สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน 135 ต วอย างการใช สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน เป นส อการเร ยนการสอน ของโรงเร ยนสมาช กฯ - PDF

Description
สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน 135 ต วอย างการใช สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน เป นส อการเร ยนการสอน ของโรงเร ยนสมาช กฯ 136 สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน การนำสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยนไปใช ในการเร ยนการสอนว ชาคณ ตศาสตร โรงเร ยนแก

Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science

Publish on:

Views: 62 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน 135 ต วอย างการใช สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน เป นส อการเร ยนการสอน ของโรงเร ยนสมาช กฯ 136 สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน การนำสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยนไปใช ในการเร ยนการสอนว ชาคณ ตศาสตร โรงเร ยนแก งกระจานว ทยา จ.เพชรบ ร คณ ตศาสตร เป นว ชาหน งท อาจก อให เก ดความเคร ยดในการเร ยนการสอนระหว างคร ก บน กเร ยน ประกอบก บเป นล กษณะว ชาท ต องใช จ นตนาการในการค ดส งมากพอๆ ก บว ชาศ ลปะดนตร แต เป น จ นตนาการ ท เก ยวก บความค ดคำนวณต วเลขโดยเฉพาะการท ต องน งเร ยนแออ ดก นอย ในห องส เหล ยมด วย แล ว ว ชาคณ ตศาสตร จ งเป นว ชาท น กเร ยนส วนใหญ ไม ค อยชอบ คร อาจารย หลายๆ ท านได พยายามประ ด ษฐ ส อ การสอนมาใช ให น กเร ยนเก ดความสนใจ เพ อท จะให เร ยนคณ ตศาสตร ได เข าใจง าย แต บ างคร งก เก ด ป ญหา ท ต องให น กเร ยนทำความเข าใจก บส อท ประด ษฐ ข นก อนท จะเข าไปทำความเข าใจก บเน อหาว ชา เป นการเพ มภาระสะสมความเคร ยดมากข นอ กท งๆ ท คร ท มเทเวลา งบประมาณ และว สด ในการผล ตส อ แปลกๆ ใหม ๆ การได พาน กเร ยนไปเร ยนในสนามในสวนท ร มร น และใช ส อจากธรรมชาต ทำให เด กเก ดอ สระในการค ด และท สำค ญน กเร ยนจะได ส มผ สก บความจร ง และค ณค าของธรรมชาต จากต นไม นานาพรรณ ทางหมวด คณ ตศาสตร จ งได นำสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยนมาส การเร ยนการสอนว ชาคณ ศาสตร เน องจากสวน พฤกษศาสตร โรงเร ยนเป นสวนแห งการใช ประโยชน ว ธ การท โรงเร ยนแก งกระจานว ทยาใช 1. น งสมาธ 5 นาท 2. อธ บายข นตอนการปฎ บ ต งานหร อแนวค ดทางคณ ตศาสตร 5-10 นาท 3. แจกใบงาน (งานกล มหร องานรายบ คคล) 4. ลงปฎ บ ต การในสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน นาท 5. รวมใบงานประเม นผล ต ดบอร ด 10 นาท (คาบต อไปว เคราะห การทำงาน) ต วอย าง ใบงานว ชาคณ ตศาสตร ช น ม.1 ก จกรรม การหาพ นท ร บแสงของใบไม 1.ให น กเร ยนนำใบไม ท น กเร ยนชอบมาทาบบนกระดาษใช ด นสอหร อปากกา ลากตามขอบใบ ท ทาบบนกระดาษ แล วยกใบไม ออก 2. แบ งพ นท บนใบไม ท ปรากฏ บนกระดาษออกเป นส เหล ยม หร อ สามเหล ยม 3.