1. ฝ าย Administration - PDF

Description
รายละเอ ยด ขอบเขตความร บผ ดชอบ, สถานท /ปฏ บ ต งาน และค ณสมบ ต ของน กศ กษา แต ละหน วยงาน ท /เป ดร บสม ครน กศ กษาฝ กงาน เพ /อให น ส ต/ น กศ กษาใช เป นข อม ล ประกอบการต ดส นใจเล อกหน วยงานท /ต องการเข าร

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 24 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายละเอ ยด ขอบเขตความร บผ ดชอบ, สถานท /ปฏ บ ต งาน และค ณสมบ ต ของน กศ กษา แต ละหน วยงาน ท /เป ดร บสม ครน กศ กษาฝ กงาน เพ /อให น ส ต/ น กศ กษาใช เป นข อม ล ประกอบการต ดส นใจเล อกหน วยงานท /ต องการเข าร วมฝ กงาน 1. ฝ าย Administration 1.1 หน วยงาน Office Administration (ส วนบร หารส าน กงาน) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ประกอบด วย แผนกธ รการ, แผนกอาคาร, แผนกยานพาหนะ แผนกก จกรรมพ เศษ และ แผนกบร การงานบร หาร ซ #งม หน าท #ความร บผ ดชอบ ในการด าเน นงานด านธ รการ เช น การร บ-ส งเอกสาร การ ต ดต อประสานงานก บหน วยงานต างๆในการด าเน นการงานโครงการต าง ๆ ของบร ษ ท รวมไปถ งด าเน นการ ทางด านงานข อม ลสถ ต, พ ฒนาการท างานในส วนบร หารส าน กงาน และฝ ายบร หาร รวมไปถ งงานอ #น ๆ ท #ได ร บ มอบหมายจากฝ ายบร หาร และฝ ายอ #น ๆ เป นต น สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 6 อาคารส าน กงานใหญ 1.2 หน วยงาน Government Relation (ส วนราชการส มพ นธ ) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ม หน าท #ปฏ บ ต งานบร หารงานเก #ยวก บใบอน ญาตท #เก #ยวข องทางด านการบ นและด าน ส ทธ การบ นต าง ๆ ท #บร ษ ทฯ ได ร บอน ญาตจากกระทรวงคมนาคมและกรมการบ นพลเร อนให เป ดบร การการบ น ตามใบอน ญาต โดยให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต การเด นอากาศ ข อบ งค บคณะกรรมการการบ นพลเร อน และ ระเบ ยบและประกาศต าง ๆ ของทางราชการท #ออกมาบ งค บใช สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 6 อาคารส าน กงานใหญ 1.3 หน วยงาน Insurance & Privilege (ส วนประก นภ ยและส ทธ ประโยชน ) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการจ ดการและบร หารประก นภ ย เพ #อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งานในการจ ด/ บร หารงานประก นภ ยท กประเภทท #บร ษ ทฯ ม ความเส #ยง ท 8งด านทร พย ส น บ คคล รวมถ งธ รก จหล กและก จกรรม เก #ยวเน #องก บธ รก จหล ก นอกจากน 8จะท าหน าท #ในการก าหนดข 8นตอนและเป นแนวทางในการปฏ บ ต งานการ บร หารงานด านส ทธ ประโยชน ต างๆ ซ #งได มาจากการด าเน นการขอร บส ทธ ประโยชน โดยปฏ บ ต ตามเง #อนไขท # ก าหนดโดยหน วยงานราชการหร อสถาบ นอ #นๆ สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 6 อาคารส าน กงานใหญ 1.4 หน วยงาน Procurement Materials (ส วนจ ดซ Lอ) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการเก #ยวก บการจ ดซ 8อ จ ดหาว สด อ ปกรณ และส นค าต างๆ ตามท #ผ ใช งานต องการ (พน กงานของ บร ษ ท การบ นกร งเทพ จ าก ด มหาชน)ให ได ตามมาตรฐาน และค ณสมบ ต ตามท #ก าหนด ให ได ตรง ว น เวลาท #ต องการหร อตามท #ได ตกลงก น รวมถ งการค ดเล อก และประเม นผ ขายท #ส วนจ ดซ 8อต ดต อ และควบค มการ เบ กจ ายส นค าในสต อกคงคล ง เพ #อก จกรรมของบร ษ ทฯ สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 6 อาคารส าน กงานใหญ 2. ฝ าย Corporate Communications 2.1 หน วยงาน Corporate