ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา PDF

Description
ช นประถมศ กษาป ท 1/1 คร ประจ าช น นางสาวฐ ตามร ข น นาฏศ ลป พละ&ว ายน า คร ธาว ณ คร ป ทมาภรณ คร ฐ ตามร คร ประไพพ ศ คร มะร ด ประว ต ศาสตร ท ศนศ ลป ร กการอ าน คร ฐ ตามร คร ป ญส ธา คร กล ม คร ป ทมาภรณ คร จ

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 22 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช นประถมศ กษาป ท 1/1 คร ประจ าช น นางสาวฐ ตามร ข น นาฏศ ลป พละ&ว ายน า คร ธาว ณ คร ป ทมาภรณ คร ฐ ตามร คร ประไพพ ศ คร มะร ด ประว ต ศาสตร ท ศนศ ลป ร กการอ าน คร ฐ ตามร คร ป ญส ธา คร กล ม คร ป ทมาภรณ คร จ นท มา การงานฯ ภาษาจ น ส ขศ กษา Insight คร ธาว ณ คร ธาว ณ คร ภาณ ว ฒน คร ว ลย ล กา คร ฐ ตามร คร ป ทมาภรณ พ ฒนาท กษะการค ด คอมฯ คร ฐ ตามร คร ธาว ณ คร พงษ ศ กด ช ด คร ผ สอนว ชาช น ป.1ค อ คร มะร ด คร ฐ ตามร คร ส ดจ ต สอดคล องก บหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช 2551 เพ อเป นค าตอบแทนการล วงเวลาแก คร และบ คลากรว นละ 50 บาท และหล งเวลา น. ค ดเพ มอ ก 100 บาท (ท งน โรงเร ยนเน นให น กเร ยนได ท าก จกรรมร วมก บผ ปกครองในช วงเวลาหล งเล กเร ยนการเก บ ค าธรรมเน ยม เพ อม ให น กเร ยนอย โรงเร ยนเก น 10 ช วโมงต อว น) 5.ผ ปกครองด แลให น กเร ยนจ ดหน งส อ อ ปกรณ การเร ยน และเคร องเข ยน ให น กเร ยนน ามาให ครบ สอดคล องก บโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา ห วหน างานว ชาการ ผ ช วยงานว ชาการ ช นประถมศ กษาป ท 1/2 คร ประจ าช น นางขว ญชนก พ ฒซ อน พละ&ว ายน า นาฏศ ลป คร ฐ ตามร คร ธาว ณ คร มะร ด คร ป ทมาภรณ คร ประไพพ ศ การงานฯ ร กการอ าน ท ศนศ ลป คอมฯ คร ภาณ ว ฒน คร ฐ ตามร คร ป ทมาภรณ คร จ นท มา คร พงษ ศ กด ภาษาจ น พ ฒนาท กษะการค ด ส ขศ กษา คร ธาว ณ คร ว ลย ล กา ประว ต ศาสตร Insight คร ธาว ณ คร ฐ ตามร คร ฐ ตามร คร ป ญส ธา คร กล ม คร ป ทมาภรณ คร ธาว ณ ช ด คร ผ สอนว ชาช น ป.1ค อ คร มะร ด คร ฐ ตามร คร ส ดจ ต สอดคล องก บหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช 2551 เพ อเป นค าตอบแทนการล วงเวลาแก คร และบ คลากรว นละ 50 บาท และหล งเวลา น.ค ดเพ มอ ก 100 บาท(ท งน โรงเร ยนเน นให น กเร ยนได ท าก จกรรมร วมก บผ ปกครองในช วงเวลาหล งเล กเร ยนการเก บ ค าธรรมเน ยม เพ อม ให น กเร ยนอย โรงเร ยนเก น 10 ช วโมงต อว น) ให ตรงตามตาราง 5.