ส วนท 1 สภาพท วไปของโรงเร ยน - PDF

Description
ส วนท สภาพท วไปของโรงเร ยน ข อม ลท วไปของสถานศ กษา โรงเร ยนสาธ ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ฝ ายประถมต งอย ท บร เวณ คณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ถนนพญาไท แขวงว งใหม เขตปท มว น กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 16 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ส วนท สภาพท วไปของโรงเร ยน ข อม ลท วไปของสถานศ กษา โรงเร ยนสาธ ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ฝ ายประถมต งอย ท บร เวณ คณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ถนนพญาไท แขวงว งใหม เขตปท มว น กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย 0330 โทรศ พท Website:http://satit-e-edu.chula.ac.th ส งก ดคณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย เขตพ นท การศ กษา กร งเทพมหานครเขต. ประว ต โรงเร ยน โรงเร ยนสาธ ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยม ประว ต การก อต งโรงเร ยน ส บเน องมาจากโรงเร ยนม ธยมหอว ง ซ งเป นโรงเร ยนสาธ ตส งก ดแผนกว ชาคร ศาสตร คณะอ กษรศาสตร และว ทยาศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย อ นเป นโรงเร ยนท ต งข นเพ อการฝ กห ดคร เป นระยะเวลานานประมาณ 5 ป เม อแผนกว ชาคร ศาสตร ขยายงาน เป นคณะคร ศาสตร โดยม ศาสตราจารย พ นทร พย นพวงศ ณ อย ธยา เป นคณบด ได เห นความจ าเป น ในการจ ดต งโรงเร ยนสาธ ตเพ อการฝ กห ดคร ช นปร ญญาข นแทนโรงเร ยนม ธยมหอว ง จ งได จ ดต งโรงเร ยนข น โดยให ช อว า โร งเ ร ยนสาธ ตจ ฬาลง กรณ มห าว ทยาล ย แล ะได ท าพ ธ เป ดป ายช อโร งเ ร ยน เม อว นท 20 ม ถ นายน 250 คณะกรรมการท ร วมก นจ ดต งโรงเร ยนม 6 ท าน. ศาสตราจารย ท านผ หญ งพ นทร พย นพวงศ ณ อย ธยา 2. ศาสตราจารย ดร.กมลกาญจน เกษไสว 3. ศาสตราจารย ดร.ประช มส ข อาชวอ าร ง 4. ศาสตราจารย ก ตต ค ณ ดวงเด อน พ ศาลบ ตร 5. นายส าเภา วรางก ร 6. นางพวงเพชร เอ ยมสก ล ว ตถ ประสงค ในการจ ดต งโรงเร ยนสาธ ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. เพ อเป นหน วยปฏ บ ต การในด านว ชาการของคณะคร ศาสตร 2. เพ อเป นสถานศ กษา ว จ ย ทดลอง ค นคว าหาความร และแนวปฏ บ ต ท จะปร บปร งให ว ชาคร ศาสตร ก าวหน าย งข น 3. เพ อเป นแหล งว ชาการ จ ดและด าเน นการศ กษา ตลอดจนการเร ยนการสอนในระด บต างๆ ให แก สถาบ นการศ กษา หล กการของโรงเร ยนสาธ ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย โรงเร ยนสาธ ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยท งฝ ายประถมและฝ ายม ธยม ม หล กในการท จะด าเน นการอบรม ส งสอนน กเร ยนให ม พ ฒนาการในท กๆ ด าน ท งด านร างกาย สต ป ญญา อารมณ ส งคม และจร ยธรรม