เอกสารประกอบการสอน ว ชางานระด บก อสร าง ( ) หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2545 ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม สาขาว ชาช างก อสร าง - PDF

Description
เอกสารประกอบการสอน ว ชางานระด บก อสร าง ( ) หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2545 ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม สาขาว ชาช างก อสร าง โดย นางสาวพ ชร นทร ป ญญา แผนกว ชาช างก อสร าง ว ทยาล ยเทคน คเช

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Retail

Publish on:

Views: 29 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการสอน ว ชางานระด บก อสร าง ( ) หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2545 ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม สาขาว ชาช างก อสร าง โดย นางสาวพ ชร นทร ป ญญา แผนกว ชาช างก อสร าง ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ขก ค าน า เอกสารประกอบการสอนว ชา งานระด บก อสร าง รห สว ชา เล มน ได จ ดท าข นเพ อใช ประกอบการจ ดการเร ยนร ให ก บน กเร ยนในระด บช น ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2545 สาขาว ชาช าง ก อสร าง โดยม จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนม ความร และความเข าใจเก ยวก บงานระด บก อสร าง เอกสาร ประกอบการสอนเล มน แบ งเน อหาสาระออกเป น 8 หน วย ค อ หน วยท 1 เคร องม อและอ ปกรณ ของกล อง ระด บ หน วยท 2 การต งกล องระด บ และการอ านค าไม ว ดระด บ หน วยท 3 การท าระด บโดยว ธ หาค าความส ง ต างแบบต อเน อง หน วยท 4 การท าระด บหลายจ ด โดยต งกล องคร งเด ยว หน วยท 5 การท าระด บแบบสวน กล บ หน วยท 6 การท าระด บตามแนวยาวและการเข ยนภาพต ดตามแนวยาว หน วยท 7 การท าระด บตามแนว ขวางและการเข ยนภาพต ดตามแนวขวาง หน วยท 8 การท าระด บเส นช นความส งและว ธ การเข ยนเส นช นความ ส ง ซ งเน อหาท งหมดเป นความร ท เก ยวก บงานระด บก อสร าง และเพ อใช เป นค ม อประกอบการเร ยนการสอน ของแผนกว ชาช างก อสร าง ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม ผ จ ดท าได เร ยบเร ยงเอกสารประกอบการสอนท ม การปร บปร ง แก ไข และพ ฒนามาเป นล าด บ โดยให ม เน อหาครอบคล มสอดคล องก บหล กส ตรและจ ดประสงค ของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา เพ อให เอกสารม ความสมบ รณ และถ กต องท ส ด เก ดประโยชน แก น กเร ยน คร ผ สอน และผ ท สนใจท วไป (นางสาวพ ชร นทร ป ญญา) คร คศ. 2 แผนกว ชาช างก อสร าง ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม คข ค าแนะน าการใช เอกสารประกอบการสอน ว ชา งานระด บก อสร าง ( ) เอกสารประกอบการสอน ว ชางานระด บก อสร าง ( ) ผ เข ยนม ความประสงค ให คร ผ สอน และผ เร ยนใช เอกสารประกอบการสอน ท ม เน อหาท ครอบคล มตรงตามหล กส ตร ในระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พ (ปวช) 2545 ประกอบด วยค าบรรยาย และร ปภาพประกอบท ช ดเจน เข าใจง าย การเร ยบเร ยงเน อหาภายในเล มเป นเร องเก ยวก บ งานระด บก อสร าง ประกอบด วยเคร องม อและอ ปกรณ ของกล องระด บ การต งกล องระด บและการอ านค าไม ว ดระด บ การท าระด บโดยว ธ หาค าความส งต าง แบบต อเน อง การท าระด บหลายจ ดโดยการต งกล องคร งเด ยว การท าระด บแบบสวนกล บ การท าระด บตาม แนวยาวและการเข ยนภาพต ดตามแนวยาว การท าระด บตามแนวขวางและการเข ยนภาพต ดตามแนวขวาง การ ท าระด บเส นช นความส งและว ธ การเข ยนเส นช นความส ง ก าหนด 18 ส ปดาห (รวมสอบปลายภาค) เห อหาใน เอกสารเล มน ประกอบไปด วย 8 หน วยค อ หน วยท 1 เร อง เคร องม อและอ ปกรณ ของกล