ตารางการแข งข น ท กษะทางว ชาการงานมหกรรมว ชาการ จ งหว ดชายแดนใต 2553 ระหว างว นท ต ลาคม 2553 ณ จ งหว ดป ตตาน - PDF

Description
ตารางการ ท กษะทางว ชาการงานมหกรรมว ชาการ จ งหว ดชายแดนใต 2553 ระหว างว นท ต ลาคม 2553 ณ จ งหว ดป ตตาน 1 1. กล มท กษะการเร ยนร ภาษาไทย 1.การอ จฉร ยภาพทางภาษาไทย เด ยว ม.1-3 ม ต ลาคม

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religion & Spirituality

Publish on:

Views: 31 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ตารางการ ท กษะทางว ชาการงานมหกรรมว ชาการ จ งหว ดชายแดนใต 2553 ระหว างว นท ต ลาคม 2553 ณ จ งหว ดป ตตาน 1 1. กล มท กษะการเร ยนร ภาษาไทย 1.การอ จฉร ยภาพทางภาษาไทย เด ยว ม.1-3 ม ต ลาคม ต ลาคม ห อง ช น 3 อาคาร 19 ม.อ. ป ตตาน 2.การหน งส อเล มเล ก ท ม 3 คน ม ต ลาคม ม ต ลาคม โรงอาหารโรงเร ยนอน บาลสาธ ต 3.น กอ านข าวร นเยาว (พ ธ กร/ผ ประกาศ) เด ยว ป ต ลาคม ห อง อาคาร 19 ป ต ลาคม ม.อ.ป ตตาน 4.การแต งกลอน เด ยว ม ต ลาคม ห อง ช น 3 อาคาร 19 ม ต ลาคม ม.อ.ป ตตาน 5.การเป ดพจนาน กรม เด ยว ป ต ลาคม ห อง ช น 3 อาคาร 19 ม ต ลาคม ม.อ.ป ตตาน ม ต ลาคม การเล าน ทานพ นบ านภาคใต เด ยว ม ต ลาคม ม ต ลาคม ห อง อาคาร 19 ม.อ. 7.การค ดลายม อ เด ยว ป ต ลาคม ห อง ช น 3 อาคาร 19 ม.อ. ป ต ลาคม (แข งพร อมก น) ศน.เคร อมาศ เจะสาเมาะ 2.กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 2 1.เพลงค ณธรรม(การแต งเพลง และร องเพลงค ณธรรม) 2.การโครงงานค ณธรรม ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห อง ช น 1 อาคาร 19 ม ต ลาคม ม.อ. ป ตตาน ท ม 5 คน ป ต ลาคม อาคาร 49 ช น 4 ม ต ลาคม โรงเร ยนสาธ ตม ธยม ม ต ลาคม การมารยาทไทย ท ม 2 คน ป ต ลาคม ห องจร ยธรรม ป ต ลาคม ร.ร.เดชะป ตตนยาน ก ล ม ต ลาคม ม ต ลาคม ข บร องอนาซ ดเป นภาษาไทย ท ม 5 คน ป ต ลาคม ห องประช มช ป ต ลาคม ม ต ลาคม ม ต ลาคม ข บร องอนาซ ดเป นภาษามลาย ท ม 5 คน ป ต ลาคม ห องประช มช ป ต ลาคม ม ต ลาคม ม ต ลาคม น 4 อาคารว ทยอ สลามศ กษานานาชาต ม.อ. ป ตตาน (International Islamic Study) น 4 อาคารว ทยอ สลามศ กษานานาชาต ม.อ. ป ตตาน (International Islamic Study) ศน.นปภา ศร เอ ยด ศน.นงล กษณ หะย มะสาและ 089= 3.กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 3 1.การรวม ศ ลป สร างสรรค ท ม 3 คน ท ม 3 คน ป.1-3 ป ต ลาคม ต ลาคม ลานม าห น หน าอาคาร 4 โรงเร ยนเดชะป ตตนยาน ก ล ท ม 3 คน ม ต ลาคม ท ม 3 คน ม ต ลาคม เด ยว ป ต ลาคม ลานม าห น หน าอาคาร 4 2.การวาดภาพระบายส เด ยว ป ต ลาคม โรงเร ยนเดชะป ตตนยาน ก ล เด ยว ม ต ลาคม เด ยว ม ต ลาคม ท ม 2 คน ป ต ลาคม บร เวณโรงอาหาร 3.