รายละเอ ยดสาขาว ชาท ร บสม ครค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย สายว ชาการ คร งท 1/ PDF

Description
- 1 - ล าด บ 1 คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม (จ านวน 5 ) หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน - ว ฒ ปร ญญาเอก สาขาการว ดและ ประเม นผลการศ กษา / การทดสอบ ทางการศ กษา / การว จ ยและ ประเม นผลการศ กษา / สาขา เก ยวข อง

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet

Publish on:

Views: 14 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
- 1 - ล าด บ 1 คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม (จ านวน 5 ) หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน - ว ฒ ปร ญญาเอก สาขาการว ดและ ประเม นผลการศ กษา / การทดสอบ ทางการศ กษา / การว จ ยและ ประเม นผลการศ กษา / สาขา เก ยวข อง (รห สต าแหน ง 01) - ว ฒ ปร ญญาเอก สาขาเทคโนโลย เทคน คศ กษา / ว จ ยและพ ฒนาการ สอนเทคน คศ กษา / ว ศวกรรม ไฟฟ าศ กษา / นว ตกรรมการเร ยนร ทางเทคโนโลย / สาขาเก ยวข อง (รห สต าแหน ง 02) - ว ฒ ปร ญญาเอก สาขาว ทยาการ คอมพ วเตอร / เทคโนโลย สารสนเทศ / ว ศวกรรมสารสนเทศ / เทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร / การจ ดการสารสนเทศ / สาขาเก ยวข อง ได แก Computer and Information Science, Information Management, Information and Communication Technology (รห สต าแหน ง 03) เลข ม ประสบการณ สอนหร อเก ยวข องก บ สาขาว ชาการว ดและประเม นผลการศ กษา / การทดสอบทางการศ กษา / การว จ ยและ ประเม นผลการศ กษา 2. ถ าม ว ฒ ปร ญญาตร / ปร ญญาโท ในสาขาว ชาด งกล าว จะได ร บการพ จารณา เป นพ เศษ ม ว ฒ ปร ญญาตร ด านคร ศาสตร อ ตสาหกรรม / ว ศวกรรมศาสตร / อ ตสาหกรรมศาสตร 2. ถ าม ประสบการณ ด านการสอนระด บ ปร ญญาตร หร อระด บบ ณฑ ตศ กษา จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ ม ว ฒ ปร ญญาตร และปร ญญาโท ในสาขาว ทยาการคอมพ วเตอร / ว ทยาศาสตร คอมพ วเตอร / ว ศวกรรม คอมพ วเตอร / ว ศวกรรมซอฟแวร / เทคโนโลย สารสนเทศ / คณ ตศาสตร ประย กต / สาขาเก ยวข อง ได แก การจ ดการสารสนเทศ / การจ ดการ เทคโนโลย สารสนเทศ / คอมพ วเตอร ธ รก จ / คอมพ วเตอร ศ กษา / อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร / คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ / ไฟฟ า และคอมพ วเตอร 2. ม ผลงานทางว ชาการเป นยอมร บ ในวงการและเผยแพร ส สาธารณชน เพ อน าไปใช ในงานได อย างเป นร ปธรรม (ถ าม ) 3. หากม คะแนนสอบว ดระด บ ภาษาอ งกฤษตามมาตรฐานสากลจะได ร บ การพ จารณาเป นพ เศษ - 2 - ล าด บ 1 คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม (ต อ) หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน -ว ฒ ปร ญญาเอก สาขาว ศวกรรมเมคคาทรอน กส / (รห สต าแหน ง 04) โรงเร ยนสาธ ตนว ตกรรม -ว ฒ ไม ต ากว าปร ญญาโท ทางด าน การศ กษา(กศ.ม./ศษ.ม./ค.ม./วท.ม.) (รห สต าแหน ง 05) เลข ต องม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอน ม ว ฒ ปร ญญาตร ทางด านคณ ตศาสตร / ว ทยาศาสตร /การสอนคณ ตศาสตร / การสอนว ทยาศาสตร - ม ใบประกอบว ชาช พคร - 3 - ล าด บ 2 คณะเทคโนโลย การเกษตร (จ านวน 1 ) หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน - ว ฒ ปร ญญาเอก สาขาพ ฒนา ผล ตภ ณฑ / ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย การอาหาร/เทคโนโลย อาหาร / ว ศวกรรมอาหาร / Ph.D Food Science and Technology / Food Engineering/ (รห สต าแหน ง 06) เลข ม ว ฒ ปร ญญาตร และปร ญญาโท สาขาพ ฒนาผล ตภ ณฑ /ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย การอาหาร/เทคโนโลย การ อาหาร/สาขาเก ยวข อง ได แก ว ศวกรรมอาหาร /อ ตสาหกรรมเกษตร - 4 - ล าด บ 3 คณะเทคโนโลย คหกรรมศาสตร (จ านวน 5 ) หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน สาขา ทางด านคหกรรมศาสตร (อาหาร และโภชนาการ) / คหกรรมศาสตร ศ กษา/เทคโนโลย การจ ดและ บร การอาหาร เน นปฏ บ ต การสอน อาหาร (Cooking) (รห สต าแหน ง 07) สาขา ว ทยาศาสตร การอาหาร / พ ฒนา ผล ตภ ณฑ อาหาร / เทคโนโลย การ อาหาร (รห สต าแหน ง 08) สาขา โภชนศาสตร / โภชนาการและการ ก าหนดอาหาร / ว ทยาศาสตร การ อาหารเพ อโภชนาการ / อาหารและ โภชนาการเพ อการพ ฒนา / โภชนว ทยา (รห สต าแหน ง 09) สาขา ทางด านคหกรรมศาสตร (ส งทอและเคร องน งห ม / ผ าและ เคร องแต งกาย / คหกรรมศาสตร ศ กษา) เน นปฏ บ ต การสอนต ดเย บ เส อผ า (รห สต าแหน ง 10) เลข ผ สม ครว ฒ ปร ญญาโทต องม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอน ผ สม ครว ฒ ปร ญญาโทต องม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอน ผ สม ครว ฒ ปร ญญาโทต องม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอน ผ สม ครว ฒ ปร ญญาโทต องม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอน - 5 - ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน เลข 4 คณะเทคโนโลย ส อสารมวลชน (จ านวน 5 ) - ค ณว ฒ ไม ต ากว าปร ญญาโท ( ว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต เฉพาะ ผ สม ครว ฒ ปร ญญาโท) สาขา เทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ / ว ทยาการส และการมองเห น / เทคโนโลย ทางภาพ (รห สต าแหน ง 11) ม ค ณว ฒ ปร ญญาตร ว ทยาศาสตร บ ณฑ ต / เทคโนโลย บ ณฑ ต ในสาขา เทคโนโลย การพ มพ และ 2. ม ประสบการณ การท างานเก ยวก บการ ผล ตส อส งพ มพ รวมท งการด แลห องและ อ ปกรณ เคร องจ กรทางการพ มพ หร อ เก ยวก บด านการพ มพ 3. ม ประสบการณ การท างานหร อ การสอนเก ยวก บด านการพ มพ - ค ณว ฒ ไม ต ากว าปร ญญาโท (น เทศศาสตรมหาบ ณฑ ต / วารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต / ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต / ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต เฉพาะ ผ สม ครว ฒ ปร ญญาโท) สาขา การโฆษณา / เทคโนโลย ส อสาร มวลชน/การส อสารมวลชน (รห สต าแหน ง 12) - ค ณว ฒ ไม ต ากว าปร ญญาโท (น เทศศาสตรมหาบ ณฑ ต / วารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต / ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต เฉพาะ ผ สม ครว ฒ ปร ญญาโท) สาขา เทคโนโลย ส อสารมวลชน / การส อสารมวลชน / ภาพยนตร และ ว ด ท ศน (รห สต าแหน ง 13) ม ค ณว ฒ ปร ญญาตร สาขาเทคโนโลย การถ ายภาพและภาพยนตร 2. ม ท กษะในการใช เคร องม อเพ อการ ปฏ บ ต งานด านการผล ตงานถ ายภาพและ ภาพยนตร เพ อการโฆษณาและ ประชาส มพ นธ 3. ม ประสบการณ การสอนเก ยวก บการ ผล ตงานถ ายภาพและภาพยนตร เพ อการ โฆษณาและประชาส มพ นธ อย างน อย 1 ป หมายเหต : ผ ผ านข อเข ยนจะต องเข าร บ การสอบภาคปฏ บ ต ม ค ณว ฒ ปร ญญาตร สาขาเทคโนโลย การถ ายภาพและภาพยนตร / ภาพยนตร / ภาพยนตร และว ด ท ศน 2. ม ท กษะในการใช เคร องม อเพ อปฏ บ ต งานด านการผล ตงานภาพยนตร เพ อการ โฆษณาและประชาส มพ นธ 3. ม ประสบการณ การสอนหร อท างาน เก ยวก บการผล ตงานภาพยนตร เพ อการ โฆษณาและประชาส มพ นธ อย างน อย 1 ป หมายเหต : ผ ผ านข อเข ยนจะต องเข าร บ การสอบภาคปฏ บ ต - 6 - ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน เลข 4 คณะเทคโนโลย ส อสารมวลชน (ต อ) - ค ณว ฒ ไม ต ากว าปร ญญาโท (น เทศศาสตรมหาบ ณฑ ต / วารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต / ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต เฉพาะ ผ สม ครว ฒ ปร ญญาโท)สาขา โฆษณา / เทคโนโลย ส อสาร มวลชน / การส อสารมวลชน (รห สต าแหน ง 14) ม ค ณว ฒ ปร ญญาตร สาขาเทคโนโลย การโฆษณาและประชาส มพ นธ / โฆษณา 2. ม ประสบการณ การสอนในรายว ชา โฆษณาอย างน อย 1 ป หร อม ประสบการณ ท างานในบร ษ ทโฆษณา อย