ผ ปกครองด แลให น กเร ยนจ ดหน งส อ อ ปกรณ การเร ยน และเคร องเข ยน ให น กเร ยนน ามาให ครบ สอดคล องก บโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา ห วหน างานว ชาการ ผ ช วยงานว ชาการ ช นประถมศ กษาป ท 1/3 คร ประจ าช น นางส ดจ ต วอลส Insight ท ศนศ ลป ร กการอ าน ส ขศ กษา คร ป ทมาภรณ คร ฐ ตามร คร จ นท มา คร ส ดจ ต คร ว ลย ล กา คร ป ทมาภรณ คร ธาว ณ การงานฯ พละ&ว ายน า คร ป ทมาภรณ คร ภาณ ว ฒน คร ฐ ตามร คร มะร ด พ ฒนาท กษะการค ด ภาษาจ น คร ธาว ณ คร กล ม นาฏศ ลป คอมฯ ประว ต ศาสตร คร ฐ ตามร คร ธาว ณ คร ธาว ณ คร ฐ ตามร คร ประไพพ ศ คร พงษ ศ กด คร ป ญส ธา ช ด คร ผ สอนว ชาช น ป.1ค อ คร มะร ด คร ฐ ตามร คร ส ดจ ต สอดคล องก บหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช 2551 เพ อเป นค าตอบแทนการล วงเวลาแก คร และบ คลากรว นละ 50 บาท และหล งเวลา น. ค ดเพ มอ ก 100 บาท(ท งน โรงเร ยนเน นให น กเร ยนได ท าก จกรรมร วมก บผ ปกครองในช วงเวลาหล งเล กเร ยนการเก บ ค าธรรมเน ยม เพ อม ให น กเร ยนอย โรงเร ยนเก น 10 ช วโมงต อว น) สอดคล องก บโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา ห วหน างานว ชาการ ผ ช วยงานว ชาการ ช นประถมศ กษาป ท 2/1 คร ประจ าช น นางปร ดา หว งน ร กษ ท ศนศ ลป นาฏศ ลป ส ขศ กษา คร ว ลย ล กา คร จ นท มา คร ประไพพ ศ คร ว ลย ล กา คอมฯ ประว ต ศาสตร ภาษาจ น Insight พ ฒนาท กษะการค ด ร กการอ าน การงานฯ คร พงษ ศ กด คร ว ลย ล กา คร ป ญส ธา คร ว ลย ล กา คร ป ญส ธา คร ป ทมาภรณ คร ป ทมาภรณ คร กล ม คร ภาณ ว ฒน พละ&ว ายน า คร มะร ด คร ว ลย ล กา คร ป ญส ธา คร ป ทมาภรณ ช ด คร ผ สอนว ชาช น ป.2ค อ คร ธาว ณ คร มะร ด คร ว ลย ล กา สอดคล องก บหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช 2551 เพ อเป นค าตอบแทนการล วงเวลาแก คร และบ คลากรว นละ 50 บาท และหล งเวลา น. ค ดเพ มอ ก 100 บาท (ท งน โรงเร ยนเน นให น กเร ยนได ท าก จกรรมร วมก บผ ปกครองในช วงเวลาหล งเล กเร ยนการเก บ ค าธรรมเน ยม เพ อม ให น กเร ยนอย โรงเร ยนเก น 10 ช วโมงต อว น) ให ตรงตามตาราง สอดคล องก บโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา ห วหน างานว ชาการ ผ ช วยงานว ชาการ ช นประถมศ กษาป ท 2/2 คร ประจ าช น นางสาวธาว ณ ช วร ตนพร การงานฯ ภาษาจ น นาฏศ ลป คอมฯ Insight คร ว ลย ล กา คร ว ลย ล กา คร ภาณ ว ฒน คร ประไพพ ศ คร พงษ ศ กด คร ป ทมาภรณ ส ขศ กษา ประว ต ศาสตร พ ฒนาท กษะการค ด ร กการอ าน คร ว ลย ล กา คร ว ลย ล กา คร ป ญส ธา คร ป ทมาภรณ ท ศนศ ลป คร ป ญส ธา คร กล ม คร จ นท มา พละ&ว ายน า คร ป ทมาภรณ คร ว ลย ล กา คร มะร ด คร ป ญส ธา ช ด คร ผ สอนว ชาช น ป.2ค อ คร ธาว ณ คร มะร ด คร ว ลย ล กา สอดคล องก บหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช 2551 เพ อเป นค าตอบแทนการล วงเวลาแก คร และบ คลากรว นละ 50 บาท และหล งเวลา น. ค ดเพ มอ ก 100 บาท(ท งน โรงเร ยนเน นให น กเร ยนได ท าก จกรรมร วมก บผ ปกครองในช วงเวลาหล งเล กเร ยนการเก บ ค