บทท 1 ความหมาย ความสาค ญ และความเป นมาของอาช วอนาม ย - PDF

Description
บทท 1 ความหมาย ความสาค ญ และความเป นมาของอาช วอนาม ย อาช วอนาม ย (Occupational Health) เป นว ชาว ทยาศาสตร ในสาขาว ชาส ขศ กษา ท เก ยวข องก บการด แลส ขภาพอนาม ยของผ ประกอบอาช พท กอาช พ และผลกระทบท เก ด จากการทางานท

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 15 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 1 ความหมาย ความสาค ญ และความเป นมาของอาช วอนาม ย อาช วอนาม ย (Occupational Health) เป นว ชาว ทยาศาสตร ในสาขาว ชาส ขศ กษา ท เก ยวข องก บการด แลส ขภาพอนาม ยของผ ประกอบอาช พท กอาช พ และผลกระทบท เก ด จากการทางานท อาจก อให เก ดอ นตรายต อส ขภาพ เพ อการดาเน นการให ผ ประกอบอาช พ หร อแรงงานเก ดความปลอดภ ยส งส ด ได ร บการค มครองและส ทธ ประโยชน ตามกฎหมาย คาว า อาช วอนาม ย Occupational Health เป นคาสมาสระหว างคาว า อาช วะ หร อ อาช พ ก บคาว า อนาม ย หร อ ส ขภาพ อาช วะ (Occupation) หมายถ ง การเล ยงช พ การประกอบอาช พ บ คคลท ประกอบ ส มมาช พ หร อคนท ประกอบอาช พท กสาขาอาช พ อนาม ย (Health) หมายถ ง ส ขภาพอนาม ย ความไม ม โรค หร อสภาวะความ สมบ รณ ท งร างกายและจ ตใจของผ ประกอบอาช พ จากคาสองคารวมก นเป น อาช วอนาม ย และม ความหมายร วมก นของอาช วอนาม ย ว า หมายถ ง งานท เก ยวก บการส งเสร ม ควบค ม ด แล การป องก นโรค ตลอดจนอ บ ต เหต และด ารงร กษาส ขภาพอนาม ยท งมวลของผ ประกอบอาช พให ม ความปลอดภ ย ม สภาพ ร างกายและจ ตใจท สมบ รณ แข งแรง ซ งสอดคล องก บองค การแรงงานระหว างประเทศ (ILO) ได ให ความหมายของอาช วอนาม ยไว ว าหมายถ งงานท เก ยวข องก บการส งเสร ม ธารงไว ซ งส ขภาพทางกาย ทางจ ตใจ และทางส งคมท ด งามของผ ประกอบอาช พท งมวล องค การอนาม ยโลก (World Health Organization : WHO) และองค การแรงงาน ระหว างประเทศ (International Labor Organization : ILO) ได ร วมก นกาหนดขอบข าย ล กษณะงานอาช วอนาม ยไว ว าประกอบด วยงานสาค ญ 5 ประการด งน 1. การส งเสร ม (Promotion) หมายถ ง งานท เก ยวก บการส งเสร มและธารงร กษาไว ซ งส ขภาพท งร างกายและจ ตใจท แข งแรงสมบ รณ ของผ ประกอบอาช พ ตลอดจนม ความ เป นอย ท ด ร วมก นในส งคมของผ ประกอบอาช พตามสถานะท พ งม ได HA 233 1 2. การป องก น (Prevention) หมายถ ง การป องก นม ให ผ ประกอบอาช พ หร อ แรงงานม ส ขภาพอนาม ยเส อมโทรมหร อผ ดปกต เน องจากสภาพ หร อสภาวะการทางานท ผ ดปกต 3. การปกป องค มครอง (Protection) หมายถ ง การด าเน นการปกป องค มครอง ผ ประกอบอาช พหร อแรงงานในสถานประกอบการ ม ให ม การกระท