การประเม นผลการด าเน นการงานด แลเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า ของส วนบร หารจ ดการทร พยากรป าชายเลนท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. - PDF

Description
เอกสารว ชาการฉบ บท../... Technical Paper no../.. การประเม นผลการด าเน นการงานด แลเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า ของส วนบร หารจ ดการทร พยากรป าชายเลนท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ EVALUATION OF PROCEDURE

Please download to get full document.

View again

of 71
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 26 | Pages: 71

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารว ชาการฉบ บท../... Technical Paper no../.. การประเม นผลการด าเน นการงานด แลเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า ของส วนบร หารจ ดการทร พยากรป าชายเลนท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ EVALUATION OF PROCEDURE ON MANGROVE AND COASTAL FAUNA PROTECTING AREAS IN RESPONSIVE AREAS OF THE MANGROVE ADMINISTRATIVE 1 IN THE BUDGET YEAR 2009 โดย ปฏ มา ม นศ ลป Patima Mansilp ส วนบร หารจ ดการทร พยากรป าชายเลนท ๑ Office of Mangrove Administrative 1 ส าน กอน ร กษ ทร พยากรป าชายเลน Office of Mangrove Conservation กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง Department of Marine and Coastal Resources กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม Ministry of Natural Resources and Environment เอกสารว ชาการฉบ บท../... Technical Paper no../.. การประเม นผลการด าเน นการงานด แลเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า ของส วนบร หารจ ดการทร พยากรป าชายเลนท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ EVALUATION OF PROCEDURE ON MANGROVE AND COASTAL FAUNA PROTECTING AREAS IN RESPONSIVE AREAS OF THE MANGROVE ADMINISTRATIVE 1 IN THE BUDGET YEAR 2009 โดย ปฏ มา ม นศ ลป Patima Mansilp ส วนบร หารจ ดการทร พยากรป าชายเลนท ๑ Office of Mangrove Administrative 1 ๓๐๑ หม ท ๒ ต าบลเสม ด อ าเภอเม อง 301 Moo No.2 Samet Sub, Muang District, จ งหว ดชลบ ร ๒๐๐๐๐ Chonburi โทร (๐๓๘) ๔๖๗๓๗๒-๓ Tel. (038) ๒๕๕๒ 2009 สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า 1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา 1 ว ตถ ประสงค ของการประเม นผล 1 กรอบแนวค ดในการประเม นผล 2 ขอบเขตการประเม น 3 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 3 บทท 2 วรรณกรรมท เก ยวข อง 4 สถานการณ ป าชายเลน 4 แนวค ดในการอน ร กษ ทร พยากรป าไม 8 เขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า 11 การด แลเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า 18 การด าเน นการด แลเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น าภาคตะว นออกและภาคกลาง 35 แนวค ดเก ยวก บการประเม นโครงการ 49 บทท 3 ว ธ การประเม นผล 58 กระบวนการประเม นผล 58 ว ธ การประเม นผล 58 ประชากรและกล มต วอย าง 58 เคร องม อท ใช ในการประเม นผล 59 การเก บรวบรวมข อม ล 59 การว เคราะห ข อม ล 60 บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล 61 ตอนท 1 ข อม ลท วไปของผ เก ยวข อง 62 ตอนท 2 ความพร อมด านป จจ ยพ นฐานในการด าเน นการ งานด แลเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า 62 ตอนท 3 กระบวนการด าเน นการ ด แลเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า 64 ตอนท 4 ผลการด าเน นการ งานด แลเขตพ ท กษ ป าชายเลนร กษ ส ตว น า 65 ตอนท 5 ป ญหาและข อเสนอแนะในการด าเน นการ งานด แลเขตพ ท กษ ป าชายเลนร กษ ส ตว น า 66 สารบ ญ (ต อ) บทท 5 สร ปการว จ ย อภ ปราย และข อเสนอแนะ 67 สร ปผลการว จ ย 67 ข อเสนอแนะ 68 เอกสารอ างอ ง 70 หน า สารบ ญตาราง ตารางท 2.1 ประโยชน ของป าชายเลนด านต างๆ 5 ตารางท 2.2 พ นท ป าชายเลนของส วนบร หารจ กการทร พยากรป าชายเลนท 1 (แยกรายจ งหว ด) 6 ตารางท 2.3 รายละเอ ยดค าใช จ ายในการจ ดท าเขตพ ท กษ ปาชายเลน ร กษ ส ตว น า 15 ตารางท 2.4 พ นท เขตอน ร กษ ป าชายเลนตามมต คณะร ฐมนตร ว นท 22 ส งหาคมและ 17 ต ลาคม พ.