ปฏ ท นปฏ บ ต งานว ชาการ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา PDF

Description
1 ปฏ ท นปฏ บ ต งานว ชาการ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 (ปฏ ท นน อาจม การเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสม ตรวจสอบได จากเวบไซต โรงเร ยน พฤษภาคม

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 29 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ปฏ ท นปฏ บ ต งานว ชาการ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 (ปฏ ท นน อาจม การเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสม ตรวจสอบได จากเวบไซต โรงเร ยน พฤษภาคม ว นท 1 ว นแรงงานแห งชาต (Nation Labor Day) ว นท 5 ว นฉ ตรมงคล (Substitution for Cornation Day /5 May ) ว นท 9 ว นพ ชมงคล (Royal Ploughing Day) ว นท 13 ว นว สาขบ ชา (Visakha Bucha Day) 6 -คร ลงเวลาปฏ บ ต ราชการ -ประช มโรงเร ยน คร ท กคน กล มบร หาร -กล มสาระการเร ยนร ร บตารางสอนและเอกสารอ นๆ กล มสาระการเร ยนร -ประช มกล มสาระการเร ยนร -คร ท ปร กษาร บ-ตารางสอนประจ าห องเร ยน 7 อบรม เทคน คการใช โฮมเธ ยร เตอร และห องสม ดม ช ว ต เพ อการเร ยนการสอน โครงการพ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษา ก จกรรมส งเสร มบ คลากรส คร ม ออาช พ 2 8 ปฐมน เทศน กเร ยนช น ม.1 และ ม.4 กล มบร หารงานบ คคล ก จกรรมค ายพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม 12 คาบท 1 -น กเร ยนพบคร ท ปร กษา คร ท ปร กษา คาบท 2 เร ยนตามปกต -รายว ชาพ นฐาน แจ งมาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด การว ดประเม นผล -รายว ชาเพ มเต ม แจ งผลการเร ยนร การว ดประเม นผล คร ผ สอน ก จกรรมว นว สาขบ ชา กล มสาระส งคมศ กษา รายการท ว ส ห องเร ยน กล มบร หารงานบ คคล 14 คาบท 8 ก จกรรมช มน ม -น กเร ยนร บใบสม ครช มน ม -น กเร ยนสม ครและส งใบสม ครก บคร ท ปร กษาช มน ม ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน คร ท ปร กษาช มน ม รายการท ว ส ห องเร ยน ก จกรรม -ส ปดาห ว ชาการ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน พ ฒนาผ เร ยน 16 แจกใบสม ครเร ยนเสร มพ เศษว นเสาร ส งรายช อคร ท เข าร วมโครงการสอนเสร มว นเสาร ห วหน า ร บสม ครเร ยนเสร มพ เศษว นเสาร 20 แจกแฟ มสะสมงาน (ปพ.6) คร โสภา/คร จ รา งานแนะแนว 23 -กล มสาระการเร ยนร ตรวจสอบตารางสอน -แจ งข อม ลท ต องการแก ไขท คร อน ศรา กล มสาระการเร ยนร 23 คร ท ปร กษาส งใบรายช อน กเร ยนท แก ไขถ กต องแล วท คร ท ปร กษา 3 26 -ประกาศผลสอบแก ต ว คร งท 1 ภาคเร ยนท 2/2556 -น กเร ยนย นค าร องสอบแก ต วคร งท 2 ภาคเร ยนท 2/2556 คร ท ปร กษา น กเร ยนสอบแก ต ว คร งท 2 ภาคเร ยนท 2/2556 คร ผ สอน รายการท ว ส ห องเร ยน เร องแฟ มสะสมงาน งานประก นค ณภาพ... พ ธ ประจ าหม ล กเส อ/เนตรนาร /ย วกาชาด ห วหน าล กเส อ 30 -ส งบ นท กการประช มกล มสาระการเร ยนร -ส งแผนการจ ดการเร ยนร /โครงการสอน ห วหน า คร ผ สอน 4 ม ถ นายน ส งผลสอบแก ต ว คร งท 