1 แผนงานด านการเร ยนการสอน - PDF

Description
1 แผนงานด านการเร ยนการสอน 1) ช อแผนงาน ด านการเร ยนการสอน 4) ผ ร บผ ดชอบ คณบด ผ ช วยคณบด โทร.1689 เพ อม งจ ดการเร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บพ นธก จและย ทธศาสตร ของคณะและมหาว ทยาล ย พ นธก จมหาว

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 10 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แผนงานด านการเร ยนการสอน 1) ช อแผนงาน ด านการเร ยนการสอน 4) ผ ร บผ ดชอบ คณบด ผ ช วยคณบด โทร.1689 เพ อม งจ ดการเร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บพ นธก จและย ทธศาสตร ของคณะและมหาว ทยาล ย พ นธก จมหาว ทยาล ย ข อท 2 3 และ 4 3) โครงการ / ก จกรรม ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย ข อท 2 3 และ 4 1. บ รณาการเร ยนการสอนก บงานว จ ย 6) ความสอดคล องก บพ นธก จและย ทธศาสตร ของคณะ 2. บ รณาการเร ยนการสอนก บงานศ ลปว ฒนธรรม พ นธก จคณะ ข อท และ 5 3. บ รณาการเร ยนการสอนก บงานบร การว ชาการ ย ทธศาสตร คณะ ข อท และ 4 4.การปร บปร งเน อหารายว ชาให ครอบคล มและหลากหลายด านกฎหมายธ รก จ และกฎหมาย ท เก ยวข องก บประเทศจ น คณะว ชาสามารถจ ดการเร ยนการสอน และบ รณาการเร ยนการสอนได ตามว ตถ ประสงค 5. การจ ดการเร ยนการสอนในรายว ชาท เก ยวข องก บประชาคมอาเซ ยน 1 บ รณาการเร ยนการสอนก บงานว จ ย คณะม การบ รณาการงานว จ ย 1 คณาจารย (นาว จ ยความเช อม นฯ บ รณาการก บว ชากระบวนการ ก บรายว ชาอย างน อย 1 เร อง รายว ชา ย ต ธรรมและระบบศาลไทย) 2 บ รณาการเร ยนการสอนก บงานศ ลปว ฒนธรรม คณะม การบ รณาการงานศ ลปว ฒนธรรม 1 คณาจารย (ว ชากฎหมายทร พย ส นทางป ญญา) ก บรายว ชาอย างน อย 1 รายว ชา รายว ชา 3 บ รณาการเร ยนการสอนก บงานบร การว ชาการ คณะม การบ รณาการงานบร การว ชาการ 1 คณาจารย ย.3ป.1ต.3 (ว ชาการให คาแนะนากฎหมายและโนตาร พ บพล ค) ก บรายว ชาอย างน อย 1 รายว ชา รายว ชา 4 การปร บปร งเน อหารายว ชาให ครอบคล มและ คณะม รายว ชาท ได ปร บปร งเน อหาให ครอบคล ม 2 คณาจารย ย.1ป.1ต.2 หลากหลายด านกฎหมายธ รก จ และกฎหมายท และหลากหลายด านกฎหมายธ รก จ และกฎหมาย รายว ชา เก ยวข องก บประเทศจ น ท เก ยวข องก บประเทศจ น จานวน 2 รายว ชา (กฎหมายเก ยวก บการประกอบธ รก จในประเทศจ น และประว ต ศาสตร กฎหมายฯ) 5 การจ ดการเร ยนการสอนในรายว ชาท เก ยวข อง คณะม รายว ชาท เก ยวข องก บประชาคมอาเซ ยน 2 คณาจารย ย.1ป.1ต.3 ก บประชาคมอาเซ ยน จานวน 2 รายว ชา รายว ชา (กฎหมายระหว างประเทศแผนกคด เม อง และ กฎหมายการค าระหว างประเทศ) 1ด านการเร ยน.xls 2 แผนงานว จ ยและตารา 1) ช อแผนงาน ด านการว จ ยและตารา 5) ความสอดคล องก บพ นธก จและย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย 