ต วอย างแนวปฏ บ ต เก ยวก บค าน ยมหล ก 12 ประการ ส การปฏ บ ต โรงเร ยนถาวรานกล - PDF

Description
ต วอย างแนวปฏ บ ต เก ยวก บค าน ยมหล ก 12 ประการ ส การปฏ บ ต โรงเร ยนถาวรานกล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย แผนงาน/ว ธ ด าเน นการ/แนวปฏ บ ต เก ยวก บคาน ยมหล ก 12 ประการส การปฏ บ ต กล มสาระการเร

Please download to get full document.

View again

of 98
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Law

Publish on:

Views: 19 | Pages: 98

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ต วอย างแนวปฏ บ ต เก ยวก บค าน ยมหล ก 12 ประการ ส การปฏ บ ต โรงเร ยนถาวรานกล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย แผนงาน/ว ธ ด าเน นการ/แนวปฏ บ ต เก ยวก บคาน ยมหล ก 12 ประการส การปฏ บ ต กล มสาระการเร ยนร # การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนถาวราน ก ล ต าบลแมกลอง อ าเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสงคราม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 1 การผนวกคาน ยมหล ก 12 ประการ ในการจ ดการเร ยนร ท ก 1. บ รณาการคาน ยมหล ก 12 ประการ ในการ ตลอดภาคเร ยน คร ผ สอนท ก กล มสาระการเร ยนร และจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนอยางเป#นร ปธรรม จ ดการเร ยนการสอน ระด บช นม ธยมศ กษาตอนตนและตอน ทานในกล ม เชนกล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ม การประกวดเลาเร อง อาน ท านองเสนาะ ทองบทอาขยาน ค ดลายม อ แตงเพลง กาพย/ กลอน ฯลฯ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ม การ จ ดการเร ยนร ตามแหลงประว ต ศาสตร/ ท าโครงงาน/โครงงานตาม แนวพระราชด าร ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน/ และ กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ม การประกวดวาดภาพ รองเพลง เก ยวก บว ฒนธรรมประเพณ ไทย เป#น ปลายท กรายว ชา 2. จ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงในรายว ชาท สอนตามความเหมาะสม อยางนอย 1 แผน 3. จ ดก จกรรม/น ทรรศการเก ยวก บปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง เพ อสงเสร มการเร ยนร และการน าไปใชใน การด ารงช ว ตประจ าว น 4.จ ดก จกรรมพ ฒนาเว บไซต/และผล ตส อม ลต ม เด ย สาระฯ แผนงาน/ว ธ ด าเน นการ/แนวปฏ บ ต เก ยวก บคาน ยมหล ก 12 ประการส การปฏ บ ต กล มสาระการเร ยนร # การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนถาวราน ก ล ต าบลแมกลอง อ าเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสงคราม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 2 ปล กฝ?