2 ภาคเร ยนท 2/2556 คร ผ สอน ว ดผล 2-6 รายการท ว ส ห องเร ยน ศ ลปะ ส ปดาห ว ชาการ กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 7 เร มเร ยนเสร มพ เศษว นเสาร (รวม 10 คร ง) 9 แจ งรายว ชาและเวลาสอบกลางภาคเร ยนท 1/2557 ห วหน า 9 การแสดงตนเป นพ ทธมามกะ กล มสาระส งคมศ กษา คร ท ปร กษา 9-13 รายการท ว ส ห องเร ยน งานห องสม ด 12 พ ธ ไหว คร กล มบร หารงานบ คคล รายการท ว ส ห องเร ยน เร องการสอบ/การฝนรห ส ว ดผล ส งต นฉบ บข อสอบกลางภาคเร ยนท 1/2557 ท ว ดผล และรวบรวมส งว ชาการ คร ผ สอน/ว ดผล โรเน ยวข อสอบ จ ดท าข อสอบ คร ผ สอน 25 ก จกรรมว นส นทรภ ภาษาไทย รายการท ว ส ห องเร ยน ส ปดาห ว ชาการ ว นส นทรภ ภาษาไทย 26 ม.ย. ว นส นทรภ 27 ตรวจความเร ยบร อยการจ ดท าข อสอบท กรายว ชา ห วหน า 30 ส งบ นท กการประช มกล มสาระการเร ยนร ห วหน า 30-4 ก.ค. สอบกลางภาคเร ยนท 1/ น กศ กษาว ชาทหาร เป ดเร ยน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 6 กรกฎาคม ว นท 11 ว นอาสาฬหบ ชา (Asarnha Bucha Day) ว นท 14 หย ดชดเชยว นเข าพรรษา ว นท 12 (Buddhist Lent Day) รายการท ว ส ห องเร ยน -ส ปดาห ว ชาการ ส งคมศ กษาฯ ส งคมศ กษา 8-20 ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ก บเจ าของภาษา ณ โรงเร ยน Kingsbridge Community College ประเทศอ งกฤษ ภาษาต างประเทศ 10 ส งแผ นด สก คะแนนก อนสอบกลางภาคและผลการสอบ กลางภาค ระด บม.1-6 (คะแนน ช องท 1-2) คร ประจ าว ชา/ว ดผล 18 คร ท ปร กษาร บเอกสารแจ งผลการสอบกลางภาค คร งท 1 และแจ งให ผ ปกครองทราบ คร ท ปร กษา รายการท ว ส ห องเร ยน ส ปดาห ว ชาการ กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาฯ ส ขศ กษาและพลศ กษา งานเทคโนโลย ฯ รายการท ว ส ห องเร ยน -งานว นสถาปนาโรงเร ยน -งานเทศน มหาชาต 25 งานว นสถาปนาโรงเร ยน กล มบร หาร 26 ก.ค งานเทศน มหาชาต กล มบร หาร 28-1 ส.ค. รายการท ว ส ห องเร ยน ภาษาไทย 29 ส.ค. ส ปดาห ว ชาการ ว นภาษาไทยแห งชาต 31 ส งบ นท กการประช มกล มสาระการเร ยนร ห วหน า 7 ส งหาคม ว นท 12 ว นเฉล มพระชนมพรรษา สมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ (H.M. The Queen s Brithday) 4-8 รายการท ว ส ห องเร ยน ส ปดาห ว ชาการ การงานอาช พฯ การงานอาช พฯ 11 ก จกรรมเทอดพระเก ยรต /เฉล มพระชนมพรรษา สมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ กล มบร หาร งบประมาณ แจ งรายว ชาและเวลาสอบปลายภาคเร ยนท 1/2557 ห วหน า รายการท ว ส ห องเร ยน ส ปดาห ว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ รายการท ว ส ห องเร ยน ส ปดาห ว ชาการ งานส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต กล มบร หาร งบประมาณ ว ทยาศาสตร 22 ส งรายช อน กเร ยนท ไม ม ส ทธ สอบ คร ผ สอน 26 ประกาศรายช อน กเร ยนท ไม ม ส ทธ สอบ น กเร ยนย นค าร องขอม ส ทธ สอบก บคร ผ สอน คร ผ สอนรวบส ง ว นท 29 ส งหาคม 2557 คร ผ สอน รายการท ว ส ห องเร ยน ส ปดาห ว ชาการ ภาษาต างประเทศ ภาษาต างประเทศ ส งต นฉบ บข อสอบปลายภาคเร ยนท 1/2557 ท ว ดผล และรวบรวมส งว ชาการ คร ผ สอน/ว ดผล 25 ส งอ ตราก าล ง ภาคเร ยนท 2/2557 ห วหน า 25-6 ก.