2) ว ตถ ประสงค เพ อผล ตผลงำนทำงว ชำกำร ซ งสำมำรถนำไปใช ประโยชน ในทำงว ชำกำรได พ นธก จมหาว ทยาล ย ข อท 2 ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย ข อท 2 1. จ ดทำว จ ย พ นธก จคณะ ข อท 3 2. จ ดทาตารา ย ทธศาสตร คณะ ข อท 2 4) ผ ร บผ ดชอบ คณบด ผ ช วยคณบด โทร.1689 คณะม งานว จ ยอย างน อย 1 เร อง และจ ดทาตาราไม น อยกว า 1 รายว ชา 1 จ ดทำว จ ย คณะม งานว จ ยอย างน อย 1 เร อง 1 50,000 คณะกรรมการฯ ย.2ป.2ต.2 เร อง ย.2ป.2ต.3 ย.2ป.2ต.4 2 จ ดทาตารา คณะจ ดทาตาราไม น อยกว า 1 รายว ชา 1 12,000 คณะกรรมการฯ ย.2ป.2ต.9 (ว ชากฎหมายเบ องต น และว ชากฎหมายมรดก) รายว ชา ต อรายว ชา 2 2ว จ ย ตารา.xls 3 แผนงานบร การด านว ชาการ 1) ช อแผนงาน บร การด านว ชาการ 4) ผ ร บผ ดชอบ ผศ.ช.ชย นทร เพ ชญไพศ ษฏ โทร.1689 เพ อม งส งเสร ม เผยแพร และสน บสน นให ม บร กำรว ชำกำรและว ชำช พส ส งคม พ นธก จมหาว ทยาล ย ข อท 3 ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย ข อท 3 1. จ ดทำจ ลสำร น ต ศำสตร 5. บร การว ชาการว ทย ช มชน พ นธก จคณะ ข อท 4 2. จ ดทาวารสารว ชาการคณะน ต ศาสตร 6.การจ ดอบรมส มมนาทางว ชาการ (จ ดหารายได ) ย ทธศาสตร คณะ ข อท 3 3. ศ นย แนะนากฎหมายสาหร บประชาชน 7. แนะแนวการศ กษาเขตภาคตะว นออก กทม.ปร มณฑล 4. ให คาปร กษากฎหมายร วมก บมฉก.บร การช มชน และร วมก บสำน กทะเบ ยนและประมวลผล ผลงานการบร การว ชาการของคณะตอบสนองต อความต องการของช มชนและส งคม 1 จ ดทาจ ลสาร น ต ศาสตร จ ดทาจ ลสารน ต ศาสตร ป ละ 2 ฉบ บ 2 ฉบ บ 7,600 อ.ตร ช ต/น กศ กษา ย.6ป.6ต.3 ต อป 2 วารสารว ชาการคณะน ต ศาสตร จ ดทาวารสารว ชาการเพ อเผยแพร แก น กศ กษา ป ละ 140,000 ผศ.ช.ชย นทร ย.6ป.6ต.3 และบ คคลท วไป ป ละ 2 ฉบ บ 2 ฉบ บ 3 ศ นย แนะนากฎหมายสาหร บประชาชน (1) จ ดทาบอร ดให ความร กฎหมาย ไม น อยกว า 2 คร ง (1) 1,500 ผศ.ช.ชย นทร ย.3ป.3ต.1 2 คร งต อภาคการศ กษา ต อภาค ย.3ป.3ต.3 (2) น กศ กษา บ คลากรและประชาชนมาร บบร การ 2 ราย (2) 1,500 ย.3ป.3ต.6 ให คาปร กษากฎหมาย ไม น อยกว า 2 รายต อเด อน ต อเด อน ย.6ป.6ต.2 4 ให คาปร กษากฎหมายร วมก บมฉก.บร การช มชน น กศ กษาได ร วมก บอาจารย ในการให คาปร กษา 8 คร ง 7,000 อ.ว ฒ ช ย ย.3ป.3ต.1 กฎหมายร วมก บ โครงการมฉก. บร การช มชน ต อป ย.3ป.3ต.3 ไม น อยกว า 8 คร งต อป การศ กษา ย.5ป.5.1ต.3 ย.6ป.6ต.3 5 บร การว ชาการว ทย ช มชน คณะได ทาประโยชน เพ อส งคมโดยการเผยแพร 1 คร ง 1,100 อ.ว ฒ ช ย ย.3ป.3ต.1 กฎหมาย ไม น อยกว า 1 คร งต อป การศ กษา ต อป ย.6ป.6ต.2 ย.6ป.6ต.3 6 การจ ดอบรมส มมนาทางว ชาการ (จ ดหารายได ) คณะจ ดหารายได จากการอบรมว ชาการ ไม น อยกว า 1 คร ง 6,000 คณบด ย.3ป.3ต.2 1 คร งต อป การศ กษา ต อป ย.6ป.6ต.3 7 แนะแนวการศ กษาเขตภาคตะว นออก กทม. ปร มณฑล คณะฯ จ ดแนะแนวและร วมก บสาน กทะเบ ยน 5 คร ง 7,500 อ.