างานท เส ยงต อ อ นตรายหร อการเก ดโรคภ ยไข เจ บ 4. การจ ดการท างาน (Placing) หมายถ ง การจ ดการเก ยวก บสภาพส งแวดล อม ของการท างานให ม ความเหมาะสมสอดคล องก บสภาพความต องการของร างกาย จ ตใจ ของผ ประกอบอาช พหร อแรงงานมากท ส ดเท าท จะทาได 5. การปร บงานและคนให ม ความเหมาะสมก น (Adaptation) หมายถ ง การปร บ สภาพของงานและคนท างานให สามารถท างานได อย างเหมาะสมม ประส ทธ ภาพ โดย ค าน งถ งสภาพทางสร รว ทยาและพ นฐานความแตกต างท งทางด านร างกายและจ ตใจของ คนทางานให ม ความสอดคล องมากท ส ดเพ อประส ทธ ผลของงานน น ๆ อาช วอนาม ย - อ ตสาหกรรม - เกษตรกรรม - พาณ ชย กรรม - การบร การ - อ น ๆ อาช พ อนาม ย - ร างกาย - จ ตใจ - อารมณ - ส งคม สภาพแวดล อมการทางาน แผนภ ม ท 1 อาช วอนาม ย 2 HA 233 ความสาค ญของอาช วอนาม ย ว ถ การด าเน นช ว ตม การประกอบอาช พเป นก จกรรมส าค ญ เพ อสร างฐานะทาง เศรษฐก จและค ณภาพช ว ตท ด ท งของตนเองและครอบคร ว ซ งถ อได ว าคนเป นทร พยากร ท ส าค ญและม ค ามากท ส ดในการจ ดการการท างานขององค กร พ ฒนาอาช พและก อให เก ดการเปล ยนแปลง ประเทศไทยพ ฒนาไปตามย คสม ยจากแผนพ ฒนาเศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ต งแต อด ตจนถ งป จจ บ น สน บสน นให ม การพ ฒนาด านอ ตสาหกรรมการ ผล ตเพ อตอบสนองความต องการในการอ ปโภคบร โภคของประชากรท งในประเทศ รวมท ง เพ อการส งออก ทาให เก ดการเคล อนย ายแรงงานจากชนบทเข าส แรงงานอ ตสาหกรรมมาก ข น ประกอบก บการพ ฒนาการทางด านเทคโนโลย ท ส งข น การผล ตท มากข น เก ดการ เปล ยนแปลงว ธ การท างาน ม การน าเข าว ตถ ด บและการใช สารเคม อ นตราย โดยได ม รายละเอ ยดด านความปลอดภ ยมาใช ในการผล ตมากย งข น คนท างานในโรงงาน อ ตสาหกรรมเก ดการเจ บป วย ม อ บ ต ภ ย อ บ ต เหต และเหต ร ายแรงเก ดข น ส งผลกระทบ ท งในระบบและภายนอก การท างานส งผลกระทบท งทางตรงและทางอ อมเก ดป ญหา ส ขภาพเส อมโทรม เป นโรคจากการประกอบอาช พ (Occupation diseases) ก นมากข นถ ง ข นท พพลภาพและเส ยช ว ต ซ งสามารถตรวจสอบข อม ลทางสถ ต ได จากส าน กงาน ประก นส งคม กระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม ซ งในแต ละป กองท นเง นทดแทนต อง จ ายเง นให แก ล กจ างผ ประสบอ นตรายจากการท างานเป นจ านวนเง นมากมายมหาศาล น บเป นหลายร อยล านบาท ความส ญเส ยท เก ดข นน นส งผลถ งการส ญเส ยประชากรว ยทางานท ก าล งได ร บการ พ ฒนาความร ความสามารถและฝ ม อแรงงาน ส ญเส ยก าล งงาน เศรษฐก จ ส งผลถ งการ ผล ตท ต องหย ดชะง ก ผลผล ตลดลง ความเส ยหายท เก ดก บเคร องม ออ ปกรณ ต างๆ ในการ ทางาน ว ตถ ด บท เส ยหาย