รป.1 แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.) - PDF

Description
แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.) รป.1 1. ด านการบร หารและบร การท วไป (100 คะแนน) ก จกรรมท 1 ด แลท กข ส ขของผ ใต บ งค บบ ญชาอย างใกล ช ด (13 คะแนน) 1.1 จ ดแบ งกล มการปกครองบ

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Comics

Publish on:

Views: 16 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.) รป.1 1. ด านการบร หารและบร การท วไป (100 คะแนน) ก จกรรมท 1 ด แลท กข ส ขของผ ใต บ งค บบ ญชาอย างใกล ช ด (13 คะแนน) 1.1 จ ดแบ งกล มการปกครองบ งค บบ ญชาตามค าส ง ตร.ท 1212/2537 ลงว นท 1 ต.ค.2537 ไว อย าง ช ดเจนและเป นป จจ บ น ตามต วอย างในหน งส อ ตร. ท /ว 101 ลง 2 ส.ค.2550 หน า (5 คะแนน) 1.2 ประเม นผลการปฏ บ ต งานข าราชการต ารวจตาม หล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของข าราชการต ารวจ ท ายหน งส อ ตร. ท / ว 101 ลง 2 ส.ค.2550 (5 คะแนน) การจ ดท าค าส งไว หร อไม และเป นป จจ บ นหร อไม (1.5 คะแนน) ค าส งแบ งกล มตามสายงานหร อไม แบ งการก าก บด แลเหมาะสม หร อไม และมอบหมายลดหล นก นตามล าด บช นหร อไม (1.5 คะแนน) จ ดท าสม ดบ นท กส วนต วของผ ร บผ ดชอบ และม การลงลายม อช อ ของผ ท อย ในปกครองไว ช ดเจน (ส ม 5 ราย) (1.5 คะแนน) ม ภาพก จกรรมประกอบ (0.5 คะแนน) ม ค าส งแต งต งคณะกรรมการพ จารณาผลการประเม นไว (ตาม หล กเกณฑ ท ตร.ก าหนด) ( 1 คะแนน) ต ดประกาศป จจ ยต วช ว ดท ใช ในการประเม นผลการปฏ บ ต งานใน สายงานต าง ๆ ไว อย างช ดเจน ม ค าส งก าหนดหน าท การงานและมอบหมายหน าท ความร บผ ดชอบให ข าราชการต ารวจในหน วยไว (ตามหล กเกณฑ ฯ ท ตร.ก าหนด) จ ดท าบ นท กข อตกลงระหว างผ ประเม นและผ ร บการประเม นไว (0.5 คะแนน) รวบรวมผลการประเม นแต ละวงรอบไว เป นหมวดหม ช ดเจน (0.5 คะแนน) รวบรวมผลการปฏ บ ต งานในสายงานต าง ๆ ไว ท ก 6 เด อน ( 1 คะแนน ) ม ค าส งต งคณะกรรมการฯ ไว (0.5 คะแนน) 1.3 ค ดเล อกข าราชการต ารวจปฏ บ ต งานด เด น ประจ าเด อน (3 คะแนน) ม การก าหนดหล กเกณฑ และแบบประเม นผ ร บการเสนอไว อย าง ช ดเจน (0.5 คะแนน) ม บ นท กการประช มพ จารณา และน าไปประกอบพ จารณาความชอบ (0.5 คะแนน) ม การออกประกาศเก ยรต ค ณ และต ดประกาศยกย องไว ในจ ดท จ ดไว ม ภาพก จกรรมประกอบ (0.5 คะแนน) - 2 - ก จกรรมท 2 ด แลเอาใจใส ในเร องค าตอบแทนส ทธ ประโยชน และสว สด การ (10 คะแนน) 2.1 เร งร ดการเบ กเง นรางว ลการจ บคด ต างๆตามส ทธ ตรวจสอบหล กฐานและข อม ลการเบ กจ ายเง นรางว ลเก ยวก บการจ บก ม (5 คะแนน) อาว ธป น/ การพน น/ คด อ กฉกรรจ / ยาเสพต ด/ จราจร ฯลฯ (3 คะแนน) ตรวจสอบข อม ลการเบ กจ าย ตามระเบ ยบการต ารวจไม เก ยวก บคด ล กษณะท 38 (เด ม) แก ไขเพ มเต ม พ.