ให ร จ กแก ป ญหา ม ความค ดร เร มสร างสรรค และเป นต วของต วเอง สามารถต ดส นใจได อย างเหมาะสม และชอบด วยเหต ผล เป นผ ม ค ณภาพและค ณสมบ ต อ นเป นท พ งปรารถนาในการด าเน นช ว ตในส งคมป จจ บ น 2 ในป การศ กษา 250 โรงเร ยนได เป ดร บน กเร ยนเป นป แรกโดยร บน กเร ยนเข าเร ยน 2 ระด บ ค อ ช นประถมศ กษาป ท และม ธยมศ กษาป ท จ านวนน กเร ยน 30 คน และ 26 คน ตามล าด บ ในระยะเร มแรกน ทางคณะได มอบหมายให อาจารย พวงเพชร เอ ยมสก ล เป นผ วางโครงการต างๆ ในการจ ดต งโรงเร ยนแต ท านได เส ยช ว ตก อนท จะด าเน นงานตามโครงการท วางไว ทางคณะ จ งมอบหมายให อาจารย ประช มส ข อาชวอ าร ง ในฐานะห วหน าแผนกว ชาประถมศ กษา เป นผ ด แล ทางด านประถมศ กษาป ท และอาจารย ดร.กมลกาญจน เกษไสว ในฐานะห วหน าแผนกว ชาม ธยมศ กษาเป นผ ด แล ทางด านม ธยมศ กษาป ท ส วนผ ท ท าหน าท ประจ าช นในระยะแรกน ส าหร บช นประถมศ กษาป ท ได แก อาจารย ประสาน มาลาก ล ณ อย ธยา และอาจารย ส ภากร ราชากรก จ ส วนม ธยมศ กษาป ท ได แก อาจารย อาภรณ ชาต บ ร ษ ในระยะเร มแรกของการจ ดต งโรงเร ยนม ป ญหาเร องสถานท เร ยนเป นอ นมาก แต ก ได ร บความอน เคราะห จากมหาว ทยาล ยให ใช สถานท ท สร างเป นท ประกอบอาหารของหอพ กน ส ต (ตอนน นหอพ กย งไม สร าง แต ได สร างส วนท เป นคร วข นก อน) เป นสถานท เร ยนท ง 2 ระด บต ดต อก นตลอดป การศ กษา 250 อาจารย ท ม ส วนส าค ญในการด าเน นงานด านการเร ยนการสอน และจ ดก จกรรมต างๆ ให แก น กเร ยน ระยะเร มแรกม ด งน. ศาสตราจารย ดร.ประสาร มาลาก ล ณ อย ธยา 2. รองศาสตราจารย อาภรณ ชาต บ ร ษ 3. รองศาสตราจารย ส ภากร ราชากรก จ 4. รองศาสตราจารย ประคอง กรรณส ตร 5. รองศาสตราจารย ประภาศร ศ ร จรรยา 6. ผ ช วยศาสตราจารย ก ต ยวด บ ญซ อ 7. ผ ช วยศาสตราจารย ส รภ ส งขพ ช ย ในป การศ กษา 2502 มหาว ทยาล ยม ความจ าเป นต องต อเต มอาคารหอพ กท ย งค งค างอย ให แล วเสร จ รวมท งส วนท เป นคร วซ งใช เป นท เร ยนขนาดน นด วย โรงเร ยนจ งจ าเป นต องใช สถานท ใหม โดยไปเร ยนท คณะคร ศาสตร ซ งขนาดน นก าล งก อสร างอาคารสถานท เช นเด ยวก น ในส วนท เป นห องประช ม (ห อง06) ในป จจ บ น (ขณะน นย งไม แล วเสร จพ นย งไม ได เทคอนกร ตห องเร ยนก นร วช วคราวด วยเส อร าแพน) ให เป นท เร ยน ของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 5-6 ส วนช นประถมศ กษาป ท - 2 เร ยนอ กด านหน ง (ซ งป จจ บ น เป นห องปฏ บ ต การของภาคว ชาโสตท ศนศ กษา) ก ได ก นเป นห องเร ยนเช นเด ยวก นสถานท ท งสองแห งน ขณะน นย งไม แล วเ สร จ ขณะท จ ดก จ กรรมการเร ยนการ ส อนก ต องอดทนต อเส ยงร บ กวน และฝ นละอองท เก ดข นขณะท คนงานก าล งท าการก อสร างตลอดเวลา ในป การศ กษา 2502 น ทางคณะ ได แต งต งอาจารย อ าไพ ส จร ตก ล ให ท าหน าท อาจารย ใหญ ด แลการด าเน นงานของโรงเร