผ สอนว ชางานปร บอากาศรถยนต ป การศ กษา 2/ การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนประกาศน ยบ ตร นายชลอ ฤทธ ด ว ชาช พ ว ชางานเคร องม อกล 1 การกล งปาดหน า สาขางานเคร องม อกลและซ อมบาร ง ช น ปวช.1 ต วบ งช ท 5 ผลงานท เป นนว ตกรรม ส งประด ษฐ สร างสรรค หร องานว จ ยของคร ท นาไปใช รายช อผลงานท เป นนว ตกรรมและส งประด ษฐ สร างสรรค หร องานว จ ยของคร และ ป การศ กษา 2553 ท รายช อผลงาน ผ ทาผลงาน 8 ความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อกระบวนการจ ดการ นายภ ษ ต จ นทร ทอง เร ยนร ว ชาคณ ตศาสตร เคร องกล ว ทยาล ยการอาช พ บางแก วฟ า (หลวงพ อเป นอ ปถ มภ ) ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนการกล งปาดหน า ว ชา นายทศพร เซ ยงจ ง งานเคร องม อกลเบ องต น สาขางานเคร องม อกลและ ซ อมบาร ง ช น ปวช.1 10 แบบเสนอรายงานว จ ย ป การศ กษา 1/2553 นายไชยยา ส ร ยะจ นทร 11 ว จ ยในช นเร ยนว ชาเข ยนแบบช างเช อมโลหะ 2 นายประจวบ แสงอร ณ 12 รายงานผลการว จ ยประเม นผลโครงการศ นย ซ อมสร าง นายภคพ ส เหล าว ฒนวรรณ เพ อช มชน องค การบร หารส วนตาบลลาพญา 13 การสร างและหาประส ทธ ภาพของช ดการสอนเร องวงจร นายพลภ ทร เลาหส ต ควบค มไฟฟ าในระบบเคร องปร บอากาศรถยนต ในรายว ชา เคร องทาความเย นและปร บอากาศ 1 14 เจตคต ต อรายว ชาคานวณของน กเร ยนสาขางานไฟฟ า นายส รศ กด ภ ทรว จ ตรานนท กาล ง ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ป การศ กษา 1/ ความพ งพอใจของผ เร ยน ปวช.1 แผนกช างไฟฟ า นายสาธ ต อ าวเจร ญ กาล ง ต อคร ผ สอนว ชาเคร องม อว ดไฟฟ า ป การศ กษา 1/2553 ต วบ งช ท 5 ผลงานท เป นนว ตกรรม ส งประด ษฐ สร างสรรค หร องานว จ ยของคร ท นาไปใช รายช อผลงานท เป นนว ตกรรมและส งประด ษฐ สร างสรรค หร องานว จ ยของคร และ ป การศ กษา 2553 ท รายช อผลงาน ผ ทาผลงาน 16 การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาอ เล กทรอน กส นายเมฆ น หวานชะเอม อ ตสาหกรรม โดยการเร ยนร แบบกระบวนการแสวงหา ความร เป นกล ม 17 การสร างและหาประส ทธ ภาพช ดการสอนระบบ CAI นายส รภพ บารม เร องระบบเลขฐานต าง ๆ ของน กเร ยนสาขางานอ เล ก ทรอน กส ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 18 การพ ฒนาผ เร ยนด านความร บผ ดชอบในรายว ชา นายสราว ฒ ซาเผ อก เคร องม อว ดไฟฟ าและอ เล กทรอน กส โดยใช ว ธ การมอบ หมายงานเป นรายบ คลล ของน กศ กษาสาขางานอ เล ก ทรอน กส ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นต น 19 การใช ช ดฝ กท กษะเพ อแก ป ญหาน กเร ยนขาดท กษะการ นางธ ต มา ว นเดช บ นท กบ ญช ในสม ดรายว นท วไป ของน กเร ยนช น ปวช.2 สาขาว ชาพณ ชยการ 20 การว ดเจตคต ท ม ต อว ชาการเง นส วนบ คคล ของน กเร ยน นางสาวก ส มา จ นทร ตร ในระด ช น ปวช.1-3 ของน กเร ยนว ทยาล ยการอาช พ บางแก วฟ า (หลวงพ อเป นอ ปถ มภ ) 21 การปร บพฤต กรรมการเข าเร ยนในรายว ชาธ รก จท วไป นางสาวอภ รด ช นชมบ ญ ของน กเร ยนประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 1 สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จโดยการเสร มแรงทางลบ ต วบ งช ท 5 ผลงานท เป นนว ตกรรม ส งประด ษฐ สร างสรรค หร องานว จ ยของคร ท นาไปใช รายช อผลงานท เป นนว ตกรรมและส งประด ษฐ สร างสรรค หร องานว จ ยของคร และ ป การศ กษา 2553 ท รายช อผลงาน ผ ทาผลงาน 22 การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนรายว ชาการเง นส วน นางสาวจ ราพร ทองเนาวร ตน บ คคล เร องการคานวณภาษ เง นได บ คคลธรรมดา 23 การส งเสร มเจตคต ในการส งงานของน กเร ยน นางสาวน นท นภ ส เก งกล า ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ช นป ท 1 ว ทยาล ย การอาช พบางแก วฟ า (หลวงพ อเป นอ ปถ มภ ) ประจาป การศ กษา 2553 24 ความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อกระบวนการจ ดการ นางสาวอภ ญญา ก นส นทรธรรม เร ยนร รายว ชาการเข ยนโปรแกรมบนระบบปฏ บ ต การ เท กช โหมด 25 การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร นางสาววราร ตน เคร อทอง เพ องานอาช พ เร องส วนประกอบของคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 1 สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยการอาช พบางแก วฟ า (หลวงพ อเป นอ ปถ มภ ) ท สอนโดยใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน 26 การปร บพฤต กรรมการเร ยนในช นเร ยนและการส งงาน นายพ พ ฒน ศร ประกายแก ว ของน กศ กษา ช น ปวช.1 สาขางาคอมพ วเตอร ธ รก จ ภาคเร ยนท 1/2553 ต วบ งช ท 5 ผลงานท เป นนว ตกรรม ส งประด ษฐ สร างสรรค หร องานว จ ยของคร ท นาไปใช รายช อผลงานท เป นนว ตกรรมและส งประด ษฐ สร างสรรค หร องานว จ ยของคร และ ป การศ กษา 2553 ท รายช อผลงาน ผ ทาผลงาน 27 การใช ส อการสอน Power Point ท ม ผลต อผลส มฤทธ นางสาวณ ฐชนน ข นโคกกรวด ทางการเร ยนว ชาระบบปฏ บ ต การของน กศ กษา ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ช นป ท 1 (ปวส.1) สาขางานพ ฒนาเว บเพจ 28 การพ ฒนาท กษะการอ านออกเส ยงภาษาอ งกฤษในราย นางปพร ดาวเร อง ว ชาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 ของน กเร ยน ปวช. สาขางานการโรงแรม ว ทยาล ยการอาช พบางแก วฟ า (หลวงพ อเป นอ ปถ มภ ) โดยใช แบบฝ กและแบบทดสอบ ท กษะการอ านออกเส ยงภาษาอ งกฤษ 29 การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาภ ม เศรษฐศาสตร นางส ร นทร พรหมชนะ เร องล กษณะท วไปของภ ม ศาสตร กายภาพโดยใช แบบ ทดสอบก อนและหล งบทเร ยนของน กเร ยนประกาศ- น ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 2 สาขางานการไฟฟ ากาล งของ ว ทยาล ยการอาช พบางแก วฟ า (หลวงพ อเป นอ ปถ มภ ) 30 การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาว ทยาศาสตร 8 นางสาวร จ เรข คาหอมก ล เร องการว ดและปร มาณเวกเตอร โดยใช แบบทดสอบก อน และหล งบทเร ยนของน กศ กษาประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง สาขางานต ดต งไฟฟ า ช นป ท 2 ว ทยาล ย การอาช พบางแก วฟ า (หลวงพ อเป นอ ปถ มภ ) ท รายช อผลงาน ผ ทาผลงาน 31 การศ กษาผลส มฤทธ การแก สมการในว ชาคณ ตศาสตร นางท พวรรณ ส ร ยะจ นทร ประย กต 1 ของน กศ กษาประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 1 สาขางานยานยนต โดยใช แบบฝ กเสร มท กษะ 32 การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาว ถ ไทย เร องพ ทธ- พระธ ระพงษ ถ รญาโณ ประว ต ของน กศ กษาประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขางานยานยนต ช นป ท 1/1 ว ทยาล ยการอาช พ บางแก วฟ า (หลวงพ อเป นอ ปถ มถ ) โดยใช แบบทดสอบ ก อนและหล งบทเร ยน ต วบ งช ท 5 ผลงานท เป นนว ตกรรม ส งประด ษฐ สร างสรรค หร องานว จ ยของคร ท นาไปใช รายช อผลงานท เป นนว ตกรรมและส งประด ษฐ สร างสรรค หร องานว จ ยของคร และ ป การศ กษา 2553 33 การพ ฒนาท กษะฟ ตบอลท เน นการปฏ บ ต รายว ชาพลศ กษา นายวาท น แย มวาร 34 รายงานผลการว จ ย ประเม นผลโครงการศ นย ซ อมสร าง นางสาวศ ร วรรณ จ นทร เจร ญ เพ อช มชน องค การบร หารส วนตาบลดอนพ ทรา 35 การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาเคร องด มและการ นางถนอมจ ต เอกร กษา ผสมเคร องด ม โดยใช แบบทดสอบก อนและหล งบทเร ยน ของน กเร ยนประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 1 สาขางานการโรงแรม ว ทยาล ยการอาช พบางแก วฟ า (หลวงพ อเป นอ ปถ มภ ) รวม 35
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x