ศ.2547 ( 2 คะแนน ) 2.2 สว สด การอ น ๆ เพ มเต ม เช น อาหาร กลางว น ร านค าสว สด การ กองท นเง นก สว สด การ การประกอบอาช พเสร ม ฯลฯ (5 คะแนน) จ ดท าโครงการ/ก จกรรม ในเร องการจ ดสว สด การเสร มไว ตามศ กยภาพ ของหน วย ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การส วน ราชการ พ.ศ.2547 (2 คะแนน) รวบรวมหล กฐานในการด าเน นโครงการ/ก จกรรม ไว เป นหมวดหม (2 คะแนน) ม ภาพก จกรรมประกอบ ก จกรรมท 3 ฝ กอบรมอ ดมคต ต ารวจและว น ยต ารวจอย เสมอ ( 9 คะแนน) 3.1 จ ดให ม ก จกรรมเพ อพ ฒนาค ณธรรมและ ม โครงการ/ก จกรรมเพ อพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมแก ข าราชการ จร ยธรรมแก ข าราชการต ารวจ ( 4 คะแนน) ต ารวจ ไว อย างช ดเจน (อย างน อย 6 เด อน/คร ง) (1.5 คะแนน) ม การจ ดท าแผนการจ ดก จกรรม ประกอบโครงการ โดยระบ ว น เด อน ป /ห วข อก จกรรม/สถานท จ ดก จกรรม/ผ เข าร วมก จกรรมและผ ร บผ ดชอบ ก จกรรมไว อย างช ดเจน (1.5 คะแนน) รวบรวมหล กฐานในการด าเน นโครงการ/ก จกรรม ไว เป นหมวดหม (0.5 คะแนน) ม ภาพก จกรรมประกอบท เป นป จจ บ นประกอบ (0.5 คะแนน) 3.2 กวดข นผ ใต บ งค บบ ญชา ประพฤต ตน อย างเคร งคร ด อย ในว น ยต ารวจและอ ดมคต ของ ต ารวจ ( 5 คะแนน) ม ค าส งก าหนดให ม การเคารพธงชาต ท กว น พร อมภาพก จกรรมประกอบ (1.5 คะแนน) ม ค าส งจ ดอบรมว น ย(ร ายแรง/อ ดมคต ต ารวจ ตลอดจน กฎ ก.ตร.ว า ด วยประมวลจร ยธรรมและจรรยาบรรณฯ พร อมภาพก จกรรมม การปฏ บ ต ท เป นป จจ บ นและต อเน อง (1.5 คะแนน) ม ค าส งจ ดการฝ กประจ าส ปดาห พร อมภาพก จกรรมท เป นป จจ บ น ประกอบ ม การจ ดท าสม ดควบค มคด ว น ย ซ งได บ นท กข อม ลสถ ต ผลการ ด าเน นการทางว น ยข าราชการต ารวจในหน วยงาน ไว อย างช ดเจน แล วเสนอ ห วหน าหน วยตรวจท กเด อน - 3 - ก จกรรมท 4 ประชาส มพ นธ เก ยวก บภารก จและการปฏ บ ต งานต าง ๆ ของสถาน ต ารวจ ( 9 คะแนน) 4.1 ประชาส มพ นธ ข นตอนการต ดต องานและ จ ดให ม เจ าหน าท ประชาส มพ นธ และส ออ น ๆ เช น เว บไซต ต วว ง พ นธะส ญญาให ประชาชนทราบ (4 คะแนน) เส ยงตามสาย แผ นพ บ ค ม อประชาชน และอ น ๆ ให ค าแนะน าประชาชน ทราบข นตอนการต ดต องานของสถาน ต ารวจให เข าใจเป นอย างด (2.5 คะแนน) ต ดประกาศพ นธะส ญญา ม ภาพก จกรรมประกอบ (0.5 คะแนน) 4.2 เผยแพร ข าวสารให ประชาชนร บทราบผลการ ปฏ บ ต ของสถาน ต ารวจ ( 5 คะแนน) ม