การสร างสรรค ภาพด วยการปะต ด ท ม 2 คน ป ต ลาคม โรงเร ยนเดชะป ตตนยาน ก ล ท ม 2 คน ม ต ลาคม ท ม 3 คน ป ต ลาคม การประต มากรรมลอยต ว ท ม 3 คน ป ต ลาคม ลานม าห น หน าอาคาร 4 ท ม 3 คน ม ต ลาคม โรงเร ยนเดชะป ตตนยาน ก ล ท ม 3 คน ม ต ลาคม การร องเพลง เด ยว ป ต ลาคม เวท ย อย บร เวณสวนป า ตรงข าม พระราชน พนธ เด ยว ม ต ลาคม สถาบ นก ลยาณ ว ฒนา เด ยว ม ต ลาคม การดนตร สตร ง ท ม 5-7 คน ม ต ลาคม เวท กลาง ศน.พงษ ศ กด เพ ชร 4 7.การร องเพลงไทยล กท ง เด ยวชาย/หญ ง ป ต ลาคม เวท ย อย บร เวณสวนป า ตรงข าม เด ยวชาย/หญ ง ม ต ลาคม สถาบ นก ลยาณ ว ฒนา เด ยวชาย/หญ ง ม ต ลาคม การร องเพลงไทยสากล เด ยวชาย/หญ ง ป ต ลาคม เวท ย อย บร เวณสวนป า ตรงข าม เด ยวชาย/หญ ง ม ต ลาคม สถาบ นก ลยาณ ว ฒนา เด ยวชาย/หญ ง ม ต ลาคม นาฏศ ลป ไทยประย กต ท ม 6-12 คน ป ต ลาคม หอประช มใหญ (บนโรงอาหาร) ท ม 6-12 คน ม ต ลาคม โรงเร ยน เดชะป ตตนยาน ก ล ท ม 6-12 คน ม ต ลาคม การนาฏศ ลป ไทยอน ร กษ ท ม 6-12 คน ป ต ลาคม หอประช มใหญ (โรงย มฯ) ท ม 6-12 คน ม ต ลาคม โรงเร ยนเบญจมราช ท ศ ท ม 6-12 คน ม ต ลาคม การละครโรงเล ก ท ม 7-10 คน ป ต ลาคม หอประช มอาคาร 97 ป ท ม 7-10 คน ม ต ลาคม โรงเร ยนเบญจมราช ท ศ 12.การร าวงมาตรฐาน ท ม 8-10 คน ป ต ลาคม ท ม 8-10 คน ม ต ลาคม หอประช มโรงเร ยนอน บาลป ตตาน ท ม 8-10 คน ม ต ลาคม ศน.พงษ ศ กด เพ ชร 4. กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา 5 1. แอโรบ ก (ชาย) ท ม 15 คน ป ต ลาคม โรงย มฯ รร.เดชะป ตตนยาน ก ล 2. แอโรบ ก (หญ ง) ท ม 15 คน ป ต ลาคม การโครงงานส ขภาพ ท ม 3 คน ป ต ลาคม อาคาร 49 ช น 4 ท ม 3 คน ม ต ลาคม ศน.ฐ ต ร ตน รร.สาธ ตม ธยมศ กษา ป ยร พ นธ 4.การตอบป ญหาด านส ขภาพ ท ม 2 คน ป ต ลาคม ท ม 2 คน ม ต ลาคม ท ม 2 คน ม ต ลาคม ห อง ช น 2 อาคาร 19 ม.อ.ป ตตาน 5. กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ(ภาษาอ งกฤษ) 6 1. การพ ดภาษาอ งกฤษ (Impromptu Speech) 2. การเล าน ทาน(Story Telling) 3. การ(Multi Skills Competition) เด ยว ป ต ลาคม เด ยว ป ต ลาคม ห อง ช น 2 อาคาร 19 เด ยว ม ต ลาคม ม.อ. ป ตตาน เด ยว ม ต ลาคม ศน.ล ดดาวรรณ เด ยว ป ต ลาคม ห อง ช น 2 อาคาร 19 ศร ส งข เด ยว ม ต ลาคม ม.อ. ป ตตาน เด ยว ม ต ลาคม เด ยว ป ต ลาคม เด ยว ม ต ลาคม เด ยว ม ต ลาคม ห อง ช น 2 อาคาร 19 ม.อ. ป ตตาน 6.กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 7 1. การอ จฉร ยภาพคณ ตศาสตร 2. การโครงงานคณ ตศาสตร 3. ผลงานสร างสรรค คณ ตศาสตร โดย ใช โปรแกรม GSP 4. การค ดเลขเร ว เด ยว ป ต ลาคม เด ยว ป ต ลาคม ห อง ช น 2 อาคาร 19 เด ยว ม ต ลาคม ม.อ.