ตร ช ต ย.6ป.6ต.3 และร วมก บสำน กทะเบ ยนประมวลผล ไม น อยกว า 5 คร ง ต อป การศ กษา ต อป 3 3 บร การว ชาการ.xls 4 แผนงานด านพ ฒนาน กศ กษา 4.1 พ ฒนาน กศ กษาด านว ชาการและว ชาช พ 1) ช อแผนงาน พ ฒนาน กศ กษาด านว ชาการและว ชาช พ 4) ผ ร บผ ดชอบ อาจารย ธนาช ย ส นทรอน นตช ย และอาจารย ตร ช ต เมธาร ตนโชต เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ท งเช งทฤษฎ และท กษะการปฏ บ ต งานตามหล กว ชาช พ พ นธก จมหาว ทยาล ย ข อท 1 ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย ข อท 5 และ 6 1. ปฐมน เทศ 9. ต ดตามและประเม นผลค ณภาพบ ณฑ ต ร นท 1-5 พ นธก จคณะ ข อท 1 2. ป จฉ มน เทศ 10. ว จ ยความสนใจในช นเร ยน ย ทธศาสตร คณะ ข อท 5 และ 6 3. ส ปดาห ว นรพ ' บรรยายพ เศษให ความร ด านจ นศ กษา 4. การแสดงศาลจาลอง 12. อบรมการร างส ญญาพ นฐาน ส งเสร มและพ ฒนาน กศ กษาในด านว ชาการ และว ชาช พ 5. การสอนเสร มให แก น กศ กษา 13. ฝ กงานภาคฤด ร อน 6. การอบรมภาษาจ นเบ องต น 14. ม งส องค กรแห งการเร ยนร 7. ศ กษาด งาน 8. การเข าร วมแข งข นตอบป ญหากฎหมาย 1 ปฐมน เทศ (1) น กศ กษาใหม เข าร วมไม น อยกว าร อยละ 80 ร อยละ คร งละ ผศ.ช.ชย นทร ย.4ป.4ต.2 (2) ร อยละ 80 ของน กศ กษาใหม ม ความร ความเข าใจ 80 1,000 ข อม ลหล กส ตรของคณะ 2 ป จฉ มน เทศ : ม ผ เข าร วมโครงการแต ละก จกรรมไม น อยกว าร อยละ 80 ร อยละ อ.ภ ทรวด ย.4ป.4ต.2 - พ ธ ป จฉ มน เทศ โดย ศ.(พ เศษ)ประส ทธ โฆว ไลก ล ของกล มเป าหมาย 80 6,800 ย.5ป.5.2ต.10 -เตร ยมความพร อมเส นทางส ว ชาช พกฎหมาย -ฝ กอบรมมารยาททางส งคมแก บ ณฑ ต 3 ส ปดาห ว นรพ '56 ม ผ เข าร วมโครงการไม น อยกว าร อยละ 80 ร อยละ 45,000 อ.ว ฒ ช ย ย.5ป.5.2ต.10 ของกล มเป าหมาย 80 ย.6ป.6ต.3 4 การแสดงศาลจาลอง น กศ กษาช นป ท 4 เข าร วมเร ยนร กระบวนพ จารณา ร อยละ 5,000 ผศ.ช.ชย นทร ย.5ป.5.2ต.10 คด ในศาล ไม น อยกว าร อยละ การสอนเสร มให แก น กศ กษา น กศ กษาเข าร วมโครงการไม น อยกว าร อยละ 80 ร อยละ 0 อ.ตร ช ต ของกล มเป าหมาย 80 6 การอบรมภาษาจ นเบ องต น น กศ กษาช นป ท 4 เข าร วมโครงการไม น อยกว า ร อยละ คนละ 150 อ.ธนาช ย ย.4ป.4ต.2 ร อยละ 80 ของกล มเป าหมาย 80 ย.5ป.5.2ต นศ. -ว ชาการ.xls 7 ศ กษาด งาน น กศ กษาเข าร วมโครงการไม น อยกว าร อยละ 80 ร อยละ 20,500 ผศ.ช.ชย นทร ย.6ป.6ต.3 ของกล มเป าหมาย 80 8 การเข าร วมแข งข นตอบป ญหากฎหมาย น กศ กษาเข าร วมแข งข นตอบป ญหากฎหมาย 2 คร ง 11,200 อ.ธนาช ย ย.6ป.6ต.3 ไม น อยกว า 2 คร งต อป การศ กษา ต อป 9 ต ดตามและประเม นผลค ณภาพบ ณฑ ต ร นท 1-5 สามารถต ดตามภาวะการม งานทาของบ ณฑ ตได ร อยละ 10,000 อ.