หาพ นท ของร ปส เหล ยมเหล าน น ตามส ตรการหา พ นท เช น พ นท ส เหล ยม = กว าง X ยาว พ นท สามเหล ยม = 1 /2 x ฐาน x ส ง พ นท ส เหล ยมคางหม = 1 /2 x ส ง x ผลบวกของด านค ขนาน 4.หาพ นท โดยประมาณของใบไม โดยนำพ นท ย อยๆ จากข อ 3 มารวมก น สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน 137 ก จกรรม ว ตถ ประสงค อ ปกรณ ว ธ การ การหาเส นผ าศ นย กลางของวงกลม 1. เพ อว ดการเจร ญเต บโตของต นไม 2. เพ อฝ กท กษะในการใช เคร องม อว ด และท กษะการค ดคำนวณ สายว ด หร อเช อก หร อด าย ไม บรรท ด และต นไม ประจำต วน กเร ยน 1.ให น กเร ยนว ดระยะจากโคนต นไม เหน อพ นด นข นไป 50 เซนต เมตร แล วใช เช อกหร อ สายว ด ว ดรอบต นไม บ นท กผล ทำ 3 คร งเพ อป องก นความคลาดเคล อน 2.นำข อม ลไปค ดคำนวณหาร ศม ของต นไม และเส นผ าศ นย กลางตามต วอย าง ต วอย าง เส นรอบวงท ว ดได = 60 เซนต เมตร ส ตรการหาเส นรอบวง = 2 r ( = 22 ) 7 ด งน น 2 r = 60 r = 60 2 r = 60 (2) 22 7 ร ศม วงกลม = 9.5 เส นผ าศ นย กลาง = 2 เท าของร ศม วงกลม ด งน นเส นผ าศ นย กลางของต นไม = 19 เซนต เมตร 138 สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน การนำสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยนมาใช ในการเร ยนการสอน ว ชา ส 503 ส งคมศ กษา โรงเร ยนแก งคร อว ทยา จ.ช ยภ ม เน องจากการเร ยนการสอนว ชา ส 503 ส งคมศ กษา ตามหล กส ตรใหม ท ม จ ดม งหมายให ผ เร ยนได ม ส วนร วมอน ร กษ สภาพแวดล อมท อย รอบต วผ เร ยน อ กท งเน อหาในรายว ชาด งกล าวย งประกอบด วยหน วย การเร ยนต างๆ ด งน 1. จ ดประสงค การเร ยนร ว ชา ส 503 ส งคมศ กษา 2. ภ ม ศาสตร กายภาพและการแบ งภาคภ ม ศาสตร 3. สภาพแวดล อมทางกายภาพและประชากรของภาคเหน อ 4. สภาพแวดล อมทางกายภาพและประชากรของภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 5. สภาพแวดล อมทางกายภาพและประชากรของภาคกลาง 6. สภาพแวดล อมทางกายภาพและประชากรของภาคตะว นออก 7. สภาพแวดล อมทางกายภาพและประชากรของภาคตะว นตก 8. สภาพแวดล อมทางกายภาพและประชากรของภาคใต 9. การอน ร กษ สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน 10. การพ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชากร 11. การใช เทคโนโลย ของประเทศไทย และหน วยท 9 ย งเก ยวข องก บการอน ร กษ สภาพแวดล อมรอบต วผ เร ยน ข าพเจ าในฐานะคร ผ สอน ได เห นว าการอน ร กษ ส งแวดล อมท ใกล ต วน กเร ยนมากท ส ดก ค อสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน ข าพเจ าจ งจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอนให ผ เร ยนม ส วนร วมในการอน ร กษ สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน โดยการปล กจ ต สำน กให ผ เร ยนได เก ดความร กความช นชมในพรรณไม ในโรงเร ยน มองเห นค ณค าของพรรณไม แต ละต นท ม อย ในสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน และเป ดโอกาสให น กเร ยน ได ศ กษาข อม ลพรรณไม ต างๆ ตามความพอใจ นอกจากน ย งเป ดโอกาสให น กเร ยนได เร ยนร เก ยวก บการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เข ยนบทประพ นธ ชม ค ณประโยชน พรรณไม ท ตนช นชอบ เข ยนเร ยงความเก ยวก บพรรณไม ท ตนศ กษาและน กเร ยนร วมก นนำพ นธ ไม หายากในท องถ นมาปล กในโรงเร ยน สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน 139 ต วอย างแผนการสอน เร องการม ส วนร วมอน ร กษ และพ ฒนาสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน เวลา 6 คาบ ว ชา ส 503 ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 สอนว นท.เด อน.พ.ศ.... ช อผ สอน นางมล ว ลย เข ยวช ยภ ม โรงเร ยนแก งคร อว ทยา อำเภอแก งคร อ จ งหว ดช ยภ ม สาระสำค ญ สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน หมายถ งสถานท ท โรงเร ยนรวบรวมพรรณไม ชน ดต างๆ ท งในประเทศและ ต างประเทศ ท ม ค ณค าทางเศรษฐก จ ทางด านความสวยงาม และท หายากมาปล กไว โดยแยกเป นหมวดหม เพ อการศ กษาและเผยแพร ความร เก ยวก บพรรณไม ห ประโยชน แก น กเร ยนและประชาชนท วไป น กเร ยนในฐานะ เป นสมาช กของโรงเร ยนจ งควรม ส วนร วมในการอน ร กษ และพ ฒนาสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยนเป นอย างย ง จ ดประสงค ปลายทาง ปฏ บ ต ตนในการเป นผ อน ร กษ และพ ฒนาสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยนได จ ดประสงค นำทาง 1. สำรวจพรรณไม ในสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยนได 2. ศ กษาข อม ลพรรณไม ในสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน ได อย างน อย 1 ชน ด 3. วาดภาพทางพฤกษศาสตร, เข ยนคำประพ นธ, เข ยนเร ยงความเก ยวก บพรรณไม ได 4. ร วมก นนำพรรณไม ท หายากในท องถ นมาปล กในโรงเร ยนได เน อหา สำรวจพรรณไม ในสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน 1.1 จำแนกพรรณไม ท ม อย ในสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน เช น ไม ต น ไม พ ม ไม เล อย ไม รอเล อย ไม ล มล ก 1.2 ไม ต น ได แก ตะคร อ มะขาม มะยม ตะโก มะขามป อม มะม วง พย ง ไทรทอง ทองหลางด าง ทองกวาว ประด มะค าโมง นนทร น ำเต าต น บ หงาส าหร เป นต น 1.3 ไม พ ม ได แก เข มญ ป น แสยก ชบา โกสน แก ว โคมญ ป น ใบเง น ใบทอง ใบนาก ผกากรอง เตยด างขาว คร สต มาส สนแผง ส มเช า ชวนชม พ ดซ อน น ออน ห ปลาช อน เป นต น 1.4 ไม เล อย ได แก จ นทร กระจ างฟ า เง นไหล พล ทอง พล ด าง เป นต น 1.5 ไม รอเล อย ได แก การเวก อรพ ม ตร ษจ น เป นต น 1.6 ไม ล มล ก ได แก ตะไคร ข า ฟ าทะลายโจร เสลดพ งพอนต วผ เสลดพ งพอนต วเม ย กะท อ ชะพล เป นต น 140 สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน ก จกรรมการเร ยนการสอน (ท กษะการแก ป ญหาและท กษะการทำงานร วมก บผ อ น) คาบท 1 สำรวจพรรณไม ในสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน 1. น กเร ยนและคร ร วมก นสนทนาเก ยวก บพรรณไม ต างๆ ท เก ยวข องก บช ว ตประจำว นของน กเร ยน เช น - น กเร ยนร จ กพรรณไม อะไรบ าง ท สามารถนำมาประกอบอาหารได บอกมา 5 ชน ด - น กเร ยนไปว ดน กเร ยนจะนำดอกไม อะไรไป - น กเร ยนร จ กสม นไพรท ม อย ในบ านว าม อะไรบ าง 2. น กเร ยนและคร ร วมก นสร ปคำตอบท สำค ญๆ และสอดคล องก บเน อหาต อไป 3. น กเร ยนแบ งกล มๆ ละ 3-4 คน โดยให น กเร ยนท ม บ านอย ในหม บ านเด ยวก นหร อใกล ก นแต ละ กล มวางแผนสำรวจพรรณไม ในสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยนตามแบบสำรวจท กล มค ดข นเอง แบ งพ นท ในการสำรวจ ลงม อสำรวจ (โดยใช เวลานอกคาบเร ยน) คาบท 2 เล อกพรรณไม ในสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน เพ อศ กษาข อม ลพรรณไม กล มละ 1 ชน ด 1. น กเร ยนและคร ทบทวนก จกรรมท น กเร ยนปฏ บ ต ในคาบท แล ว 2. น กเร ยนแต ละกล มนำข อม ลพรรณไม ท ไปสำรวจในสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยนมาเล อกศ กษา 1 ชน ด 3. น กเร ยนแต ละกล มศ กษาข อม ลพรรณไม ในสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยนตามท กล มเล อกไว โดย ศ กษาตามข นตอนท ม อย ในเอกสารบ นท กรายงานข อม ลพรรณไม ตามท คร แจกให 4. ให แต ละกล มออกมาสร ปผลการศ กษาพรรณไม โดยเข ยนเป นรายงานกล มละ 1 ช ด 5. คร สร ปผลการศ กษาพรรณไม ของแต ละกล มและมอบหมายให เตร ยมงานในคาบต อไป คาบท 3-5 ฝ กปฏ บ ต วาดภาพทางพฤกษศาสตร, เข ยนคำประพ นธ, เข ยนเร ยงความตามต วอย าง 1. เม อน กเร ยนแต ละกล มได ศ กษาข อม ลพรรณไม ของกล มตนเองแล ว คร แนะนำข นตอนการวาด ภาพทางพฤกษศาสตร, การเข ยนคำประพ นธ และการเข ยนเร ยงความท เก ยวก บพรรณไม ท น กเร ยนศ กษาพร อมท งนำต วอย างมาให น กเร ยนด 2. น กเร ยนแต ละกล มให สมาช กในกล มเล อกปฏ บ ต ก จกรรมตามท ตนถน ดในห วข อต อไปน 2.1 การวาดภาพทางพฤกษศาสตร 2.2 การแต งคำประพ นธ 2.3 การเข ยนเร ยงความ 3. คร ส งเกตการปฏ บ ต งาน ให คำแนะนำ เป นท ปร กษาอย างใกล ช ด คาบท 6 สร ปผลงาน 1. น กเร ยนนำผลงานการวาดภาพทางพฤกษศาสตร, การเข ยนคำประพ นธ และการเข ยน เร ยงความ ออกมาแสดงให เพ อนร วมช นร วมกล มชม 2. คร สร ปภาพรวมของการทำงานกล มของน กเร ยน ให ข อค ดและข อควรระว งในการทำงาน เป นกล ม ชมเชยกล มท ปฏ บ ต งานได ด 3. น กเร ยนส งต วแทนออกมาเล าความประท บใจท ได จากการศ กษาข อม ลพรรณไม ในโรงเร ยน, การวาดภาพทางพฤกษศาสตร, การเข ยนคำประพ นธ และการเข ยนเร ยงความของกล ม ของตนเอง สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน 141 ส อการเร ยนการสอน 1. แบบสำรวจพรรณไม ในโรงเร ยน 2. แบบรายงานการศ กษาข อม ลพรรณไม 3. ต วอย างภาพวาดทางพฤกษศาสตร, คำประพ นธ, เร ยงความเก ยวก บพรรณไม การว ดและประเม น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x