และจ ไรศ ร ช ร กษ ธ ต พงษ หน องมา 1, ประย ร เทพนวล PDF

Description
919 ผลของการใช ว ธ สอนแบบใช ส อม ลต ม เด ยก บว ธ สอนแบบปกต ท ม ต อ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช น ปวช.1 แผนกช างยนต The comparison between teaching with multi-media and non

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphics & Design

Publish on:

Views: 15 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
919 ผลของการใช ว ธ สอนแบบใช ส อม ลต ม เด ยก บว ธ สอนแบบปกต ท ม ต อ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช น ปวช.1 แผนกช างยนต The comparison between teaching with multi-media and non multi-media that result in learning proficiency of vocational students, year 1, major in Mechanic ธ ต พงษ หน องมา 1, ประย ร เทพนวล 2 3 และจ ไรศ ร ช ร กษ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม จ ดม งหมายเพ อ 1) เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนด านความร ของน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 ว ชางานเคร องยนต เบ องต นระหว างก อนเร ยน และหล งเร ยนโดยว ธ สอนแบบใช ส อม ลต ม เด ย 2) เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนด านความร ของน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 ว ชางานเคร องยนต เบ องต นระหว างก อนเร ยน และหล งเร ยนโดยว ธ สอนแบบปกต 3) เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนด านความร ของ น กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 ว ชางานเคร องยนต เบ องต นระหว างการเร ยนโดย ว ธ สอนแบบใช ส อม ลต ม เด ยก บใช ว ธ สอนแบบปกต 4) เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ด านท กษะปฏ บ ต ของน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 ว ชางานเคร องยนต เบ องต น โดยว ธ สอนแบบใช ส อม ลต ม เด ยก บใช ว ธ สอนแบบปกต 5) เพ อศ กษาความพ งพอใจของน กศ กษา ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 ท ม ต อว ธ สอนแบบใช ส อม ลต ม เด ยและว ธ สอนแบบปกต กล มต วอย างท ศ กษาในคร งน ค อ น กศ กษาช น ปวช.1 แผนกว ชาช างยนต ว ทยาล ยเทคน ค พ ทล ง ป การศ กษา 2555 จ านวน 2 ห อง จ านวน 80 คน ท ลงทะเบ ยนเร ยนในรายว ชางานเคร องยนต เบ องต น กล มต วอย างได มา โดยการส มต วอย างแบบกล ม (Cluster random sampling) หล งจากน น ใช ว ธ การจ บฉลากเป นกล มทดลองและกล มควบค ม กล มท 1 จ านวน 40 คน เป นกล มทดลองท เร ยน โดยว ธ สอนแบบใช ส อม ลต ม เด ย กล มท 2 จ านวน 40 คน เป นกล มควบค มท เร ยนโดยใช ว ธ สอนแบบ ปกต เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ลประกอบด วย แผนการจ ดการเร ยนร แบบทดสอบว ด ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด านความร เร องหล กการท างานของเคร องยนต 4 จ งหวะ แบบทดสอบ 1 น กศ กษาปร ญญาโท หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาหล กส ตรและการสอน มหาว ทยาล ยหาดใหญ สงขลา ประเทศไทย 2 คณะศ ลปศาสตร และศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยหาดใหญ สงขลา ประเทศไทย 3 คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา อาเภอเม อง สงขลา ประเทศไทย 920 ว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนด านท กษะปฏ บ ต ของเคร องยนต 4 จ งหวะ แบบ สอบถามความพ ง พอใจท ม ต อการเร ยนว ชาเคร องยนต เบ องต น เร องหล กการท างานของเคร องยนต 4 จ งหวะ ส วนการ ว เคราะห ข อม ล ใช ค าเฉล ย ( ) ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค าท (t test for Independent Samples) และ (t test for Dependent Samples) ผลการว จ ยพบว า ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษาแผนกว ชาช างยนต ท ใช ว ธ สอนแบบใช ส อม ลต ม เด ย รายบ คคลหล ง เร ยนส งกว าก อนเร ยนอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา แผนกว ชาช างยนต ท ได ร บการสอนแบบว ธ สอนแบบปกต หล งเร ยนส งกว าก อนเร ยนอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษาแผนกว ชาช างยนต ท ใช ว ธ สอนแบบใช ส อม ลต ม เด ยส งกว ากล มท ได ร บการสอนแบบปกต อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด านท กษะปฏ บ ต ของน กศ กษาแผนกว ชาช างยนต ท ใช ว ธ สอนแบบใช ส อ ม ลต ม เด ยก บกล มท ได ร บการสอนแบบปกต ไม แตกต างก น น กศ กษาแผนกว ชาช างยนต ท ได ร บการ สอนแบบใช ส อม ลต ม เด ยม คะแนน ความพ งพอใจอย ในระด บมากน กศ กษาแผนกว ชาช างยนต กล ม ท ได ร บการสอนแบบปกต ม คะแนนความพ งพอใจอย ในระด บพอใจปานกลาง คาสาค ญ: เคร องยนต 4 จ งหวะ ว ธ สอนแบบใช ส อม ลต ม เด ย ว ธ สอนแบบปกต Abstract The purpose of this study are to 1) to compare the results of learning proficiency of Vocational Students in Year 1 majoring in Mechanic between teaching with multi - media and teaching with non-multimedia 2) to compare the result of learning proficiency of Vocational Students Year 1 who study Fundamental Mechanic which compare between pretest and post- test after teaching with non-multimedia 3)to compare the results of learning proficiency of Vocational Students in Year 1 studying Fundamental Mechanics which compare with teaching with multimedia and nonmultimedia. 4) to compare the result of skilled proficiency of Students in Vocational Year 1 who study Fundamental Mechanic which compare pretest and post- test after teaching with multimedia and non-multimedia 5) to study the satisfaction of Vocational Students Year 1 toward teaching with multimedia and non-multimedia technique. The sample of this study is the Vocational Students in Year 1 majoring in Mechanic, Phatthalung Vocational College, year of study 2013 for 2rooms which totally 80 921 students. The sample of this study are took the random from those who register Fundamental Mechanics by using Cluster Random Sampling techniques. After that draw lots to divide into two groups which are experimental group and randomized controlled group; First experimental group is totally 40 students who are taught by the multimedia. The second randomized controlled group is totally 40 students as well but are taught differently by non-multimedia. The research instruments that are used to collect data are lesson plans, Mechanic proficiency Test in Four-Strokes-Engine Operating System, Mechanic proficiency Test in Four-Strokes- Engine Operating Skill and the Satisfaction Survey on Fundamental Mechanic subject in particularly Four-Strokes-Engine. The data are analyzed by using Mean ( ),Standard Deviation (S.D), t test for Independent Samples and t test for Dependent Samples The result of this study are found that the proficiency of Vocational students Year 1 majoring in Mechanic that are taught with multimedia individually are statistically higher that pretest significant.o1. The proficiency of Vocational students Year 1 majoring in Mechanic that use teaching with nonmultimedia are individually higher than pretest result significantly at.o1. The proficiency of Vocational students Year 1 majoring in Mechanic that use teaching with multimedia individually are higher than non-multimedia significantly at.o1. The proficiency of operational skill of Vocational students Year 1 majoring in Mechanic that are taught with multimedia are higher than students with non-multimedia insignificantly. The Vocational students Year 1 majoring in Mechanic that are taught with multimedia has satisfaction which are higher than students that are taught with non- Multimedia which result in average satisfaction. Keywords: 4 Stroke Engine, Multimedia Method, Traditional Teaching Method บทนา ว ชางานเคร องยนต เบ องต น ( ) ซ งอย ในหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธ ศ กราช 2545 (ปร บปร ง 2546) ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม พ ฒนาข นให สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ส าหร บส อการสอนท เหมาะสมก บแต ละว ชา และเน อหาว ชาต อง เล อกให เหมาะสมเพ อประโยชน ต อการเร ยนร ท สะดวกและเข าใจง าย (สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา, ) ซ งในรายว ชางานเคร องยนต เบ องต น เน อหาการเร ยนร บทท 6 ซ งว าด วยเร องหล กการท างาน พ นฐานของเคร องยนต 4 จ งหวะ ซ งน กศ กษาแผนกช างยนต ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 ต องเร ยนร และศ กษา จะเป นหน วยการเร ยนร แรกเร มในการท จะศ กษาเน อหาเก ยวก บพ นฐานเบ องต น ของช างยนต โดยเร ยนร เก ยวก บหล กการทางานของเคร องยนต 4 จ งหวะ โดยการเร ยนร จะเร ยนใน ภาคทฤษฏ ก อนท จะลงม อเร ยนในภาคปฏ บ ต จากการเร ยนท ผ านมา พบว าน กศ กษาส วนใหญ ย งไม เข าใจในหล กการทางานของเคร องยนต 4 จ งหวะอาจเป นเพราะน กศ กษาไม ม พ นฐานในงานช างยนต และไม สามารถจ นตนาการเก ยวก บหล กการท างานของเคร องยนต 4 จ งหวะได ถ งแม การเร ยนภาค ปฏ บ ต จะม การถอดประกอบช นส วนต างๆ ของเคร องยนต 4 จ งหวะแล วก ตาม การจ ดการเร ยนร ใน รายว ชางานเคร องยนต เบ องต นท ผ านมาย งใช ว ธ สอนแบบปกต ในการสอนเร องหล กการท างาน ของเคร องยนต 4 จ งหวะเป นการสอนแบบปกต โดยการบรรยาย ม ภาพประกอบการน าเสนอบน กระดานเพ อช วยให น กศ กษาเก ดการเร ยนร ตามว ตถ ประสงค ท ก าหนด โดยการพ ด บอก เล า อธ บาย ให เป นไปตามว ตถ ประสงค เป ดโอกาสให ม การซ กถาม ตามห วข อของเน อหาเพ อท จะช วยให น กศ กษา ได เร ยนร ตามเน อหาสาระพร อมๆ ก นในเวลาท ก าหนด แต เม อประเม นผลการเร ยนร ของน กศ กษาแล ว น กศ กษาก ย งไม เข าใจเก ยวก บหล กการท างานของเคร องยนต 4 จ งหวะ ท าให ผลส มฤทธ ท ออกมา น นไม เป นไปตามว ตถ ประสงค ส งผลให การเร ยนในรายว ชางานเคร องยนต เบ องต นและการสอบ มาตรฐานว ชาช พในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 3 น นตกต า (ว ทยาล ยเทคน คพ ทล ง,2553,2554) ฉะน นผ ว จ ยต องหาว ธ สอนท สามารถแก ป ญหาเร องผลส มฤทธ ทางการเร ยนเร องหล กการ ท างานของเคร องยนต 4 จ งหวะ ค อ ว ธ สอนแบบใช ส อม ลต ม เด ยเป นการใช ส อหลายชน ดมาผสม ผสานก น เป นการใช ส อหลายชน ดน าเสนอการเร ยนการสอนให ม ความหลากหลายและเป นธรรมชาต มากท ส ด ม นาเสนอทาให เก ดความสนใจท จะศ กษา ผ เร ยนเก ดความเบ อหน ายได ยากกว าเด ม ช วยสร าง บรรยากาศในการเร ยนได ด และชวนให น าต ดตามตลอดบทเร ยน ท าให ผ เร ยนฟ นความร เด มได เร วข น และเร วกว าใช ส อชน ดอ น ส อความหมายได ช ดเจนใช เป นเคร องม อสาธ ตในเน อหาท ยากและซ บซ อน ท มองด วยตาเปล าไม เห น เช นหล กการท างานของเคร องยนต เป นต น แม ส อชน ดน ม มานานแล วแต ก ย งม ความส าค ญมากส าหร บการเร ยนการสอนเพ อท จะพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยน (ก ดาน นท มล ทอง,2543) ผ ว จ ยต องการทราบว าว ธ สอนแบบใช ส อม ลต ม เด ยก บว ธ สอนแบบปกต แบบไหนจะ ท าให น กศ กษาม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนได ด กว าก น และเพ อต องการทราบว าว ธ สอนแบบใช ส อ ม ลต ม เด ยก บว ธ สอนแบบปกต ว ธ การสอนใดน กศ กษาม ความพ งพอใจมากกว าก น 923 ว ตถ ประสงค 1. เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนด านความร ของน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นป ท 1 ว ชางานเคร องยนต เบ องต นระหว างก อนเร ยนและหล งเร ยนโดยว ธ สอนแบบใช ส อ ม ลต ม เด ย 2. เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนด านความร ของน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นป ท 1 ว ชางานเคร องยนต เบ องต นระหว างก อนเร ยนและหล งเร ยนโดยว ธ สอนแบบปกต 3. เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนด านความร ของน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นป ท 1 ว ชางานเคร องยนต เบ องต นระหว างการเร ยนโดยว ธ สอนแบบใช ส อม ลต ม เด ยก บ ใช ว ธ สอนแบบปกต 4. เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนด านท กษะปฏ บ ต ของน กศ กษาระด บประกาศ น ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 ว ชางานเคร องยนต เบ องต นโดยว ธ สอนแบบใช ส อม ลต ม เด ยก บใช ว ธ สอน แบบปกต 5. เพ อศ กษาความพ งพอใจของน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 ท ม ต อว ธ สอนแบบใช ส อม ลต ม เด ยและว ธ สอนแบบปกต สมมต ฐาน 1. น กศ กษาท ได ร บการสอนแบบว ธ สอนโดยใช ส อม ลต ม เด ยม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด าน ความร หล งเร ยนส งกว าก อนเร ยน 2. น กศ กษาท ได ร บการสอนแบบว ธ สอนโดยปกต ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด านความร หล งเร ยนส งกว าก อนเร ยน 3. น กศ กษาท ได ร บการสอนแบบว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x