ส ญเส ยเวลา เส ยค าร กษาพยาบาล เส ยขว ญและกาล งใจในการ ท างาน ก อให เก ดป ญหาครอบคร วและเป นป ญหาส งคม ประเทศชาต ต อไปอย างแน นอน แรงงานท ได ร บความเส ยหายหร อได ร บผลกระทบและองค กรท ม ส วนเก ยวข องได เร ยกร อง ให หน วยงานของร ฐบาลให ตระหน กถ งความสาค ญของความปลอดภ ยและส ขภาพอนาม ย ในการประกอบอาช พของประชาชน ท าให ม การพ ฒนางานด านอาช วอนาม ยมากข น โดยเร มต งแต แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 5 พ.ศ จนถ ง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 พ.ศ ซ งเป นเร องของการ HA 233 3 ยกระด บฝ ม อแรงงานเข าส มาตรฐานการท างาน รวมท งสถานประกอบการและแรงงานท สามารถตรวจสอบ ประเม นได อย างเป นธรรม และย งส งเสร มการปฏ บ ต งานโดยย ด ปร ชญาแนวค ดเศรษฐก จพอเพ ยง ซ งพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดชฯ ทรง พระราชทานแก ปวงชนชาวไทย เพ อการอย ด ก นด และอย รอดปลอดภ ยท ามกลางป ญหา ภาวะเศรษฐก จของประเทศชาต นอกจากน นหน วยงานเอกชนท เห นถ งความสาค ญและความปลอดภ ยของส ขภาพ อนาม ยในการประกอบอาช พของประชาชน จ งได ร วมก นจ ดต งสมาคมส งเสร มความ ปลอดภ ยและอนาม ยในการท างาน (ประเทศไทย) ข นต งแต ว นท 20 พฤษภาคม พ.ศ.2530 เป นต นมา เพ อเผยแพร ความร ความเข าใจ และประสบการณ ด านความปลอดภ ยและ อนาม ยในการท างานโดยสร างความร วมม อระหว างภาคร ฐ องค กรต างๆ ในการส งเสร ม ด านสว สด การก บผ ใช แรงงาน พ ฒนาการของงานอาช วอนาม ยในต างประเทศ งานอาช วอนาม ยเป นส งสาค ญและจาเป นอย างย งในการทางานประกอบอาช พของ ประชากรท วโลก ท งในภาคเกษตรกรรม อ ตสาหกรรม พาณ ชย กรรม การบร การ การขนส ง การก อสร าง และอ นๆ ก อนการปฏ ว ต ด านอ ตสาหกรรมเม อต นศตวรรษท 18 (ราวป พ.ศ ) ประชากรส วนใหญ ของโลกย งเก ยวข องก บการใช ทร พยากรธรรมชาต ท ม อย ในประเทศและการใช แรงงานจากคนและส ตว ในการผล ต หล งจากน นความเจร ญก าวหน าทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ มมากข น ท าให เก ดการพ ฒนาระบบอ ตสาหกรรม เปล ยนมาใช เคร องจ กรท ม ประส ทธ ภาพส งในการผล ต นอกจากน นย งม การค ดค นพ ฒนาเทคโนโลย ต างๆ เพ อตอบสนองความต องการของการ บร โภคท เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร วตลอดเวลา ม การใช แรงงานอย างไม ถ กต อง ก อให เก ดอ นตรายจากการท างานท งอ บ ต เหต การบาดเจ บ พ การ การตายและโรคจาก การท างานเพ มมากข น ต อมาม ผ สนใจและเห นความส าค ญของความปลอดภ ยในการ ท างาน จ งเร มศ กษาหาแนวทางในการแก ไขป องก น โดยนายเบอร นาด โน แรมมาซซ น แพทย ชาวอ ตาล เป นคนแรกท ได