ตารางสอบว ดผลปลายภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเทพบด นทร ว ทยาเช ยงใหม อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น อน บาล - PDF

Description
อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น อน บาล ว น / เด อน / ป เวลา ว ชา 3 ม นาคม น. คณ ตศาสตร น. 4 ม นาคม น. ภาษาไทย น. ศ ลปะ 5 ม นาคม น.

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fashion

Publish on:

Views: 35 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น อน บาล ว น / เด อน / ป เวลา ว ชา 3 ม นาคม น. คณ ตศาสตร น. 4 ม นาคม น. ภาษาไทย น. ศ ลปะ 5 ม นาคม น. ส งคม 6 ม นาคม น. อ งกฤษ อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น ป.1, ป.2, ป.3 ว น / เด อน / ป เวลา ช อว ชา ป.1 ป.2 ป.3 รห ส รห ส รห ส 3 ม นาคม น. คณ ตศาสตร ค11101 ค12101 ค น. ส งคมศาสนา ฯ ส11101 ส12101 ส น. ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร อ11201 อ12202 อ น. ส ขศ กษาและพลศ กษา พ11101 พ12101 พ ม นาคม น. ภาษาไทย ท11101 ท12101 ท น. ประว ต ศาสตร ส11102 ส12102 ส น. ภาษาอ งกฤษ อ11101 อ12101 อ น. ท ศนศ ลป,ดนตร -นาฏศ ลป ศ11101 ศ12101 ศ ม นาคม น. ว ทยาศาสตร ว11101 ว12101 ว น. ง11201 ง12202 ง น การงานอาช พและเทคโนโลย ง11101 ง12101 ง ม นาคม น น. ท กษะการค ดค านวณ ค11201 ค12202 ค น ท กษะการอ าน - เข ยน ท11201 ท12202 ท13203 อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น ป.4, ป.5,ป.6 ว น / เด อน / ป เวลา ช อว ชา ป.4 ป.5 ป.6 รห ส รห ส รห ส 3 ม นาคม น. คณ ตศาสตร ค14101 ค15101 ค น. ส งคมศาสนา ฯ ส14101 ส15101 ส น. ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร อ14204 อ15205 อ น. ส ขศ กษาและพลศ กษา พ14101 พ15101 พ ม นาคม น. ภาษาไทย ท14101 ท15101 ท น. ประว ต ศาสตร ส14102 ส15102 ส น. ภาษาอ งกฤษ อ14101 อ15101 อ น. ท ศนศ ลป,ดนตร -นาฏศ ลป ศ14101 ศ15101 ศ ม นาคม น. ว ทยาศาสตร ว14101 ว15101 ว น. ง14204 ง15205 ง น. การงานอาช พและเทคโนโลย ง14101 ง15101 ง ม นาคม น น. ท กษะการค ดค านวณ ค14204 ค15205 ค น. ท กษะการอ าน - เข ยน ท14204 ท15205 ท16206 อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น ม.1,ม.2,ม.3 ว น / เด อน / ป เวลา ม.1 ม.2 ม.3 ช อว ชา รห ส ช อว ชา รห ส ช อว ชา รห ส 3 ม นาคม น. คณ ตศาสตร 2 ค21102 คณ ตศาสตร 4 ค22102 คณ ตศาสตร 6 ค น. ภาษาอ งกฤษ 2 อ21102 ภาษาอ งกฤษ 4 อ22102 ภาษาอ งกฤษ 6 อ น. ปร มาณและการเคล อนท เบ องต น ว21202 แรง ว22204 วงจรอ เล กโทรน กส เบ องต น ว น. การงานและอาช พ 2 งานแกะสล กผ กและผลไม ง21103 ง21202 การงานและอาช พ 4 งานต ดเย บเบ องต น 2 ง22103 ง22204 การงานและอาช พ 6 การประกอบอาหารล านนา 2 ง23103 ง น. เสร มท กษะคณ ตศาสตร 2 ค21202 เสร มท กษะคณ ตศาสตร 4 ค22204 เสร มท กษะคณ ตศาสตร 6 ค ม นาคม น. ภาษาไทย 2 ท21102 ภาษาไทย 4 ท22102 ภาษาไทย 6 ท น. ส ขศ กษา 2 พ21103 ส ขศ กษา 4 พ22103 ส ขศ กษา 6 พ น. วอลเล ย บอล พ21104 บาสเกตบอล1 พ22104 บาสเกตบอล2 พ23104 ส งคมศ กษาและพระพ ทธฯ ส น. ว ทยาศาสตร 2 ว21102 ว ทยาศาสตร 4 ว22102 ว ทยาศาสตร 6 ว ม นาคม น. ประว ต ศาสตร 2 ส21104 ประว ต ศาสตร 4 ส22104 ประว ต ศาสตร 6 ส น. ดนตร +นาฏศ ลป ศ21104 ดนตร +นาฏศ ลป ศ22104 ดนตร +นาฏศ ลป ศ น. นาฏศ ลป พ นบ านล านนา 2 ศ21202 ดนตร สากลข นพ นฐาน 2 ศ22204 สะล อ-ซ ง 2 ศ ม นาคม น. (ร วมก จรรมอ าลาสถาบ น) น. ส งคมศ กษาและพระพ ทธฯ ส21103 ส งคมศ กษาและพระพ ทธฯ ส22103 (ร วมก จรรมอ าลาสถาบ น) น. ท ศนศ ลป 2 ศ21103 ท ศนศ ลป 4 ศ22103 ท ศนศ ลป 4 ศ น. 2 พ มพ อ งกฤษ ง21104 ง การใช งานโปรแกรมประย กต 2 ง22104 ง โปรแกรมด านกราฟ ก 2 ง23104 ง23216 ตารางสอบว ดผลปลายภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น ม.4 ว น/เด อน/ป เวลา สายว ทย รห สว ชา สายศ ลป รห สว ชา 3 ม นาคม น. คณ ตศาสตร 2 ค31102 คณ ตศาสตร 2 ค น. ว ทยาศาสตร 2 ว31102 ว ทยาศาสตร 2 ว น. ช วว ทยา 2 ว30242 กฎหมายน าร ส น. การเข ยนโปรแกรมพ นฐาน 2 ง30202 การเข ยนโปรแกรมพ นฐาน 2 ง ม นาคม น. คณ ตศาสตร เพ มเต ม 2 ค30202 คณ ตศาสตร เพ มเต ม 2 ค น. ภาษาอ งกฤษ 2 อ31102 ภาษาอ งกฤษ 2 อ น. ฟ ส กส 2 ว30202 การพ ดเช งสร างสรรค 2 ท น. ก จกรรมเข าจ งหวะ พ31102 ก จกรรมเข าจ งหวะ พ ม นาคม น. ภาษาอ งกฤษอ าน-เข ยน 2 อ30202 ภาษาอ งกฤษอ าน-เข ยน 2 อ น. ส งคมศ กษา 2 ส31103 ส งคมศ กษา 2 ส น. เคม 2 ว30222 ว ทยาศาสตร เพ มเต ม 2 ว น. การงานอาช พและเทคโนโลย 2 ง31102 การงานอาช พและเทคโนโลย 2 ง ม นาคม น น. ดนตร 1 ศ31102 ดนตร 1 ศ น. ภาษาไทย 2 ท31102 ภาษาไทย 2 ท น. ประว ต ศาสตร 2 ส31104 ประว ต ศาสตร 2 ส31104 อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น ม.5 ว น/เด อน/ป เวลา สายว ทย รห สว ชา สายศ ลป รห สว ชา 3 ม นาคม น. คณ ตศาสตร 4 ค32102 คณ ตศาสตร 4 ค น. ว ทยาศาสตร 4 ว32102 ว ทยาศาสตร 4 ว น. ช วว ทยา 4 ว30244 เศรษฐศาสตร ภ ม ภาค ส น. เทคโนโลย สารสนเทศ 2 ง30204 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 ง ม นาคม น. คณ ตศาสตร เพ มเต ม 4 ค30204 คณ ตศาสตร เพ มเต ม 4 ค น. ภาษาอ งกฤษ 4 อ32102 ภาษาอ งกฤษ 4 อ น. ฟ ส กส 4 ว30204 ประว ต วรรณคด 2 ท น. ล ลาศ พ32102 ล ลาศ พ ม นาคม น. ภาษาอ งกฤษอ าน-เข ยน 4 อ30204 ภาษาอ งกฤษอ าน-เข ยน อ น. ส งคมศ กษา 3 ส32103 ส งคมศ กษา 3 ส น. เคม 4 ว30224 ว ทยาศาสตร เพ มเต ม 4 ว น. การงานอาช พและ ง32102 การงานอาช พและ ง32102 เทคโนโลย 4 เทคโนโลย 4 6 ม นาคม น น. ท ศนศ ลป ศ32102 ท ศนศ ลป ศ น. ภาษาไทย 4 ท32102 ภาษาไทย 4 ท น. ประว ต ศาสตร 4 ส32104 ประว ต ศาสตร 4 ส32104 อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น ม.6 ว น/เด อน/ป เวลา สายว ทย รห สว ชา สายศ ลป รห สว ชา 3 ม นาคม น. คณ ตศาสตร 6 ค33102 คณ ตศาสตร 6 ค น. ว ทยาศาสตร 6 ว33102 ว ทยาศาสตร 6 ว น. ช วว ทยา 6 ว น. โครงงาน 2 ง30206 โครงงาน 2 ง ม นาคม น. คณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 ค30206 คณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 ค น. ภาษาอ งกฤษ 6 อ33102 ภาษาอ งกฤษ 6 อ น. ฟ ส กส 6 ว น. แบดม นต น พ33102 แบดม นต น พ ม นาคม น. ภาษาอ งกฤษอ าน-เข ยน 6 อ30206 ภาษาอ งกฤษอ าน-เข ยน 6 อ น. ภาษาไทย 6 ท33102 ภาษาไทย 6 ท น. เคม 6 ว30226 ว ทยาศาสตร เพ มเต ม 6 ว น. 6 ม นาคม น. (ร วมก จรรมอ าลาสถาบ น) (ร วมก จรรมอ าลาสถาบ น) น. (ร วมก จรรมอ าลาสถาบ น) (ร วมก จรรมอ าลาสถาบ น) น. การงานอาช พและ ง33102 การงานอาช พและ ง33102 เทคโนโลย 6 เทคโนโลย น. นาฏศ ลป ศ33102 นาฏศ ลป ศ33102
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x