ตร ช ต ย.5ป.5.2ต.10 ไม น อยกว าร อยละ 80 ของบ ณฑ ตท สาเร จการศ กษา 80 ร นท ว จ ยความสนใจของน กศ กษาในช นเร ยน ได ว เคราะห ความสนใจในช นเร ยนต อผลการเร ยน 1 คร ง 0 อ.ภ ทรวด ของน กศ กษาไม น อยกว า 1 คร งต อป การศ กษา ต อป 12 บรรยายพ เศษให ความร ด านจ นศ กษา น กศ กษาเข าร วมโครงการไม น อยกว าร อยละ 80 ร อยละ 3,000 อ.ธนาช ย ย.4ป.4ต.2 ของกล มเป าหมาย อบรมการร างส ญญาพ นฐาน น กศ กษาเข าร วมโครงการไม น อยกว าร อยละ 80 ร อยละ 0 อ.ภ ทรวด ย.5ป.5.2ต.10 ของกล มเป าหมาย 80 อ.ว ฒ ช ย 15 ฝ กงานภาคฤด ร อน น กศ กษาช นป ท 3 ท ม เกรดเฉล ย 2.00 เข าร วม ร อยละ 2,400 อ.ธนาช ย ย.5ป.5.2ต.10 โครงการไม น อยกว าร อยละ ย.6ป.6ต.3 16 ม งส องค กรแห งการเร ยนร ม ประเด นความร เพ อการจ ดการความร ไม น อยกว า 1 เร อง ไม น อย 1,000 อ.ธนาช ย ย.6ป.6ต.3 กว า1 เร อง 5 4.1นศ. -ว ชาการ.xls 4 แผนงานด านพ ฒนาน กศ กษา 4.2 พ ฒนาน กศ กษาด านก ฬาและส งเสร มส ขภาพ 1) ช อแผนงาน พ ฒนาน กศ กษาด านก ฬาและส งเสร มส ขภาพ 4) ผ ร บผ ดชอบ อาจารย ธนาช ย ส นทรอน นตช ย โทร เพ อส งเสร มส ขภาพน กศ กษาให สมบ รณ แข งแรง ม ค ณภาพช ว ตท ด ม ความพร อมในการเร ยน 2. เพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด ม ค ณธรรมสอดคล องก บความต องการของส งคม พ นธก จมหาว ทยาล ย ข อท 1 ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย ข อท 5 1. ก ฬาน ต ศาสตร 3 สถาบ น พ นธก จคณะ ข อท 1 ย ทธศาสตร คณะ ข อท 5 ส งเสร มและพ ฒนาน กศ กษาในด านก ฬา และส งเสร มส ขภาพ 1 ก ฬาน ต ศาสตร 3 สถาบ น น กศ กษาเข าร วมโครงการไม น อยกว าร อยละ 80 ร อยละ 20,000 อ.ธนาช ย ย.5ป.5.2ต.10 ของกล มเป าหมาย นศ.-ก ฬาฯ.xls 4 แผนงานด านพ ฒนาน กศ กษา 4.3 พ ฒนาน กศ กษาด านบาเพ ญประโยชน /ก จกรรมร กษาส งแวดล อม 1) ช อแผนงาน พ ฒนาน กศ กษาด านบาเพ ญประโยชน /ก จกรรมร กษาส งแวดล อม 4) ผ ร บผ ดชอบ อาจารย ตร ช ต เมธาร ตนโชต โทร.1689 เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ท งความร และม จ ตอาสา พ นธก จมหาว ทยาล ย ข อท 1 ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย ข อท 5 และ 6 1.จ ตอาสาร วมอน ร กษ ธรรมชาต พ นธก จคณะ ข อท 1 2. ร วมใจร กษ มฉก. และ ก จกรรม 7 ส. ย ทธศาสตร คณะ ข อท 5 และ 6 ส งเสร มและพ ฒนาน กศ กษาในด านบาเพ ญประโยชน 1 จ ตอาสาร วมอน ร กษ ธรรมชาต (1) คณะจ ดโครงการไม น อยกว า 1 คร งต อป การศ กษา 1 คร ง 10,000 อ.ตร ช ต ย.5 ป.5.1ต.3 (2) น กศ กษาเข าร วมโครงการไม น อยกว าร อยละ 80 ต อป / ย.5ป.5.2ต.10 ของกล มเป าหมาย ร อยละ ย.6 ป.6ต ร วมใจร กษ มฉก. และก จกรรม 7 ส. น กศ กษาเข าร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x