ป ตตาน เด ยว ม ต ลาคม ท ม 3 คน ป ต ลาคม ท ม 3 คน ม ต ลาคม ท ม 2 คน ป ต ลาคม ท ม 2 คน ม ต ลาคม ท ม 2 คน ม ต ลาคม เด ยว ป ต ลาคม เด ยว ป ต ลาคม เด ยว ม ต ลาคม เด ยว ม ต ลาคม ต ก 49 ช น 4 โรงเร ยนสาธ ตม ธยม อาคาร 5 ช น 2 ห อง computer โรงเร ยนอน บาลป ตตาน ห อง ช น 2 อาคาร 19 ม.อ.ป ตตาน ศน.ลออ ภ ว ภ รมย 7. กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (งานอาช พ) 8 1.การการประด ษฐ ของใช จาก เศษว สด เหล อใช 2.การประด ษฐ ของเล นจากว สด เหล อใช ท ม 3 คน ป ต ลาคม ใต อาคารปฏ บ ต การว ทยาการ ท ม 3 คน ม ต ลาคม ส อสาร ม.อ. ป ตตาน ท ม 3 คน ป ต ลาคม ใต อาคารปฏ บ ต การว ทยาการ ส อสาร ม.อ. ป ตตาน ท ม 3 คน ม ต ลาคม การร อยมาล ย ดอกไม สด ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห องโถงพ กคอย อาคารปฏ บ ต การ ว ทยาการส อสาร ม.อ. ป ตตาน ท ม 3 คน ม ต ลาคม การงานประด ษฐ ใบตอง ท ม 3 คน ป ต ลาคม ใต อาคารปฏ บ ต การว ทยาการ ประเภทบายศร ส ขว ญ ท ม 3 คน ม ต ลาคม ส อสาร ม.อ. ป ตตาน ท ม 3 คน ม ต ลาคม การโครงงานอาช พ ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห องประช มช น 1อาคารปฏ บ ต การ ท ม 3 คน ม ต ลาคม ว ทยาการส อสาร ม.อ. ป ตตาน ท ม 3 คน ม ต ลาคม การการจ ดสวนถาดแบบช น ท ม 3 คน ป ต ลาคม ใต อาคารปฏ บ ต การว ทยาการ ท ม 3 คน ม ต ลาคม ส อสาร ม.อ. ป ตตาน ศน. จ ตรา ซ นซ ม ศน.จ ฑาร ตน อร โณท ย 9 7.การการจ ดสวนถาดแบบแห ง ท ม 3 คน ป ต ลาคม ใต อาคารปฏ บ ต การว ทยาการ ท ม 3 คน ม ต ลาคม ส อสาร ม.อ. ป ตตาน 8.การการจ ดสวนแก ว ท ม 2 คน ม ต ลาคม ใต อาคารปฏ บ ต การว ทยาการ ส อสาร ม.อ. ป ตตาน 9.การจ กสานไม ไผ ท ม 3 คน ป ต ลาคม ใต อาคารปฏ บ ต การว ทยาการ ท ม 3 คน ม ต ลาคม ส อสาร ม.อ. ป ตตาน 10.การการแกะสล กผ กผลไม ท ม 3 คน ม ต ลาคม ใต อาคารปฏ บ ต การว ทยาการ ท ม 3 คน ม ต ลาคม ส อสาร ม.อ. ป ตตาน 11.การการแปรร ปอาหาร ท ม 3 คน ท ม 3 คน ม.1-3 ป ต ลาคม ต ลาคม ห องประช ม ช น 1 อาคารปฏ บ ต การ ว ทยาการส อสาร ม.อ. ป ตตาน ศน. จ ตรา ซ นซ ม การท าอาหารคาว (อาหาร จานเด ยว) อาหารหวานเพ อส ขภาพ ท ม 3 คน ม ต ลาคม ท ม 6 คน ป ต ลาคม ท ม 6 คน ม ต ลาคม ท ม 6 คน ม ต ลาคม ห องคหกรรมโรงเร ยนเดชะ ป ตตนยาน ก ล 7. กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (งานเทคโนโลย ) 10 1.การสร างภาพ เคล อนไหว 2.การวาดภาพด วยโปรแกรม คอมพ วเตอร กราฟ ก 3.การการใช โปรแกรมน าเสนอ ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห องคอมพ วเตอร 2 ช 4.การการสร าง Webpage ด วย โปรแกรม (Text Editor) 5.การการสร าง Webpage ด วย โปรแกรม (Web Editor) 6.