Communications (ส วนส /อสารองค กร) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ร บผ ดชอบเก #ยวก บงานด านการส #อสารขององค กร ท 8งน 8ก เพ #อการส #อสารก บกล มต างๆ ท #ส าค ญท 8งภายนอกก บภายใน เพ #อให เก ดประโยชน ส งส ดแก บร ษ ท ด าเน นการวางแผนกลย ทธ ด านการโฆษณาใน ตลาดท #ได ร บมอบหมาย เพ #อให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลส งส ด และสอดคล องก บนโยบายของบร ษ ท ต ดตามและให ค าแนะน าในการจ ดก จกรรมเป ดต วส นค าหร อโปรโมช #นพ เศษเพ #อส งเสร มการขายและการตลาด ให ค าแนะน าในการจ ดก จกรรมเพ #อส งเสร มภาพล กษณ องค กรเพ #อให บ คคลภายนอกเก ดความร ส กท #ด และเช #อถ อ ในองค กร สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 9 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : สาขาว ชาน เทศศาสตร หร อสาขาว ชาท #เก #ยวข อง, ภาษาอ งกฤษปานกลาง,บ คล กภาพด, หน าตาด และมน ษยส มพ นธ ด 3. ฝ าย Finance 3.1 หน วยงาน Revenue Accounting ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ท าหน าท #หล กในการรวบรวมข อม ล ตรวจสอบการขายบ ตรโดยสารผ านต วแทน จ าหน าย และข อม ลท #เก #ยวข อ ตรวจสอบรายงานสร ปการเร ยกเก บเง น และบ นท กบ ญช ปร บปร งรายได ค าบ ตร โดยสารในระบบบ ญช ท #วไป เพ #อความถ กต อง และเป นไปตามมาตรฐานการบ ญช บ นท กบ ญช ล กหน 8ตาม รายงานการเร ยกเก บเง นของบร ษ ทผ ตรวจสอบ ต ดต อประสานงานก บบร ษ ทผ ตรวจสอบ และส วนงานอ #นท # เก #ยวข อง สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 8 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : สาขาว ชาบ ญช หร อสาขาท #เก #ยวข อง, ภาษาอ งกฤษพอใช,ม ความละเอ ยดรอบคอบ 3.2 หน วยงาน General Accounting ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการตรวจสอบการบ นท กบ ญช ของบร ษ ท ด แลเก #ยวก บการจ ดการรายร บ รายจ ายของบร ษ ท ว เคราะห ข อม ลทางบ ญช ในส วนท #ร บผ ดชอบ เพ #อใช ในการตรวจสอบของผ สอบบ ญช ประสานงานก บผ ตรวจสอบบ ญช และหน วยงานอ #นท #จ ดท าข อม ลเก #ยวข องก บการตรวจสอบบ ญช สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 8 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : สาขาว ชาบ ญช หร อสาขาท #เก #ยวข อง, ภาษาอ งกฤษพอใช,ม ความละเอ ยดรอบคอบ 4. ฝ าย Ground Operations 4.1 หน วยงาน Cargo Operations (ส วนขนส งส นค า) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการในการให บร การขนส งส นค าในเส นทางท #บร ษ ทฯ ท าการบ น ภายใต เง #อนไขท #ก าหนด เส นทางภายในประเทศ โดยจะให บร การขนส งส นค าล กค าท #วไป และให บร การขนส งส นค า ภายในบร ษ ทฯ (Co-mat) นอกจากน 8ย งม เส นทางระหว างประเทศ โดยจะให บร การร บจองระวางบรรท ก และท า การขนส งส นค าแก ต วแทนจ าหน าย และสายการบ นค ค าเท าน 8น สถานท /ปฏ บ ต งาน : Cargo ส วรรณภ ม 4.2 หน วยงาน Administration Office ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ม หน าท #ความร บผ ดชอบ ในการด าเน นงานด านธ รการของฝ าย Ground Operations เช น การร บ-ส งเอกสารการต ดต อประสานงานก บหน วยงานต างๆในการด าเน นการงานโครงการต าง ๆ เป นต น สถานท /ปฏ บ ต งาน : อาคาร A3 ช 8น 3 ประต 2 ท าอากาศยานส วรรณภ ม, มน ษยส มพ นธ ปานกลาง 4.3 หน วยงาน Baggage Services ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการให บร การผ โดยสารเก #ยวก บส มภาระ ไม