ยน ในป การศ กษา 2502 น เอง ทางคณะเห นว าการด าเน นงานของโรงเร ยนม ป ญหาและอ ปสรรคมากจ งขอให ทางมหาว ทยาล ยช วยเหล อ ในท ส ดก ได บ านพ กอาจารย หล งหน งซ งเด มเป นท พ กอาจารย ชาวต างประเทศ ซ งร บราชการท างานให ก บจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยในขณะน นเป นโรงเร ยนข น สภาพบ านช าร ดมาก ต องซ อมแซมก อนท จะเข าไปใช บ านหล งน ได กลายสภาพเป นโรงเร ยนเร อยมาสถานท น อย ตรงข าม โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาน นเอง ในป การศ กษา 2503 ได เปล ยนแปลงอาจารย ใหญ ใหม โดยคณะคร ศาสตร ได มอบหมาย ให ศาสตราจารย ดร.อ บล เร ยงส วรรณ เป นอาจารย ใหญ ส บแทน ศาสตราจารย อ าไพ ส จร ตก ล ศาสตราจารย ดร.อ บล เร ยงส วรรณ ได บร หารโรงเร ยนต อเน องก นประมาณ 0 ป จนถ ง พ.ศ. 252 คณะคร ศาสตร ได ปร บปร งระบบงานเพ อให โรงเร ยนสาธ ตท าหน าท เป นหน วยปฏ บ ต การแก อาจารย และน ส ตคร ศาสตร 3 ได ด ย งข น จ งได แยกหน วยงานออกเป น 2 ฝ าย ค อฝ ายประถมและฝ ายม ธยมศ กษา ม อาจารย ใหญ ท าหน าท บร หารโรงเร ยนแต ละฝ ายโดยม แผนกว ชาประถมศ กษาและแผนกม ธยมศ กษา ให ความช วยเหล อสน บสน น ทางด านว ชาการ ภายหล งท ได แยกงานบร หารโรงเร ยนออกเป น 2 ฝ ายแล ว ผ ท ท าหน าท อาจารย ใหญ ก ได เปล ยนแปลงไปตามวาระ ต อไปน อาจารย ใหญ โรงเร ยนสาธ ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ม ถ นายน พฤษภาคม 2503 ศาสตราจารย อ าไพ ส จร ตก ล ม ถ นายน ต ลาคม 252 ศาสตราจารย ดร.อ บล เร ยงส วรรณ อาจารย ใหญ โรงเร ยนสาธ ตจ ฬาฯ ฝ ายประถม ต ลาคม พฤษภาคม 253 ผ ช วยศาสตราจารย ส ภากร ราชากรก จ (ป จจ บ น รศ.) ม ถ นายน ธ นวาคม 256 ผ ช วยศาสตราจารย น รมล สว สด บ ตร (ป จจ บ น รศ.) ธ นวาคม ธ นวาคม 2520 ผ ช วยศาสตราจารย ร จ ระ ส ภรณ ไพบ ลย (ป จจ บ น รศ.) รองคณบด ปฏ บ ต หน าท อาจารย ใหญ โรงเร ยนสาธ ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ฝ ายประถม มกราคม ธ นวาคม 2527 ผ ช วยศาสตราจารย ร จ ระ ส ภรณ ไพบ ลย (ป จจ บ น รศ.) มกราคม ธ นวาคม 253 ผ ช วยศาสตราจารย ร ชดา ส ตรา มกราคม ก มภาพ นธ 2532 ศาสตราจารย ดร. สมหว ง พ ร ยาน ว ฒน (ร กษาการ) ม นาคม ธ นวาคม 2535 รองศาสตราจารย ล นจง อ นทร มพรรย มกราคม ธ นวาคม 2539 รองศาสตราจารย สมจ ต ช วปร ชา มกราคม เมษายน 2540 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.พฤทธ ศ ร บรรณพ ท กษ (ร กษาการ) เมษายน ม นาคม 2544 ผ ช วยศาสตราจารย ร ชดา ส ตรา รองคณบด และผ อ านวยการโรงเร ยนสาธ ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ฝ ายประถม เมษายน ม นาคม 2548 ผ ช วยศาสตราจารย ล ดดา ภ เก ยรต (ป จจ บ น รศ.) ผ อ านวยการโรงเร ยนสาธ ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ฝ ายประถมและรองคณบด คณะคร ศาสตร เมษายน ม นาคม 2552 รองศาสตราจารย ล ดดา ภ เก ยรต เมษายน ก นยายน 2555 รองศาสตราจารย ส ปราณ จ ราณรงค ต ลาคม ป จจ บ น รองศาสตราจารย ส พร ช ยเดชส ร ยะ 4 2.ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายนโยบายและแผนการด าเน นงาน ปร ชญา : ความร ค ค ณธรรม ปณ ธาน : โรงเร ยนสาธ ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ฝ ายประถม จะด ารงร กษามาตรฐานการจ ดการศ กษา และส งเสร มให พ ฒนาก าวหน าต อไปอย างไม หย ดย งโดยม งบ กเบ กองค ความร ใหม สาธ ตการจ ดการศ กษา ท ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ ให บร การศาสตร ทางการศ กษาแก ส งคม ตลอดจนท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมของชาต โดยม หล กการท จะสน บสน นส งเสร มพ ฒนาน กเร ยนและบ คลากรให เป นทร พยากรท ม ค ณภาพ ม ความเป นเล ศ ทางด านว ชาการ สามารถท าประโยชน ให แก ส งคมและอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข ว ส ยท ศน : โรงเร ยนสาธ ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย เป นสถาบ นการศ กษาท สามารถใช เป นแหล งเร ยนร อ างอ ง ในด านการจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ ม งพ ฒนาว ชาการท เป นองค ความร ใหม ทางศาสตร การศ กษาเพ อเสร มสร างศ กยภาพของน กเร ยน น ส ต และคร ประจ าการให ม ค ณภาพและม ค ณค า ต อส งคมอย างย งย น พ นธก จ. เป นแหล งเร ยนร และฝ กประสบการณ ว ชาช พ ของน ส ตคณะคร ศาสตร 2. จ ดการศ กษาท ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพให ท นก บการเปล ยนแปลงของส งคมโลก ท งด านความร และค ณภาพจนเป นท ยอมร บของส งคม 3. เป นแหล งศ กษาค นคว าว จ ย เพ อสร างองค ความร และนว ตกรรมทางการศ กษาส าหร บน าไปใช ในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาและเผยแพร ส วงการศ กษาของประเทศ 4. ม ส วนร วมในการยกระด บการศ กษาของชาต ด วยการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการโรงเร ยน ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ พ ฒนาคร ประจ าการและการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนท วประเทศ 5. ท าน บ าร งและส บสานศ ลปว ฒนธรรมของชาต ม ความภ ม ใจในความเป นไทย 5 3. ข อม ลเก ยวก บน กเร ยน โรงเร ยนสาธ ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ฝ ายประถม จ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาล จนถ งระด บ ช นประถมศ กษาป ท 6 รวมท งช นเร ยนส าหร บโครงการการศ กษาพ เศษเพ อพ ฒนาความสามารถทางการเร ยนร และย งม ส วนร วมในการผล ตบ ณฑ ตของคณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย รายละเอ ยดม ด งน ตารางแสดงจ านวนห องเร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x