การเข ยนโปรแกรมด วย ภาษาคอมพ วเตอร เบ องต น ว น เด อน ป ท ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห องคอมพ วเตอร 2 อาคาร 5 ช น 2 ท ม 3 คน ม ต ลาคม โรงเร ยนอน บาลป ตตาน ท ม 3 คน ม ต ลาคม ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห องคอมพ วเตอร 2 ช น 4 ท ม 3 คน ป ต ลาคม อาคารปฏ บ ต การว ทยาการส อสาร ท ม 3 คน ม ต ลาคม ศน.ขว ญตา ม.อ.ป ตตาน ท ม 3 คน ม ต ลาคม ค าข น น ท ม 3 คน ม ต ลาคม อาคารปฏ บ ต การว ทยาการส อสาร ท ม 3 คน ม ต ลาคม ม.อ.ป ตตาน ท ม 3 คน ม ต ลาคม ห องคอมพ วเตอร 1 ช น 4 อาคาร ปฏ บ ต การว ทยาการส อสาร ม.อ.ป ตตาน ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ท ม 3 คน ม, ต ลาคม ร.ร.เดชะป ตตนยาน ก ล ท ม 3 คน ม ต ลาคม ท ม 3 คน ม ต ลาคม ห องคอมพ วเตอร 1 ช น 4 อาคาร ปฏ บ ต การว ทยาการส อสาร ม.อ.ป ตตาน 7.กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (งานเทคโนโลย ) (ต อ) 11 7.การหน งส ออ เลคทรอน กส (E-Book ) 8.การห นยนต ว งเร ว ว น เด อน ป ท ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห องคอมพ วเตอร 1 ช น 4 ท ม 3 คน ม ต ลาคม อาคารปฏ บ ต การว ทยาการส อสาร ศน.ขว ญตา ท ม 3 คน ม ต ลาคม ม.อ.ป ตตาน ท ม 3 คน ป ต ลาคม ค าข น ใต ถ น อาคารว ทยาการส อสาร ท ม 3 คน ม ต ลาคม มอ.ป ตตาน ท ม 3 คน ม ต ลาคม กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1. การอ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร 2. โครงงานว ทยาศาสตร ประเภท ส งประด ษฐ ว น เด อน ป ท ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห องทดลอง อาคาร 49 ช น 1 ท ม 3 คน ม ต ลาคม โรงเร ยนสาธ ตม ธยมศ กษา ศน.ว ชราภรณ ย เด ง ท ม 3 คน ป ต ลาคม อาคาร 49 ช น ท ม 3 คน ม ต ลาคม โรงเร ยนสาธ ตม ธยมศ กษา ท ม 3 คน ม ต ลาคม 9.การกล มการศ กษาปฐมว ย 12 ว น เด อน ป ท 1.การวาดภาพจากเร องท ก าหนดให เด ยว อน บาล 2 20 ต ลาคม อาคารเร ยนช นอน บาล โรงเร ยนอน บาลสาธ ต 2.การป นด นน าม นจากเร องท ก าหนดให 3.การสร างภาพด วยการฉ ก ต ด ปะ กระดาษ 10.การพ ฒนาผ เร ยน ท ม 3 คน อน บาล 2 20 ต ลาคม อาคารเร ยนช นอน บาล โรงเร ยนอน บาลสาธ ต ท ม 3 คน อน บาล 2 20 ต ลาคม อาคารเร ยนช นอน บาล โรงเร ยนอน บาลสาธ ต ศน.ว ลล ย มงคลศ ร ว น เด อน ป ท 1.การผ กเง อนและการเก บเช อก ท มไม เก น 6 คน ป ต ลาคม การใช เข มท ศเพ อหาเป าหมาย ท มไม เก น 8 คน ป ต ลาคม สนามซอฟบอล หน าคณะ อ.อาร กษ 3.การสร างแบบจ าลอง (Model) ท มไม เก น 8 คน ม ต ลาคม ศ กษาศาสตร ม.อ.ป ตตาน ศ ภส นธ ท มไม เก น 6 คน ม ต ลาคม การสร างอ ปกรณ เพ อให บร การ 5.สภาน กเร ยน ท ม 10 คน ป ต ลาคม ห องประช มโรงเร ยนอน บาลป ตตาน อ.น ชนาฏ เข ยวหม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x