ศ.2543ในความร บผ ดชอบของส วนบร หารจ ดการ ทร พยากรป าชายเลนท 1 16 ตารางท 2.5 พ นท เขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า ของส วนบร หารจ ดการ ทร พยากร ป าชายเลนท 1 (จ งหว ดชลบ ร ) 19 ตารางท 2.6 การด าเน นการก จกรรมจ ดท าเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า ของส วนบร หารจ ดการทร พยากรป าชายเลนท 1 (จ งหว ดชลบ ร ) ตามโครงการปล กป าชายเลนถาวรเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระนางเจ า ส ร ก ต พระบรมราช น นาถ ในวโรกาสทรงพระชนมาย 72 พรรษา 20 ตารางท 2.7 การด าเน นการก จกรรมจ ดท าเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า ของสถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท (ระยอง) 22 ตารางท 2.8 การด าเน นการก จกรรมจ ดท าเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า ของสถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 2 (ท าสอน จ นทบ ร ) 25 ตารางท 2.9 การด าเน นการก จกรรมจ ดท าเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า ของสถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 3 (ขล ง จ นทบ ร ) 27 ตารางท 2.10 การด าเน นการก จกรรมจ ดท าเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า ของสถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 4 (น าเช ยว ตราด) 30 ตารางท 2.11 การด าเน นการก จกรรมจ ดท าเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า ของสถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 5 (ชลบ ร ) 31 ตารางท 2.12 การด าเน นการก จกรรมจ ดท าเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า ของสถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 6 (เพชรบ ร ) 32 ตารางท 2.13 การด าเน นการก จกรรมจ ดท าเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า ของสถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 7(สม ทรสงคราม) 33 หน า สารบ ญตาราง(ต อ) ตารางท 2.14 สถ ต ผ เข าร บการฝ กอบรมหล กส ตร ราษฎรอาสาม ครพ ท กษ ทะเลและชายฝ ง (รสทช.) ตามโครงการปล กป าชายเลนถาวร เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราชน นาถ ในวโรกาสทรงพระชนมาย 72 พรรษา ของส วนบร หารจ ดการ ทร พยากรป าชายเลนท 1 35 ตารางท 2.15 จ านวนประชากรในเขตหม บ านป าไม แผนใหม ในพ นท ร บผ ดชอบของ ส วนบร หารจ ดการทร พยากรป าชายเลนท 1 (จ.ชลบ ร )แยกรายจ งหว ด 37 ตารางท 2.16 แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายเง นงบประมาณประจ าป 2552งานด แลเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กส ตว น า 39 หน า สารบ ญภาพ ภาพท 1.1 กรอบแนวค ดในการประเม นผลโครงการ 2 ภาพท 2.1 ป ายแสดงรายละเอ ยดโครงการ 13 ภาพท 2.2 ป ายขนาดเล กรอบแปลงแสดงข อความ เขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า 14 ภาพท 2.3 การป กเสาหล กป น 14 ภาพท 2.4 แผนท แสดงพ นท เขตอน ร กษ ป าชายเลนตามมต คณะร ฐมนตร ว นท 22 ส งหาคม และ 17 ต ลาคม 2543ในความร บผ ดชอบของส วนบร หารจ ดการทร พยากรป าชายเลนท 1 17 ภาพท 2.5 แผนท แสดงพ นท เขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น าในความร บผ ดชอบของ สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 1 ท องท จ งหว ดระยองเน อท 3,197 ไร 41 ภาพท 2.6 แผนท แสดงพ นท เขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น าในความร บผ ดชอบของ สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 1 ท องท จ งหว ดจ นทบ ร เน อท 6,503 ไร 42 ภาพท 2.7 แผนท แสดงพ นท เขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น าในความร บผ ดชอบของ สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 2 ท องท จ งหว ดจ นทบ ร เน อท 4,500 ไร 43 ภาพท 2.8 แผนท แสดงพ นท เขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น าในความร บผ ดชอบของ สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 3 ท องท จ งหว ดจ นทบ ร เน อท 6,900 ไร 44 ภาพท 2.9 แผนท แสดงพ นท เขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น าในความร บผ ดชอบของ สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 4 ท องท จ งหว ดตราดเน อท 24,600ไร 45 ภาพท 2.10 แผนท แสดงพ นท เขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น าในความร บผ ดชอบของ สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 5 ท องท จ งหว ดชลบ ร เน อท 1,400 ไร 46 ภาพท 2.11 แผนท แสดงพ นท เขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น าในความร บผ ดชอบของ สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 6 ท องท จ งหว ดเพชรบ ร เน อท 6,500 ไร 47 ภาพท 2.12 แผนท แสดงพ นท เขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น าในความร บผ ดชอบของ สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 7 ท องท จ งหว ดสม ทรสงครามเน อท 4,500ไร 48 ภาพท 2.13 องค ประกอบพ นฐานของการด าเน นโครงการ 49 ภาพท 2.14 ความส มพ นธ ระหว างการประเม นโครงการก บกระบวนการด าเน นโครงการ 54 หน า การประเม นผลการด าเน นการงานด แลเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า ของส วนบร หารจ ดการทร พยากรป าชายเลนท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ปฏ มา ม นศ ลป ส วนบร หารจ ดการทร พยากรป าชายเลนท 1 (จ งหว ดชลบ ร ) 301 หม ท 2 ต าบลเสม ด อ าเภอเม อง จ งหว ดชลบ ร บทค ดย อ การประเม นคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษา ตรวจสอบความพร อมด านป จจ ยพ นฐาน ประส ทธ ภาพของ กระบวนการ ด าเน นงาน ป ญหา อ ปสรรค รวมท งศ กษาผลการด าเน นงานด แลเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า ประชากรท ศ กษา ค อ ห วหน าหน วยงาน ราษฎรช ดปฏ บ ต การ ส มต วอย างแบบเจาะจงได กล มต วอย างรวม 64 คน เคร องม อท ใช ในการ ว จ ยได แก แบบสอบถาม แบบส มภาษณ แบบส งเกต ว เคราะห ข อม ลเช งปร มาณโดยการแจกแจงความถ ค าร อยละ ค าเฉล ย ว เคราะห ข อม ลเช งค ณภาพโดยการจ าแนกข อม ล จ ดหมวดหม ข อม ล ผลการว จ ยพบว า การด าเน นการม ความพร อมด านป จจ ยพ นฐานได แก โครงสร างองค กรบ คลากร งบประมาณ และ เคร องม อ ด านกระบวนการด าเน นการ ด แลเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า พบว าม กระบวน.การวางแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดโครงสร างการบร หารงาน ม การจ ดบ คลากร การอ านวยการส งการ การประสานงาน การรายงานผลการปฏ บ ต งาน การต ดตามประเม นผล ผลการด าเน นการ งานด แลเขตพ ท กษ ป าชายเลนร กษ ส ตว น า ปรากฏผลส มฤทธ ด านพฤต กรรมการม ส วนร วมการด าเน นการด านการอน ร กษ ป าชายเลนของช มชน การบ าร งร กษาและฟ นฟ สภาพป าชายเลน และม ผลส มฤทธ ด านการป องก นร กษาป า ส าหร บป ญหาและอ ปสรรคในการด าเน นการงานด แลเขตพ ท กษ ป าชายเลน ร กษ ส ตว น า ตามความ ค ดเห นของเจ าหน าท และราษฎรช ดปฏ บ ต การพบว าผ เก ยวข องประมาณคร งหน ง ม ความเห นว าการด าเน นการม ป ญหาและ อ ปสรรคท กด านค อ ป ญหาด านบ คลากร/อ ตราก าล ง งบประมาณส าหร บด าเน นการ โครงสร างองค กร เคร องม อ/อ ปกรณ การวางแผนการปฏ บ ต งาน การอ านวยการส งการ การประสานงานระหว างหน วยงาน การเบ กจ ายเง นงบประมาณ การ รายงานผลการปฏ บ ต งาน การต ดตามประเม นผล โดยผ เก ยวข องท ม ความเห นว าการด าเน นการม ป ญหาด านเคร องม อ อ ปกรณ ม จ านวนมากท ส ด(ร อยละ 57.80) และป ญหาด านการเบ กจ ายเง นงบประมาณม จ านวนน อยท ส ด(ร อยละ46.90) ในการประเม นผลน ม ข อเสนอในด านกระบวนการบร หารงาน ว าควรเช อมโยงแผนงานโครงการให ม กลไกการ ปฏ บ ต งานแบบบ รณาการของหน วยงานท เก ยวข อง เพ อใช งบประมาณ อ ปกรณ และบ คลากรอย างม ประส ทธ ภาพ จ ดระบบ ต ดตามและประเม นผลแบบม ส วนร วม ด านนโยบาย ควรก าหนดนโยบายการสน บสน นบ คลากร และงบประมาณส าหร บ การด าเน นงานของหน วยงานระด บฝ าย และระด บพ นท ให ช ดเจน และต อเน อง ก าหนดกรอบแนวค ดในการด าเน นก จกรรม ของหน วยงานระด บฝ ายให สอดคล อง และเสร มแผนการปฏ บ ต งานของหน วยงานในพ นท ระด บปฏ บ ต การ และช มชน ด าน การเร ยนร และศ กษา ควรจ ดท าฐานความร ขององค กร ระด บฝ าย และระด บปฏ บ ต การ เพ อเผยแพร และง า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x