ย. โรเน ยวข อสอบ จ ดท าข อสอบ คร ผ สอน 29 ส งผลการประเม นก จกรรมช มน ม ห วหน าช มน ม ห วหน า ตรวจสอบการจ ดท าข อสอบ ห วหน า ส งบ นท กการประช มกล มสาระการเร ยนร ห วหน า 8 9 ก นยายน รายการท ว ส ห องเร ยน ส ปดาห ว ชาการ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร 9-16 สอบปลายภาคเร ยนท 1/2557 ค าส งโรงเร ยน 16 คร ท ปร กษาส งสร ปผลการประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห คร ท ปร กษา ส งสร ปผลการประเม นแฟ มสะสมงาน (ปพ.6) งานแนะแนว 20 -ส งแผ นด สก ผลการสอบ ระด บม.1-6 ท คร ประจ าว ชา/ว ดผล 23 -ประกาศผลการสอบน กเร ยน ระด บ ม.1 6 ไม ผ าน น กเร ยนระด บ ม.1-6 ย นค าร อง และสอบแก ต วคร งท 1 คร ประจ าว ชา 30 ส งผลการสอบแก ต วน กเร ยน ระด บ ม.1-6 คร งท 1/2557 ศ กษาด งานประเทศในกล มอาเซ ยน +3 ค าส งโรงเร ยน 10 ต ลาคม ว นท 23 ว นป ยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day) น กเร ยน ม.1 ห องเร ยนพ เศษ ICT ศ กษาด งานด าน ICT ณ ประเทศส งคโปร งานห องเร ยนพ เศษ ICT น กเร ยน ม.2 - ม.6 ห องเร ยนพ เศษ ICT ศ กษาด งานด าน ICT ณ ประเทศ... งานห องเร ยนพ เศษ ICT 7-10 จ ดตารางสอนภาคเร ยนท 2/2557 ค าส งโรงเร ยน 10 ส ง-บ นท กการประช มกล มสาระการเร ยนร ห วหน า -การส งเกตการสอน/น เทศ -สม ดบ นท กการสอนแทน -สร ปรายงานการไปประช ม/อบรม/ส มมนา -สร ปผลการแข งข น -เอกสาร ปพ.5 -สร ปผลการด าเน นงานตามแผนงาน/โครงการ ป งบประมาณ ป ดภาคเร ยนท 1/2557 11 ปฏ ท นปฏ บ ต งานก จกรรมท ว ส ห องเร ยน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ส ปดาห ท ว น เด อน ป ผ ปฏ บ ต /ผ ร บผ ดชอบจ ดท ารายการท ว ส ห องเร ยน หมายเหต พ.ค กล มบร หารงานบ คคล/ก จการน กเร ยน พ.ค ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน พ.ค /งานประก นค ณภาพ/งานแนะแนว แฟ มสะสมงาน ม.ย กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ พ ธ ไหว คร ม.ย งานห องสม ด ม.ย / ม.ย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย/ว นส นทรภ 26 ม.ย ม.ย. 4 ก.ค สอบกลางภาคเร ยนท 1/ ก.ค กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ว นอาสาฬหบ ชา ว นเข าพรรษา ก.ค กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ก.ค งานเทศน มหาชาต /ว นสถาปนาโรงเร ยน/งานเทคโนฯ 28 ก.ค ก.ค. 1 ส.ค กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย/ว นภาษาไทยแห งชาต 29 ก.ค ส.ค กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ส.ค กล มบร หารงบประมาณ 12 ส.ค ส.ค กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร /ว นว ทยาศาสตร 18 ส.ค ส.ค กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ก.ย กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก.ย สอบปลายภาคเร ยนท 1/ ก.ย สอบแก ต วคร งท 1/2557
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x