ระบบสารสนเทศ ง ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 1 - PDF

Description
ระบบสารสนเทศ ข อมล ขอม ล ข อม ล ค อ ข อเท จจร งหร อเหต การณ ท เก ยวข องก บส งต าง ๆ เช น คน ส ตว ส งของ สถานท ฯลฯ โดยอย ในร ปแบบท เหมาะสมต อการส อสาร การแปลความหมายและการประมวลผล ต วอย างข อม ล เช น เลข

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 14 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบสารสนเทศ ข อมล ขอม ล ข อม ล ค อ ข อเท จจร งหร อเหต การณ ท เก ยวข องก บส งต าง ๆ เช น คน ส ตว ส งของ สถานท ฯลฯ โดยอย ในร ปแบบท เหมาะสมต อการส อสาร การแปลความหมายและการประมวลผล ต วอย างข อม ล เช น เลข 1.5 อาจจะถ กก าหนดให เป นจ านวนหน วยการเร ยนของว ชา ความร เบ องต นเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ วม อตนกวก น น 8.30 แทนเวลาเข าเร ยน ส ญล กษณ แทนการเล ยวขวา คณสมบ ต ของข อมล ค ณสมบตของขอม ล ความถกต อง ความถ กตอง ความรวดเร วและเป นป จจบ น ความรวดเรวและเปนปจจ บน ความสมบ รณ ความกระช บและช ดเจน ความสอดคล อง สารสนเทศ สารสนเทศ ค อ ส งท ได จากการน าข อม ลท เก บรวบรวมไว มาประมวลผล เพ อน ามาใช ประโยชน ตามจ ดประสงค ข อมล การประมวลผล สารสนเทศ รปแสดงความส มพ นธ ของข อมลและสารสนเทศ ร ปแสดงความสมพนธของขอม ลและสารสนเทศ ต วอย าง ข นตอนการปฏ บ ต งานเพ อให ได ข อม ลและสารสนเทศ การรวบรวมข อม ล o การเก บจากแหล งปฐมภ ม o การเก บจากแหล งท ต ยภ ม การจ ดเก บและดแลร กษาข อมล การจดเกบและด แลรกษาขอม ล ตรวจสอบข อม ล o ความถ กต องของข อม ล o ความแม นย า o ความกะท ดร ด ความกะทดรด o ความเป นป จจ บ น การประมวลผลข อมล การประมวลผลขอม ล o การเก บร กษาข อม ล o การจ ดกล มข อม ล o การท าส าเนาข อม ล o การจ ดเร ยงข อม ล o การส อสารและเผยแพร ข อม ล o การสร ปผล o การปร บปรงข อมล การปรบปร งขอม ล o การค านวณ การคานวณ ก จกรรมทดสอบความเข าใจ กจกรรมทดสอบความเขาใจ ให น กเร ยนตรวจสอบข อความต อไปน ว า ใหนกเรยนตรวจสอบขอความตอไปนวา ขอใดเปน ข อใดเป น ข อมล ขอม ล ข อใดเป น ขอใดเปน สารสนเทศ ส วนส งของเพ อนในช นเร ยน ตารางคะแนนว ชาภาษาไทยไ เกรดเฉล ยว ชาส งคม ระเบ ยนประว ต น กเร ยนโรงเร ยนฝางว ทยายน ตารางแสดงจ านวนน กเร ยนท เก ดในป ตารางแสดงจานวนนกเรยนทเกดในป พ.ศ.2540 ประว ต คนไข โรงพยาบาลบ านฝาง องค ประกอบของระบบสารสนเทศ ฮาร ดแวร (Hardware) ซอฟต แวร ซอฟตแวร (Software) ข อม ล (Data) ข นตอนการปฏ บ ต งาน บ คลากร (Prepleware) Here comes your footer Page 8 ประเภทของระบบสารสนเทศ 1. ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการธรกรรม ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการธ รกรรม (TPS) 2. ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ ( MIS) 3. ระบบสารสนเทศสน บสน นการต ดส นใจ ( DSS) 4. ระบบสารสนเทศเพ อสน บสน นการต ดส นใจแบบกล ม กล ม ( GDSS) 5. ระบบสารสนเทศทางภม ศาสตร ระบบสารสนเทศทางภ มศาสตร ( GIS) 6. ระบบสารสนเทศสน บสน นการต ดส นใจของผ บร หารระด บส ง ระด บส ง ( EIS) 7. ป ญญาประด ษฐ ( AI) 8. ระบบสารสนเทศส าน กงาน ส าน กงาน ( OIS) TPS : Transaction Processing System เป นระบบสารสนเทศเก ยวก บ เปนระบบสารสนเทศเกยวกบ การบ นท ก และประมวลผลข อม ลท เก ดจากการท าธ รกรรม (Transaction) หร อการปฏ บ ต งานประจ า (Routine) สน บสน นการท างานระด บปฏ บ ต การ เช น การบ นท กรายการขายประจ าว น รายการส งซ อส นค าหร อว ตถ ด บ การ ฝากถอนเง นจากธนาคาร การส ารองห องพ ก สารสนเทศท ได อาจจะย งไม สามารถน าไปใช ในการต ดส นใจมากมายน กเน องจากได เป นสารสนเทศท เป น สามารถนาไปใชในการตดสนใจมากมายนกเนองจากไดเปนสารสนเทศทเปน รายการจ านวนมาก 2. ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ ระบบสารสนเทศเพอการจดการ MIS : Management Information System เป นการน าข อมลจาก เปนการนาขอม ลจาก ระบบสารสนเทศประมวลผลธ รกรรมมาประมวลผลเพ อน าไปใช ในการ ควบค มการท างานหร อต ดส นใจในระด บปฏ บ ต การ สารสนเทศท ได จากระบบน จะอย ในรปแบบของรายงานสรปประเภทต าง จากระบบนจะอย ในร ปแบบของรายงานสร ปประเภทตาง ๆ เช น เชน รายงานตามระยะเวลาท ก าหนด เป นการก าหนดเวลาและร ปแบบไว ล วงหน า อาจจ ดท าข นท กว น ท กส ปดาห ท กเด อน หร อท กป เช น รายงานยอดขายของพน กงาน เป นต น 3. ระบบสารสนเทศสน บสนนการต ดส นใจ ระบบสารสนเทศสนบสน นการตดสนใจ DSS : Decision Support System เป นการรวบรวมขอม ลจากท งภายใน และภายนอกองค กรเพ อน ามาประมวลผลให ได สารสนเทศท ช วยผ บร หาร ระด บส งต ดส นใจในเช งกลย ทธ เช น การต ดส นใจเร องการค ดโปรโมช นของ ส นค า การต ดส นใจสร างโรงงานผล ตแห งใหม ระบบสารสนเทศเพ อ สน บสน นการต ดส นใจจะสร างทางเล อกต าง ๆ ให ผ บร หารต ดส นใจ โดย จะต องม ความย ดหย นสง จะตองมความยดหย นส ง กล าวค อ กลาวคอ ผ บร หารสามารถปร บเปล ยนค าต างๆ ผ บรหารสามารถปรบเปลยนคาตางๆ เอง ได และต องตอบสนองการต ดส นใจได อย างรวดเร ว 4. ระบบสารสนเทศเพ อสน บสน นการต ดส นใจแบบกล ม GDSS : Group Decision i Support System เปนระบบ ป สารสนเทศท สน บสนนการแลกเปล ยน สารสนเทศทสนบสน นการแลกเปลยน กระต น กระต น ระดม ความค ดและแก ป ญหาความข ดแย งภายในกล ม ม กใช ใน การประช มทางไกล (Teleconference) การลงคะแนน เส ยง และการสอบถามความค ดเห น 5. ระบบสารสนเทศทางภม ศาสตร ระบบสารสนเทศทางภ มศาสตร GIS : Geographic Information System เป นระบบ เปนระบบ สารสนเทศท ท าการจ ดเก บข อม ลทางภ ม ศาสตร แล วน ามาจ ด แสดงในร