ค าส งแต งต งเจ าหน าท เผยแพร ข าวสาร หร อช ดช มชนมวลชน ส มพ นธ (ชมส.) เพ อท างานเช งร ก ไว อย างช ดเจน (2 คะแนน) จ ดท าข อม ลในงานด านการประชาส มพ นธ (เช งร ก) ในการท างาน ของหน วยงานไว อย างครอบคล ม เช น การท าหน งส อขอความร วมม อในงาน ด าน ต าง ๆ การออกไปเป นว ทยากรให ความร การออกข าวทางสถาน ว ทย ใน พ นท ฯ อย างสม าเสมอท ก ๆ เด อน (2.5 คะแนน) ม ภาพก จกรรมประกอบ (0.5 คะแนน) ก จกรรมท 5 ส ารวจความค ดเห นและความเด อดร อนของประชาชนผ มาใช บร การ (12 คะแนน) 5.1 ส ารวจและรวบรวมความค ดเห นและความ ม การต ดต งต ร บความค ดเห น และจ ดเตร ยมแบบส ารวจความค ดเห นไว เด อดร อนของประชาชนผ มาใช บร การของสถาน เพ อไปใช เป นข อม ลในการวางแผนและปร บปร ง ส าหร บเก บข อม ลจากประชาชน (2 คะแนน) เจ าหน าท รวบรวมแบบส ารวจความค ดเห น ท ได มาจากประชาชน การปฏ บ ต งาน ( 8 คะแนน) ท งในและนอกสถาน ผ มาใช บร การในท ก ๆ เด อน ๆ ละ 1 คร ง น ามาสร ป เพ อหาสาเหต ความไม พ งพอใจ ตลอดจนสภาพป ญหาและแนวทางแก ไข เสนอห วหน าสถาน (2 คะแนน) ห วหน าสถาน พ จารณาส งการตามข อเสนอของเจ าหน าท พร อมก บ ลงนามส งการ เพ อน าเข าแจ งให ท ประช ม กต.ตร.ของสถาน ทราบ น าเข าในวาระการประช ม กต.ตร.ฯ โดยจ ดท าบ นท กการประช มฯ ไว เป นหล กฐาน แสดงหล กฐานการน าข อม ลจากแนวทางแก ไขท ได มาจากการ ว เคราะห แต ละคร งไปด าเน นการปร บปร งการท างานของเจ าหน าท พร อม ภาพก จกรรมประกอบ (2 คะแนน) 5.2 จ ดเก บรวบรวมข อม ลผ ร บบร การไว เจ าหน าท ได รวบรวมข อม ลตามแบบฟอร มท ก าหนดโดยแยกตาม อย างเป นระบบ (4 คะแนน) ประเภทการร บบร การ เก บเป นรายว นและรวบรวมเป นรายเด อน พร อมสร ป เป นสถ ต ไว ท กเด อน เสนอให ห วหน าสถาน พ จารณาส งการ (4 คะแนน) - 4 - ก จกรรมท 6 จ ดท าป ายแสดงท ต งและเขตของสถาน ต ารวจ ( 5 คะแนน) 6.1 ต ดป ายแสดงเส นทางไปสถาน ต ารวจในจ ด ม การจ ดท าแผนท แสดงจ ดต ดต งป าย และเขตพ นท ของสถาน ไว บอก ท เหมาะสมโดยให เพ มข อความเป นภาษาอ งกฤษว า ระยะทาง เป นภาษาไทย-อ งกฤษ ไว ตามถนนสายหล ก (3 คะแนน) Police Station ใต ช อสถาน ต ารวจไว ด วย ม ภาพก จกรรมประกอบ พร อมส มตรวจในพ นท (2 คะแนน) ( 5 คะแนน) ก จกรรมท 7 ด แลร กษาความสะอาดและความเป นระเบ ยบเร ยบร อยบร เวณพ นท ใช สอยของสถาน ต ารวจ (11 คะแนน) 7.1 จ ดท จอดรถส าหร บประชาชน (3 คะแนน) ม ป ายระบ ไว ในท กจ ด แยกประเภทรถยนต,รถจ กรยานยนต พร อม ก บจ ดท าป ายบ งค บไว อย างช ดเจน (1.5 คะแนน) ม ภาพก จกรรมประกอบ (1.5 คะแนน) 7.2 ด แลร กษาความสะอาดและตกแต งสถานท ภายนอกและบร