าธรรมเน ยม เพ อม ให น กเร ยนอย โรงเร ยนเก น 10 ช วโมงต อว น) สอดคล องก บโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา ห วหน างานว ชาการ ผ ช วยงานว ชาการ ช นประถมศ กษาป ท 3/1 คร ประจ าช น นายพงษ ศ กด เร องเทพ I-Kids พ ฒนาท กษะการค ด คร จร ญญา I-Kids พละ&ว ายน า นาฏศ ลป คร มะร ด คร ประไพพ ศ ภาษาจ น คอมฯ ท ศนศ ลป ร กการอ าน คร กล ม คร พงษ ศ กด คร จ นท มา ส ขศ กษา Insight การงานฯ คร ว ลย ล กา คร น ตยา คร จร ญญา คร พงษ ศ กด คร ภาณ ว ฒน ประว ต ศาสตร คร น ตยา คร จร ญญา ช ด คร ผ สอนว ชาช น ป.3ค อ คร มะร ด คร พงษ ศ กด คร จ นท มา สอดคล องก บหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช 2551 เพ อเป นค าตอบแทนการล วงเวลาแก คร และบ คลากรว นละ 50 บาท และหล งเวลา น. ค ดเพ มอ ก 100 บาท (ท งน โรงเร ยนเน นให น กเร ยนได ท าก จกรรมร วมก บผ ปกครองในช วงเวลาหล งเล กเร ยนการเก บค าธรรมเน ยม เพ อม ให น กเร ยนอย โรงเร ยนเก น 10 ช วโมงต อว น) สอดคล องก บโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา ห วหน างานว ชาการ ผ ช วยงานว ชาการ ช นประถมศ กษาป ท 3/2 คร ประจ าช น นางสาวจ นท มา ส โกมล ภาษาจ น ร กการอ าน พ ฒนาท กษะการค ด นาฏศ ลป คร จร ญญา คร น ตยา คร ประไพพ ศ คอมฯ ท ศนศ ลป ประว ต ศาสตร คร พงษ ศ กด คร จ นท มา คร กล ม คร จร ญญา ส ขศ กษา การงานฯ Insight คร น ตยา คร จร ญญา คร ว ลย ล กา คร ภาณ ว ฒณ คร พงษ ศ กด พละ&ว ายน า คร มะร ด ช ด คร ผ สอนว ชาช น ป.3ค อ คร มะร ด คร พงษ ศ กด คร จ นท มา สอดคล องก บหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช ผ ปกครองท ร บน กเร ยนกล บหล งเวลา น. โรงเร ยนจะเก บค าธรรมเน ยมการด แลน กเร ยน นอกเวลาเพ อเป นค าตอบแทนการล วงเวลาแก คร และบ คลากรว นละ 50 บาท และหล งเวลา น. ค ดเพ มอ ก 100 บาท(ท งน โรงเร ยนเน นให น กเร ยนได ท าก จกรรมร วมก บผ ปกครองในช วงเวลา หล งเล กเร ยนการเก บค าธรรมเน ยม เพ อม ให น กเร ยนอย โรงเร ยนเก น 10 ช วโมงต อว น) สอดคล องก บโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา ห วหน างานว ชาการ ผ ช วยงานว ชาการ ช นประถมศ กษาป ท 4/1 คร ประจ าช น นายฟาร ส ยา น. ก จกรรมหน าเสาธง/ น. ก จกรรมหน าเสาธง/ สดใสยามเช า ร กการอ าน/พ ฒนา ท กษะการค ด สดใสยามเช า พลศ กษา ส ขศ กษา การงานฯ คร น ตยา คร ภาณ ว ฒณ คร ส ดจ ต คร ภาณ ว ฒณ Insight คร น ตยา คร จร ญญา คร น ตยา คอมฯ นาฏศ ลป คร พงษ ศ กด คร ประไพพ ศ ภาษาจ น ส งคม คร จร ญญา ประว ต ศาสตร ท ศนศ ลป คร จ นท มา คร กล ม ช ด คร ผ สอนว ชา ช นป.4ค อ คร จร ญญา สอดคล องก บหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช 2551 เพ อเป นค าตอบแทนการล วงเวลาแก คร และบ คลากรว