างน อย 2 ป หมายเหต : ผ ผ านข อเข ยนจะต องเข าร บ การสอบภาคปฏ บ ต - ค ณว ฒ ไม ต ากว าปร ญญาโท ( ว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต / ว ศวกรรมศาสตร มหาบ ณฑ ต เฉพาะผ สม ครว ฒ ปร ญญาโท) สาขาว ทยาการคอมพ วเตอร / เทคโนโลย สารสนเทศ / ซอฟต แวร และการประย กต / เทคโนโลย คอมพ วเตอร (รห สต าแหน ง 15) ม ประสบการณ การท างาน/ท าระบบ ฐานข อม ล ระบบเคร อข าย เพ องาน ออกอากาศ หร อ 2. ม ประสบการณ การท างาน/การจ ดการ ทางด านระบบการท างานท งซอฟแวร และฮาร ดแวร อย างหลากหลาย เช น โปรแกรมMacintosh, Window, ios and Android หร อ 3. ม ประสบการณ ในการใช เทคโนโลย เก ยวข องก บงานเทคโนโลย ด จ ท ล หร อ - ม ประสบการณ ในการผล ตงานส อเพ อ งานออนไลน (Online) และส อ (Applica tion) หร อ 4. เป นน กพ ฒนาซอฟต แวร เว บไซด และ ส อผสม โปรแกรมเมอร น กว เคราะห และพ ฒนาซอฟต แวร และโปรแกรม ประย กต - 7 - ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน เลข 5 คณะบร หารธ รก จ (จ านวน 14 ) - ว ฒ ปร ญญาเอก ด านการบ ญช (รห สต าแหน ง 16) ม ค ณว ฒ ระด บปร ญญาตร และปร ญญาโท ทางด านการบ ญช 2. หากม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอนในสาขาว ชา ด งกล าว หร อเป นผ สอบบ ญช ร บอน ญาต ผ สอบบ ญช ภาษ อากรจะได ร บการพ จารณา เป นพ เศษ 3.สามารถสอนเป นภาษาอ งกฤษได จะได ร บ การพ จารณาเป นพ เศษ 4. ถ าม ผลงานว จ ยได ร บการต พ มพ ในระด บ ชาต หร อนานาชาต จะได ร บการพ จารณาเป น พ เศษ * ต องม ผลงานว จ ยภายในเวลา 2 ป น บจาก ว นได บรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยและ ม ผลงานว จ ยต อเน องท กๆ 2 ป สาขาว ชา การบ ญช การเง น/การบ ญช ต นท น/ การบ ญช บร หาร/การบ ญช เพ อการ วางแผนและควบค ม/ระบบสารสนเทศ ทางบ ญช (รห สต าแหน ง 17) ม ค ณว ฒ ระด บปร ญญาตร ทางด าน การบ ญช 2. หากม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอนในสาขาว ชา ด งกล าว หร อเป นผ สอบบ ญช ร บอน ญาต ผ สอบบ ญช ภาษ อากรจะได ร บการพ จารณา เป นพ เศษ 3.สามารถสอนเป นภาษาอ งกฤษได จะได ร บ การพ จารณาเป นพ เศษ 4. ถ าม ผลงานว จ ยได ร บการต พ มพ ในระด บ ชาต หร อนานาชาต จะได ร บการพ จารณาเป น พ เศษ * ต องม ผลงานว จ ยภายในเวลา 2 ป น บจาก ว นได บรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยและ ม ผลงานว จ ยต อเน องท กๆ 2 ป ล าด บ 5 คณะบร หารธ รก จ (ต อ) หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน -ว ฒ ปร ญญาเอก ด านการเง น (รห สต าแหน ง 18) เลข หากม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอนในสาขาว ชา ด งกล าว จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 2. สามารถสอนเป นภาษาอ งกฤษได จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 3. ถ าม ผลงานว จ ยได ร บการต พ มพ ใน ระด บชาต หร อนานาชาต จะได ร บการพ จารณา เป นพ เศษ * ต องม ผลงานว จ ยภายในเวลา 2 ป น บจาก ว นได บรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยและ ม ผลงานว จ ยต อเน องท กๆ 2 ป สาขาว ชา การเง น/การบร หารการเง น/การบร หาร การลงท น/การว เคราะห การลงท น/ ว ศวกรรมทางการเง น (รห สต าแหน ง 19) -ว ฒ ปร ญญาเอก สาขาว ชา เศรษฐศาสตร (รห สต าแหน ง 20) หากม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอนในสาขาว ชา ด งกล าว จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 2. สามารถสอนเป นภาษาอ งกฤษได จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 3. ถ าม ผลงานว จ ยได ร บการต พ มพ ใน ระด บชาต หร อนานาชาต จะได ร บการพ จารณา เป นพ เศษ * ต องม ผลงานว จ ยภายในเวลา 2 ป น บจาก ว นได บรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยและ ม ผลงานว จ ยต อเน องท กๆ 2 ป หากม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x