องระด บ ม เน อหาเก ยวก บชน ดของกล องระด บ ช อและส วนประกอบของกล องระด บ แบบของไม ว ดระด บ และ ร ปแบบของขาต งกล องระด บแบบต าง หน วยท 2 เร อง การต งกล องระด บ และการอ านค าไม ว ดระด บ ม เน อหาเก ยวก บว ธ การต งกล องระด บท ถ กต อง รวดเร ว การอ านค าระด บจากไม ว ดระด บ ความละเอ ยด และความระม ดระว งในการต งกล องระด บ หน วยท 3 เร อง การท าระด บโดยว ธ หาค าความส งต างแบบต อเน อง ม เน อหาเก ยวก บการใช กล องระด บหาค าต างระด บ ระหว างจ ดต างๆได เคร องม อและอ ปกรณ ท ใช ร วมก นเพ อหาค าระด บ การค านวณ การตรวจสอบผลของการค านวณค าระด บ และว ธ การท าระด บแบบต อเน อง หน วยท 4 เร องการท าระด บ หลายจ ด โดยต งกล องคร งเด ยว ม เน อหาเก ยวก บการต งกล องคร งเด ยว แต อ านค าระด บหลายจ ด การบ นท ก การค านวณค าการท าระด บ แบบหลายจ ด และการตรวจสอบการค านวณ หน วยท 5 เร องการท าระด บ แบบสวนกล บ (Reciprocal) ม เน อหาเก ยวก บการหาค าระด บผ านส งก ดขวาง หร อระยะทางระหว างจ ดไกลเก นไป ว ธ การค านวณ ตรวจสอบผลของการส ารวจ และการใช เคร องม อท ใช ร วมก นในการท าระด บ ค ง หน วยท 6 เร องการท าระด บเพ อท าร ปต ดตามยาว (Profile Leveling) และการเข ยนภาพร ปต ดตามแนวยาว (Plot Profile Leveling) ม เน อหาเก ยวก บการท าระด บตามแนวยาว เช น Center Line หร อแนว Survey Line ว ธ การค านวณ และ บ นท กข อม ลค าระด บ การตรวจสอบการค านวณค าระด บ การข ยนร ปต ดตามแนวยาว จากข อม ลการท าส ารวจ (ข อม ลค าระด บ) การก าหนดมาตราส วนทางแนวด งและแนวราบ หน วยท 7 เร องการท าระด บ ตามแนวขวาง (Cross - Section Leveling) และการเข ยนภาพร ปต ดตามแนวขวาง (Plot Cross - Section) ม เน อหาเก ยวก บการท าระด บตามแนวขวาง ว ธ การค านวณ และบ นท กข อม ลค าระด บ การตรวจสอบ การค านวณค าระด บ ว ธ เข ยนร ปต ดตามแนวขวาง จากข อม ลการท าระด บ (Cross - Section Leveling) การ ก าหนดมาตราส วนทางแนวด งและแนวราบ (Vertical and Horizontal Scale) หน วยท 8 เร องการท าระด บ เส นช นความส ง (Contour Line) และว ธ การเข ยนเส นช นความส ง (Interpolation of Contour) ม เน อหาเก ยวก บการท าระด บเพ อก าหนดเส นช นความส ง (Contour Line) ว ธ การบ นท กและการค านวณ ข อม ลท ท าระด บ (Contour Line) การน าข อม ลจากการท าระด บ ไปเข ยนเป นแผนท เส นช นความส ง (Contour Map) การก าหนดมาตราส วนท เหมาะสมในการเข ยนแผนท เส นช นความส งว ธ การเข ยนเส นช นความส งตามท ต องการ... ( นางสาวพ ชร นทร ป ญญา) คร คศ.2 แผนกว ชาช างก อสร าง ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม จ ง สารบ ญ เร อง หน า ค าน า ก ค าแนะน าการใช เอกสารประกอบการสอน ข สารบ ญ ง หล กส ตรว ชางานระด บก อสร าง ( ) 1 ค าอธ บายรายว ชาและหน วยการจ ดการเร ยนร 2 ตารางว เคราะห ความส มพ นธ ระหว างมาตราฐานรายว ชาและสมรรถนะรายว ชา 3 แผนการจ ดการเร ยนร 4 เอกสารประกอบการสอน หน วยท 1 10 แบบทดสอบท ายหน วย 29 เอกสารอ างอ ง 30 - 1 - หล กส ตรรายว ชางานระด บก อสร าง รห สว ชา จ านวนหน วยก ต / ช วโมง 2(4) ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2545 สาขาว ชาการก อสร าง จ ดประสงค รายว ชา 1. เพ อให ม ความเข าใจหล กการในการใช เคร องม องานระด บ การใช กล องระด บ การท าระด บแบบ ต าง ๆ 2. เพ อให ม ความสามารถ ในการท าระด บในงานก อสร าง การเข ยนร ปต ดตามยาว การร ปต ดตาม ขวางและการเข ยนเส นช นความส ง 3. เพ อให ม ก จน ส ยในการท างานอย างเป นระบบ ม ความร บผ ดชอบ ม ความค ดร เร มสร างสรรค มาตรฐานรายว ชา 1. เข าใจหล กเบ องต นในการท าระด บ 2. ส ารวจท าระด บด วยว ธ ต าง ๆ 3. ส