นละ 50 บาท และหล งเวลา17.30 น. ค ดเพ มอ ก 100 บาท(ท งน โรงเร ยนเน นให น กเร ยนได ท าก จกรรมร วมก บผ ปกครองในช วงเวลาหล งเล กเร ยนการเก บ ค าธรรมเน ยม เพ อม ให น กเร ยนอย โรงเร ยนเก น 10 ช วโมงต อว น) สอดคล องก บโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา ห วหน างานว ชาการ ผ ช วยงานว ชาการ ช นประถมศ กษาป ท 4/2 คร ประจ าช น นายอน ว ฒน แซ ซ ม น. ก จกรรมหน าเสาธง/ สดใสยามเช า ร กการอ าน/พ ฒนา ท กษะการค ด น. ก จกรรมหน าเสาธง/ สดใสยามเช า ส ขศ กษา พลศ กษา Insight คร น ตยา คร ส ดจ ต คร ภาณ ว ฒน คร น ตยา คร จร ญญา คร น ตยา คอมฯ คร จร ญญา คร พงษ ศ กด การงานฯ นาฏศ ลป ประว ต ศาสต ภาษาจ น ท ศนส ลป คร ภาณ ว ฒน คร ประไพพ ศ คร กล ม คร จ นท มา ช ด คร ผ สอนว ชา ช นป.4ค อ คร จร ญญา สอดคล องก บหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช 2551 เพ อเป น ค าตอบแทนการล วงเวลาแก คร และบ คลากรว นละ 50 บาท และหล งเวลา17.30น. ค ดเพ มอ ก 100 บาท(ท งน โรงเร ยนเน นให น กเร ยนได ท าก จกรรมร วมก บผ ปกครองในช วงเวลาหล งเล กเร ยนการเก บค าธรรมเน ยม เพ อม ให น กเร ยนอย โรงเร ยนเก น 10 ช วโมงต อว น) สอดคล องก บโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา ห วหน างานว ชาการ ผ ช วยงานว ชาการ ช นประถมศ กษาป ท 5/1 คร ประจ าช น นางอารมณ ช ยวร น ก จกรรม หน าเสาธง คอมฯ คร พงษ ศ กด คร กล ม การงานฯ พลศ กษา ประว ต ศาสตร ส ขศ กษา คร ภาณ ว ฒน คร อารมณ คร ภาณ ว ฒน คร ส ดจ ต ก จกรรม ท ศนศ ลป ต วเข มสอบเข า ม.1 หน าเสาธง คร อารมณ คร จ นท มา ก จกรรม ภาษาจ น นาฏศ ลป หน าเสาธง คร อารมณ คร น ตยา คร น ตยา คร ประไพพ ศ ช ด คร ผ สอนว ชาช น ป.5ค อ คร อารมณ คร ภาณ ว ฒน สอดคล องก บหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช 2551 เพ อเป น ค าตอบแทนการล วงเวลาแก คร และบ คลากรว นละ 50 บาท และหล งเวลา17.30น. ค ดเพ มอ ก 100 บาท(ท งน โรงเร ยน เน นให น กเร ยนได ท าก จกรรมร วมก บผ ปกครองในช วงเวลาหล งเล กเร ยนการเก บค าธรรมเน ยม เพ อม ให น กเร ยนอย โรงเร ยนเก น 10 ช วโมงต อว น) สอดคล องก บโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา ห วหน างานว ชาการ ผ ช วยงานว ชาการ ช นประถมศ กษาป ท 5/2 คร ประจ าช น นายภาณ ว ฒน เส งสก ล น ก จกรรมหน าเสาธง ท ศนศ ลป คร จ นท มา คร กล ม ส ขศ กษา ประว ต ศาสตร พลศ กษา คร ส ดจ ต คร อารมณ คร ภาณ ว ฒน ก จกรรมหน าเสาธง ต วเข มสอบเข า ม.1 คอมฯ คร น ตยา คร อารมณ คร พงษ ศ กด การงานฯ คร ภาณ ว ฒน ก จกรรมหน าเสาธง นาฏศ ลป ภาษาจ น คร น ตยา คร อารมณ คร ประไพพ ศ ช ด คร ผ สอนว ชาช น ป.5ค อ คร อารมณ คร ภาณ ว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x