งและพ ฒนาคาน ยมหล ก 12 ประการใหก บน กเร ยนอยาง สม าเสมอและตอเน อง เนนการปฏ บ ต จร งในช ว ตประจ าว นจนเก ด เป#นพฤต กรรมย งย น ท งน ใหม การพ ฒนาและประเม นอยางเข มขนใน แตระละด บช น ด งน ช นม ธยมศ กษาป3ท 1-3 เนนในเร องการร กษาว ฒนธรรมประเพณ ไทย(ขอ 5) เขาใจ เร ยนร ประชาธ ปไตยท ถ กตอง(ขอ 7) และปฏ บ ต ตามพระราชด าร สพระบาทสมเด จพระเจาอย ห ว(ขอ 9) 1. จ ดโครงการ/ก จกรรมเพ อปล กฝ?งและพ ฒนาคาน ยม หล ก 12 ประการไดแก การจ ดก จกรรมตางๆ เก ยวก บว น ส าค ญทางศาสนา พระมหากษ ตร ย/ เชนก จกรรมว นแหเท ยน จ าน าพรรษา ว นเฉล มพระชนมพรรษาฯ ว นปLยมหาราช ว นลอยกระทง ว ธ การด าเน นการด งกลาว น กเร ยนไดม สวนรวม และสงเสร มการท างานเป#นกล ม ม การแตงต งคณะท างาน ตลอดภาคเร ยน คร ผ สอนท ก ทานในกล ม สาระฯ ช นม ธยมศ กษาป3ท 4-6 เนนในดานม ศ ลธรรม ร กษาความส ตย/(ขอ ประช มน กเร ยน เพ อเข ยนโครงการ และด าเน นก จกรรม 6) ด ารงตนตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง (ขอ 10) และการเห น แกประโยชน/สวนรวม(ขอ 12) ตามท วางแผนไว พรอมท งรายงานผลการปฏ บ ต งานใหผ อ น ทราบ 2. ปล กฝ?งคาน ยมหล ก 12 ประการ โดยสอดแทรกใน ก จว ตรประจ าว น เพราะการเร ยนร อย ในก จกรรมท กอยาง ของช ว ต เพ อใหม ค ณภาพช ว ตและความเป#นอย ท ด โดยคร สอนจะตองสรางระบบว ถ ช ว ตท ด งาม ท า ช ว ตใหเป#นการศ กษา เร มจากการเป#นอย ในช ว ตประจ าว น ต งแตก จกรรมนอกช นเร ยนและในช นเร ยน การใหความ แผนงาน/ว ธ ด าเน นการ/แนวปฏ บ ต เก ยวก บคาน ยมหล ก 12 ประการส การปฏ บ ต กล มสาระการเร ยนร # การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนถาวราน ก ล ต าบลแมกลอง อ าเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสงคราม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 2 ปล กฝ?งและพ ฒนาคาน ยมหล ก 12 ประการใหก บน กเร ยน อยางสม าเสมอและตอเน อง เนนการปฏ บ ต จร งใน ช ว ตประจ าว นจนเก ดเป#นพฤต กรรมย งย น ท งน ใหม การ พ ฒนาและประเม นอยางเข มขนในแตระละด บช น ด งน ช นม ธยมศ กษาป3ท 1-3 เนนในเร องการร กษาว ฒนธรรม ประเพณ ไทย(ขอ 5) เขาใจ เร ยนร ประชาธ ปไตยท ถ กตอง (ขอ 7) และปฏ บ ต ตามพระราชด าร สพระบาทสมเด จพระ เจาอย ห ว(ขอ 9) ช นม ธยมศ กษาป3ท 4-6 เนนในดานม ศ ลธรรม ร กษาความ ส ตย/(ขอ 6) ด ารงตนตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง (ขอ 10) และการเห นแกประโยชน/สวนรวม(ขอ 12) รวมม อในก จกรรมตางๆ การปฏ บ ต ตามขอตกลง ระเบ ยบขอบ งค บของโรงเร ยน เชน การใชน า ไฟฟNา อยางประหย ดพอเพ ยง การด แลร กษาส อ ว สด อ ปกรณ/ ทร พย/ส นของโรงเร ยน ช มชน ตลอดภาคเร ยน คร ผ สอนท กทาน ในกล มสาระฯ แผนงาน/ว ธ ด าเน นการ/แนวปฏ บ ต เก ยวก บคาน ยมหล ก 12 ประการส การปฏ บ ต กล มสาระการเร ยนร # การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนถาวราน ก ล ต าบลแมกลอง อ าเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสงคราม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 3 ก าหนดว ธ การเร ยนร คาน ยมหล ก 12 ประการใหเหมาะสม 1. จ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใหน กเร ยนท างานรวมก น ตลอดภาคเร ยน คร ผ สอนท กทาน ก บว ยและศ กยภาพผ เร ยน เชน ระด บม ธยมศ กษา ใหเร ยนร ผานการศ กษาเปร ยบเท ยบ ว เคราะห/ ส งเคราะห/ช วประว ต บ คคลส าค ญ คนท ท า ค ณประโยชน/ตอสวนรวม หร อเหต การณ/ส าค ญในอด ตและ เป#นกล ม ท าก จกรรมท เป#นประโยชน/ตอสวนรวม เชน - ก จกรรมโครงงานปล กผ ก /ท าอาหาร/งานประด ษฐ/ - ก จกรรมรณรงค/การอน ร กษ/ส งแวดลอม - ก จกรรมการค มครองผ บร โภค อย.นอย ในกล มสาระฯ ป?จจ บ น เพ อพ ฒนาการอย รวมก นในส งคมในเช งสรางสรรค/ ก จกรรมด งกลาวเป#นการสงเสร มใหน กเร ยนร จ กวางแผน แบงหนาท ความร บผ ดชอบ สามารถประเม นผลการ ปฏ บ ต งานของตนเองและน าไปปร บปร ง พรอมท ง น าเสนอผลงานตอผ อ น ซ งจะท าใหน กเร ยนร ความ ตองการ ร จ ดเดน-จ ดดอยของตนเอง สามารถคนหา ขอม ลจากแหลงใกลต วและเล อกใชขอม ลใหเป#น ประโยชน/ในช ว ตประจ าว น ชวยใหค ดต ดส นใจแกไข ป?ญหางายๆ ของตนเองได แสดงออกทางอารมณ/ได อยางเหมาะสม ท ส าค ญสามารถท างานรวมก บผ อ นได อยางม ความส ข กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร แผนงาน/ว ธ ด าเน นการ/แนวปฏ บ ต เก ยวก บคาน ยมหล ก 12 ประการ ส การปฏ บ ต กล มสาระการเร ยนร #คณ ตศาสตร9 โรงเร ยนถาวราน ก ล ต.แมกลอง อ.เม องฯ จ.สม ทรสงคราม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 ข#อท แนวปฏ บ ต เก ยวก บคาน ยมหล ก 12 ประการ ส การปฏ บ ต แผนงาน/ว ธ ด าเน นการ/แนวปฏ บ ต ระยะเวลา ผ #ร บผ ดชอบ 1. การผนวกคาน ยมหล ก 12 ประการ ในการจ ดการเร ยนร ท กกล ม - ใหน กเร ยนศ กษาแนวพระราชด าร เก ยวก บปร ชญาของ ตลอดปQ คร ผ สอนท ก สาระการเร ยนร และจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนอยางเป#นร ปธรรม เศรษฐก จพอเพ ยง ท ย ดหล กทางสายกลาง ม ความพอเพ ยง การศ กษา ทานในกล ม เชน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ม การประกวดเลาเร อง อาน ท านองเสนาะ ทองบทอาขยาน ค ดลายม อ แตงเพลง กาพย/ กลอน ฯลฯ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษาศาสนาแล ว ฒนธรรม ม การจ ดการเร ยนร ตามแหลงประว ต ศาสตร/ ท า โครงงาน/โครงงานตามแนวพระราชด าร ก จกรรมเพ อส งคมและ สาธารณประโยชน/ และและกล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ม การ ประกวดวาดภาพ รองเพลงเก ยวก บว ฒนธรรมประเพณ ไทย เป#นตน และม ความพรอมท จะจ ดการตอผลกระทบการเปล