ารวจท าระด บตามแนวยาว 4. ส ารวจท าระด บตามแนวขวาง 5. ก าหนดระด บในงานก อสร าง สมรรถนะรายว ชา 1. อธ บายข นตอน หล กการ และว ธ การ การใช เคร องม อ การใช กล อง และการท าระด บแบบต างๆ ได 2. เร ยงล าด บข นตอนการด แลร กษาเคร องม อและอ ปกรณ ในงานระด บได 3. ค านวณด นต ดด นถมในการท าระด บในงานก อสร างได 4. เข ยนร ปต ดตามยาวได 5. เข ยนร ปต ดตามขวางได 6. แสดงก จน ส ยท ด ในการท างาน ในด านต าง ๆ ต อไปน ม มน ษย ส มพ นธ ท ด ม ระเบ ยบ ว น ย ม ความร บผ ดชอบ ม ความซ อส ตย ส จร ต ม ความเช อม นในตนเอง ม ความร ก ความสาม คค ในหม คณะ - 2 - ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฎ บ ต เก ยวก บหล กการท างานของกล องระด บ การท าระด บ เคร องม อท ใช ในการท าระด บ การใช กล องระด บ การท าระด บแบบต าง ๆ การเข ยนร ปต ดตามยาว ตามขวาง เส นช นความส ง การค านวณด นต ด ค นถม การท าระด บในงานก อสร าง การบ าร งร กษาเคร องม อและอ ปกรณ ในงานระด บ หน วยการจ ดการเร ยนร หน วยท ช อหน วยการเร ยนร จ านวนช วโมง 1 เร อง เคร องม อและอ ปกรณ ของกล องระด บ 4 2 เร อง การต งกล องระด บ และการอ านค าไม ว ดระด บ 4 3 เร อง การท าระด บโดยว ธ หาค าความส งต างแบบต อเน อง 8 4 เร อง การท าระด บ หลายจ ด โดยต งกล องคร งเด ยว 8 5 เร อง การท าระด บ แบบสวนกล บ (Reciprocal) 8 6 เร อง การท าระด บ ตามแนวยาว (Profile Leveling)และการเข ยนภาพร ปต ดตาม แนวยาว (Plot Profile Leveling) 12 7 เร องการท าระด บ ตามแนวขวาง (Cross - Section Leveling)และการเข ยนภาพ ร ปต ดตามแนวยาว (Plot Profile Leveling) 12 8 เร อง การท าระด บ เส นช นความส ง (Contour Line)และว ธ การเข ยนเส นช น ความส ง (Interpolation of Contour) 12 สอบปลายภาค 4 รวม 72 - 3 - ตารางว เคราะห ความส มพ นธ ระหว างมาตรฐานรายว ชา และสมรรถนะรายว ชา ว ชางานระด บก อสร าง รห สว ชา จ านวนหน วยก ต / ช วโมง 2(4) รายจ านวน 72 ช วโมง ระด บ ปวช. ช นป ท 2 มาตรฐานรายว ชา 1. เข าใจหล กเบ องต นในการท าระด บ 2. ส ารวจท าระด บด วยว ธ ต าง ๆ 3. ส ารวจท าระด บตามแนวยาว 4. ส ารวจท าระด บตามแนวขวาง 5. ก าหนดระด บในงานก อสร าง สมรรถนะรายว ชา 1. อธ บายข นตอน หล กการ และว ธ การ การใช เคร องม อ การใช กล อง และการท าระด บแบบต าง ๆ ได 2. เร ยงล าด บข นตอนการด แลร กษาเคร องม อและอ ปกรณ ในงานระด บได 3. ค านวณด นต ดด นถมในการท าระด บในงานก อสร างได 4. เข ยนร ปต ดตามยาวได 5. เข ยนร ปต ดตามขวางได 6. แสดงก จน ส ยท ด ในการท างาน ในด านต าง ๆ ต อไปน 6.1 ม มน ษย ส มพ นธ ท ด 6.2 ม ระเบ ยบ ว น ย 6.3 ม ความร บผ ดชอบ 6.4 ม ความซ อส ตย ส จร ต 6.5 ม ความเช อม นในตนเอง 6.6 ม ความร ก ความสาม คค ในหม คณะ - 4 - แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 ว ชา งานระด บก อสร าง รห สว ชา ระด บ ปวช.ช นป ท 2 หน วยท 1 เร อง เคร องม อและอ ปกรณ ของกล องระด บ เวลา 4 ช วโมง ห วข อเร อง 1. ชน ดของกล องระด บ 2. องค ประกอบของกล องระด บและการใช งาน 3. ร ปแบบของไม ว ดระด บแบบต าง ๆ 4. ร ปแบบและ ความแตกต างของขาต งกล องชน ดฐานเร ยบ และฐานโค ง สาระส าค ญ เคร องม อและอ ปกรณ ของกล องระด บ ม ความจ าเป นมากในการปฎ บ ต งาน ซ งสามารถแบ งออกได หลาย ชน ด หลากหลายร ปแบบ ก อนการฝ กปฎ บ ต งานผ เร ยนจ งม ความจ าเป นต องเข าใจองค ประกอบของเคร องม อ และอ ปกรณ การน าเอาไปใช และการจ ดเตร ยมเคร องม อเพ อการปฎ บ ต งาน จ ดประสงค การเร ยนร จ ดประสงค ท วไป 1. ม ความร เก ยวก บ กล องระด บชน ดต าง ๆ 2. ช อของส วนประกอบของกล องระด บ 3. แบบของ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x