เข ยนและจ ดพ มพ หน งส อช อ โรคของคนท างาน ข น เป นเล มแรก และถ อได ว าเป นการเร มงานด านอาช วอนาม ย เป นแรงผล กด นและความ พยายามจากบ คคลต างๆ ในการม งม นปร บปร งสภาวะการท างานให ปลอดภ ยมากท ส ด 4 HA 233 ภาคร ฐได เข ามาม บทบาทในการออกกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บและกฎหมายเพ อควบค มการ ทางาน สภาวะแวดล อม ให แรงงานท างานอย างปลอดภ ย ม ส ขภาพร างกายและจ ตใจท ด ม ความเป นอย อย างเหมาะสมในส งคมและสร างผลผล ตค ณภาพได อย างม ประส ทธ ภาพ ในป ค.ศ.1803 (พ.ศ.2346) ร ฐบาลอ งกฤษได จ ดให ม เจ าหน าท ตรวจสอบโรงงาน อ ตสาหกรรมข น เน องจากโรงงานอ ตสาหกรรมส วนใหญ ได เปล ยนมาใช เคร องจ กรไอน า ก นมากข น ท าให ในป ค.ศ.1833 (พ.ศ.2376) ม การออกกฎหมายป องก นการระเบ ดของ หม อไอน า (Boiler Explosion Act) และม การประกาศใช กฎหมายโรงงาน (Great Factory Act) ข นในป ค.ศ.1844 (พ.ศ.2387) เป นกฎหมายเก ยวก บความปลอดภ ยในโรงงาน อ ตสาหกรรม อย างไรก ตามก ย งคงม คนงานได ร บอ นตรายและบาดเจ บจากการท างาน และม ข อร องเร ยนต อศาลอย เสมอ ท าให ร ฐบาลอ งกฤษม การประกาศใช กฎหมายเง นทดแทน (Compensation Act) ในป ค.ศ.1897 (พ.ศ.2440) จนถ งป ค.ศ.1970 (พ.ศ.2513) ประเทศ อ งกฤษประกาศใช กฎหมายความปลอดภ ยในการท างานในโรงงานอ ตสาหกรรมหลาย ฉบ บ พร อมท งต งคณะกรรมการโรเบนส (Robens Committee) เพ อทาหน าท ทบทวน กฎหมายและข อก าหนดความปลอดภ ยในการทางานในโรงงานอ ตสาหกรรม และรายงาน ผลการทบทวนกฎหมายอาช วอนาม ยให ร ฐบาลทราบ ท าให ม การออกกฎหมายส ขภาพ อนาม ยและความปลอดภ ยในการทางานข น (The Health and Safety at Work act) และ ป ค.ศ.1978 (พ.ศ.2521) ม การต งผ แทนทาหน าท ส บสวนหาอ นตรายท อาจเก ดข นได ในท ท างานและประสานงานก บเจ าหน าท ตรวจสอบความปลอดภ ยฝ ายร ฐบาล เพ อท าหน าท ด แลความปลอดภ ยในท ท างาน (Workplace Safety Representative) ซ งต อมาม การ จ ดต งสมาคมสถาบ นและสภาพความปลอดภ ย ในการทางานข นอ กหลายแห ง ด งน 1. ราชสมาคมเพ อป องก นอ บ ต เหต (The Royal Society for the Prevention of Accidents RSPA) 2. ราชสมาคมเพ อส งเสร มส ขภาพ (The Royal Society for the Promotion of Health) 3. สภาบ นอาช วอนาม ย (The Institute of Occupational Health) 4. สภาความปลอดภ ยแห งสหราชอาณาจ กรอ งกฤษ (British Safety Council) HA 233 5 5. คณะกรรมการสมาคมแพทย อาช วอนาม ยแห งสหราชอาณาจ กร (The British with Medical Association Occupational Health Committee) ส วนในสหร ฐอเมร กาม การจ ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x