เวณบ านพ กราชการให ด สดช น สวยงาม ( 4 คะแนน) 7.3 ร กษาความสะอาดและจ ดระเบ ยบส าน กงาน ภายในสถาน ต ารวจให เป นระเบ ยบเร ยบร อย (4 คะแนน) ม ค าส งแต งต งคณะกรรมการหร อเจ าหน าท ด แลในเร องความสะอาด ไว อย างช ดเจน (2 คะแนน) ม ภาพก จกรรมในการด แลร กษาความสะอาด และก จกรรมอ น ๆท จ ดท า ไว เก ยวก บการบร หารพ นท ใช สอย พร อมค าอธ บายประกอบ ตรวจสภาพโดยรอบบร เวณประกอบ ม ค าส งแต งต งผ ร บผ ดชอบไว ในก จกรรม 5 ส.ไว อย างช ดเจน (1.5 คะแนน) ตรวจสอบการจ ดระเบ ยบภายในท ท าการ พร อมตรวจสอบความ สะอาด ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ม ป ายระบ แสดงท ต งของท กงาน เช น ประชาส มพ นธ ร บแจ งเอกสาร หาย ร อยเวร เสม ยนประจ าว น เสม ยนเปร ยบเท ยบปร บ พ มพ ลายน วม อ ประก นต ว ขออน ญาต ต างด าว เป นต น และม ป ายช อเจ าหน าท ม ล กษณะ เป นป ายถาวร มองเห นได ช ดเจน สวยงาม ม ภาพก จกรรมประกอบ (0.5 คะแนน) - 5 - ก จกรรมท 8 รวมการบร การประชาชน ณ จ ดเด ยวก น พร อมจ ดเจ าหน าท ไว บร การประชาชนอย างเพ ยงพอ(10 คะแนน) 8.1 ม การรวมงานท ประชาชนต องมาใช ม การออกค าส ง ก าหนดงานท ให มาอย ในจ ดให บร การประชาชน ณ บร เวณเด ยวก น (One stop Service) (10 คะแนน) จ ดเด ยวก น (One stop Service) เช น งานแจ งเอกสารหาย แจ งความร อง ท กข เปร ยบเท ยบปร บ ขออน ญาตต าง ๆ พ มพ ม อตรวจสอบประว ต ขอประก น ถอนหล กทร พย ประก น ฯลฯ (4 คะแนน) จ ดให ม ต วอย างค าร องขออน ญาตต าง ๆ ต ดไว ท โต ะเข ยนค าร อง (3 คะแนน) ม นายต ารวจส ญญาบ ตรหร อช นประทวน ตามความเหมาะสมเพ อ ควบค มการปฏ บ ต งานในเวลาราชการ ซ งไม ใช เวรสอบสวน ปฏ บ ต หน าท ม โต ะ และม ตารางเวรสามารถตรวจสอบได (2 คะแนน) ม ภาพก จกรรมประกอบ (เฉพาะงานท อย ในจ ด One stop Service) ก จกรรมท 9 การจ ดระบบงานธ รการไว อย างช ดเจน (8 คะแนน) 9.1 การวางระบบงานธ รการต วเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานไว อย างช ดเจนและเหมาะสม โดยให ถ อ ปฏ บ ต ตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ (8 คะแนน) ม ค าส งมอบหมายหน าท การงานของสถาน ไว อย างช ดเจน (2 คะแนน) แต ละงาน ม ป ายระบ งานและช อเจ าหน าท ไว ท กงาน เช น ประชาส มพ นธ ร บแจ งเอกสารหาย ร อยเวร เสม ยนประจ าว น เสม ยน เปร ยบเท ยบปร บ พ มพ ลายน วม อ ประก นต วขออน ญาต ต างด าว(ถ าม ) (2 คะแนน) ล กษณะป ายต องเป นป ายถาวร มองเห นได ช ดเจน สวยงาม ม ภาพก จกรรมประกอบ ด สม ดร บ-ส งหน งส อของหน วย,ด สม ดลงช อปฏ บ ต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x