ปของแผนท ด จ ท ลซ งระบ ท ต งทางภ ม ศาสตร ป จจ บ นม การน าระบบสารสนเทศทางภ ม ศาสตร มาประย กต ใช ในหลาย ใ ด าน ดาน เชน เช น พจารณาการกระจายตวของประชาชนหรอทรพยากร พ จารณาการกระจายต วของประชาชนหร อทร พยากร ตามภ ม ศาสตร การตรวจสอบเส นทางการขนส งส นค า และการ แก ป ญหาแหล งน าเพ อการเกษตร 6. ระบบสารสนเทศสน บสนนการต ดส นใจของผ บร หารระด บสง ระบบสารสนเทศสนบสน นการตดสนใจของผ บรหารระดบส ง EIS : Executive Information System เป นระบบสารสนเทศท ช วย เปนระบบสารสนเทศทชวย สน บสน นการว เคราะห ป ญหา ศ กษาแนวโน มในเร องท สนใจ ส วน ใหญ จะน าเสนอในร ปแบบรายงาน ตาราง กราฟ เพ อสร ปสารสนเทศ ให ผ บร หารเข าใจง าย ใหผ บรหารเขาใจงาย และประหยดเวลา และประหย ดเวลา ข อมลท ใช มาท งภายในและ ขอม ลทใชมาทงภายในและ ภายนอกองค กร ต วอย างเช น กราฟแสดงสภาวะทางเศรษฐก จและ กราฟเปร ยบเท ยบยอดขายก บบร ษ ทค แข ง เป นต น 7. ป ญญาประด ษฐ ปญญาประดษฐ AI : Artifecial Intelligence ค อ คอ การพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร ให ม การพฒนาระบบคอมพวเตอรใหม พฤต กรรมเหม อนมน ษย โดยเฉพาะความสามารถในการเร ยนร และ ความสามารถทางประสาทส มผ ส ซ ง เล ยนแบบการเร ยนร และการต ดส นใจของ มน ษย ป ญญาประด ษฐ ม หลายสาขาว ชา เช น การประมวลภาษาธรรมชาต ศาสตร ด านห นยนต ระบบการเร ยนร เคร อข ายเส นประสาท และระบบ ผ เช ยวชาญ (ES : Expert System) ซ งเป นระบบท รวบรวมและจ ดเก บความร และประสบการณ ของผ เช ยวชาญ เพ อช วยในการหาข อสร ปและค าแนะน าให ก บ ผ ใช ผ ใช 8. ระบบสารสนเทศส าน กงาน ระบบสารสนเทศสานกงาน OIS : Office Information Systems หร อ หรอ Office Automation System เป นระบบท น าเทคโนโลย สารสนเทศ มาประย กต ใช เพ อช วยเพ มประส ทธ ภาพในการท างานของ ผ ปฏ บ ต งานและผ บร หาร เช น การจ ดท าเอกสาร รายงาน จดหมายธรก จ จดหมายธ รกจ การส งข อความ การสงขอความ การบนทกตารางนดหมาย การบ นท กตารางน ดหมาย การ ค นหาข อม ลจากเว บเพจ และการร บส งจดหมายอ เล กทรอน กส ใบงานท 1 แบงนกเรยนออกเปน บ งน ก ยนออก ป น 8 กล กล มๆละเทาๆกน ล ท ก น ประมาณกล มละ กล ล 4-5 คน จากน นศ กษาใบความร จากเคร อข ายส งคมแห งการเร ยนร และ เว บไซต ท เก ยวข องอ น ๆ ให แต ละกล มน าเสนอหน าช นเร ยนโดยใช ใหแตละกล มนาเสนอหนาชนเรยนโดยใช powerpoint ให น กเร ยนท กคนสร ปองค ความร ท ได ร บจากการน าเสนอของท ก กล ม ส งเป น Mind Map ในภารก จการเร ยนร ท 2 ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ อธ บายความหมาย อธบายความหมาย การน าไปใช สาระน าร สาระนาร แหล งเร ยนร เพ มเต มเก ยวก บระบบสารสนเทศ com/watch?v=rcq2hsbf-lo Here comes your footer Page 21
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x