ยนแปลง ซ งตองอาศ ยความรอบร รอบคอบและระม ดระว ง และน า แนวค ดน มามาใชอธ บาย อภ ปราย และตอบค าถาม ในการเร ยนการสอนเร องท เก ยวของ เชน ระบบน เวศ ด ลยภาพของรางกาย เพ อสรางเสร มแนวค ดและ พฤต กรรม ท ด งาม ตามแนวปฏ บ ต เก ยวก บคาน ยมหล ก 12 ประการ และค ณล กษณะท พ งประสงค/ 8 ขอ 2557 สาระฯ แผนงาน/ว ธ ด าเน นการ/แนวปฏ บ ต เก ยวก บคาน ยมหล ก 12 ประการ ส การปฏ บ ต กล มสาระการเร ยนร #คณ ตศาสตร9 โรงเร ยนถาวราน ก ล ต.แมกลอง อ.เม องฯ จ.สม ทรสงคราม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 ข#อท แนวปฏ บ ต เก ยวก บคาน ยมหล ก 12 ประการ ส การปฏ บ ต แผนงาน/ว ธ ด าเน นการ/แนวปฏ บ ต ระยะเวลา ผ #ร บผ ดชอบ 2. ปล กฝ?งและพ ฒนาคาน ยมหล ก 12 ประการ ใหก บน กเร ยน อยางสม าเสมอและตอเน อง เนนการปฏ บ ต จร งในช ว ต ประจ าว น จนเก ดเป#นพฤต กรรมท ย งย น ท งน ใหม การพ ฒนา และประเม นอยางเขมขนในแตระละระด บช น ด งน ช นม ธยมศ กษาป3ท 4-6 เนนในดานม ศ ลธรรม ร กษาความ - ใหค าแนะน า อบรมน กเร ยนเพ อปล กฝ?งคาน ยมท ด งามท ก คร งท ม โอกาสอ นเหมาะสม เชน การแตงกายถ กตองตาม ระเบ ยบ ถ กกาลเทศะ การท าความเคารพผ ใหญ ม ส มมา คารวะ ก ร ยามารยาท การพ ดจา การปฏ บ ต ตอเพ อนหร อผ อ น อยาง ตลอดปQ การศ กษา 2557 คร ผ สอนท ก ทานในกล ม สาระฯ ส ตย/ (ขอ 6) ด ารงตนตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เหมาะสม การใชส งของสาธารณะอยางถ กตอง และประหย ด (ขอ 10) และการเห นแกประโยชน/สวนรวม (ขอ 12) - สงเสร มการม สวนรวมของน กเร ยน เชน ใหท างานเป#นกล ม ฝRกใหน กเร ยนปฏ บ ต งานรวมก น การเห นแกประโยชน/ของ สวนรวม ประเม นใหเป#นคะแนนปฏ บ ต การ - ปล กฝ?งความม ระเบ ยบและการร กษาความสะอาดใน หองเร ยน เชน ถอดรองเทากอนเขาหอง จ ดโตSะและเกาอ เก บขยะให เร ยบรอยกอนออกจากหองเร ยน ปล กฝ?งความม ศ ลธรรม ร กษาความส ตย/ การท าปฏ บ ต การใหน กเร ยนส งเกตผลและ บ นท กส งท เห นตามความจร ง การใชว สด และสารในการ ปฏ บ ต การดวยความประหย ด ฝRกใหค ดและตอบค าถามไดดวย ตนเอง คร ส งเกตและประเม นเป#นคะแนนปฏ บ ต การ แผนงาน/ว ธ ด าเน นการ/แนวปฏ บ ต เก ยวก บคาน ยมหล ก 12 ประการ ส การปฏ บ ต กล มสาระการเร ยนร #คณ ตศาสตร9 โรงเร ยนถาวราน ก ล ต.แมกลอง อ.เม องฯ จ.สม ทรสงคราม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 ข#อท แนวปฏ บ ต เก ยวก บคาน ยมหล ก 12 ประการ ส การปฏ บ ต แผนงาน/ว ธ ด าเน นการ/แนวปฏ บ ต ระยะเวลา ผ #ร บผ ดชอบ 3. ก าหนดว ธ การเร ยนร คาน ยม 12 ประการ ใหเหมาะสมก บว ย - แบงกล มใหน กเร ยนส บคนและน าเสนอ เร องราวของบ คคลท 1 ส ปดาห/ คร ผ สอนท ก และศ กยภาพของผ เร ยน เชน ระด บม ธ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x