ว าจะเป นการบร การผ โดยสารท # ไม ได ร บส มภาระตามก าหนดเวลา จากสาเหต ต างๆ โดยต องสามารถอธ บาย ช 8แจง ค นหาสาเหต เพ #อเป นข อม ล และแจ งให ผ โดยสารร บทราบ เพ #อให เก ดความพ งพอใจ และม #นใจ นอกจากน 8ม หน าท #ในการเสนอและจ ดท า ข อม ลในเร #องความเส ยหาย ล าช าของส มภาระ เพ #อน าไปว เคราะห ในการสาเหต และน าไปแก ไข ปร บปร ง และ ป องก นเพ #อลดการชดใช ค าชดเชย การร องเร ยน ในการให บร การ สถานท /ปฏ บ ต งาน : ท าอากาศยานส วรรณภ ม 4.4 หน วยงาน Chiang Mai Station (ส วนสถาน เช ยงใหม ) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ปฏ บ ต งานให บร การผ โดยสารภาคพ 8นด นท #ใช บร การ ท าอากาศยานเช ยงใหม โดย ตระหน กถ งความปลอดภ ยในท กกระบวนการ และให เป นไปตามเป าหมายของบร ษ ท อ านวยความสะดวกและ ด แลเอาใจใส ช วยเหล อผ โดยสารในการบร การภาคพ 8นด นด วยความเต มใจ เพ #อสร างความประท บใจในการใช บร การสายการบ น สถานท /ปฏ บ ต งาน : ท าอากาศยานเช ยงใหม 4.5 หน วยงาน Phuket Station (ส วนสถาน ภ เก ต) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ปฏ บ ต งานให บร การผ โดยสารภาคพ 8นด นท #ใช บร การ ท าอากาศยานภ เก ต โดย ตระหน กถ งความปลอดภ ยในท กกระบวนการ และให เป นไปตามเป าหมายของบร ษ ท อ านวยความสะดวกและ ด แลเอาใจใส ช วยเหล อผ โดยสารในการบร การภาคพ 8นด นด วยความเต มใจ เพ #อสร างความประท บใจในการใช บร การสายการบ น สถานท /ปฏ บ ต งาน : ท าอากาศยานภ เก ต 4.6 หน วยงาน Samui Station (ส วนสถาน สม ย) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ปฏ บ ต งานให บร การผ โดยสารภาคพ 8นด นท #ใช บร การ ท าอากาศยานภ เก ต โดย ตระหน กถ งความปลอดภ ยในท กกระบวนการ และให เป นไปตามเป าหมายของบร ษ ท อ านวยความสะดวกและ ด แลเอาใจใส ช วยเหล อผ โดยสารในการบร การภาคพ 8นด นด วยความเต มใจ เพ #อสร างความประท บใจในการใช บร การสายการบ น สถานท /ปฏ บ ต งาน : ท าอากาศยานสม ย 4.7 หน วยงาน Bangkok Station (ส วนสถาน กร งเทพ) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ปฏ บ ต งานเก #ยวก บงานด านเอกสารของสถาน กร งเทพ ประสานงานก บหน วยงาน ต างๆ เช น การท าอากาศยานไทย เป นต น สถานท /ปฏ บ ต งาน : อาคาร A3 ช 8น 3 ประต 2 ท าอากาศยานส วรรณภ ม 5. ฝ าย Ground Services 5.1 หน วยงาน Ground Services ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ปฏ บ ต งานให บร การผ โดยสารภาคพ 8นด นต 8งแต ตรวจร บบ ตรโดยสาร น าส งผ โดยสาร ข 8นเคร #องจนกระท #งร บผ โดยสารขาเข า ให ตรงตามเท #ยวบ นและถ กจ ดหมายปลายทางท #ระบ ไว ตามบ ตรโดยสาร โดยตระหน กถ งความปลอดภ ยในท กกระบวนการ และให เป นไปตามเป าหมายของบร ษ ท อ านวยความสะดวก และด แลเอาใจใส ช วยเหล อผ โดยสารในการบร การภาคพ 8นด นด วยความเต มใจ เพ #อสร างความประท บใจในการ ใช บร การสายการบ น สถานท /ปฏ บ ต งาน : ท าอากาศยานส วรรณภ ม 5.2 หน วยงาน Passenger Services ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ปฏ บ ต งานด านการต อนร บ ให บร การ ผ โดยสารท #วไปและผ โดยสารพ เศษ ณ บร เวณจ ดตรวจร บบ ตรโดยสาร ให ข อม ลท #วไป ข อม ลเก #ยวก บบร ษ ทฯ ข อม ลเก #ยวก บสายการอ #น ๆ และ ข อม ลในการเด นทางในเส นทางของบร ษ ทฯ รวมถ งต อนร บ ด แล อ านวยความสะดวกแก ผ โดยสารพ เศษ ช วย แก ไขป ญหาข อข ดข องในการเด นทางก บบร ษ ทฯ และสายการอ #น ๆ เพ #อให ผ โดยสารเก ดความประท บใจใน การบร การส งส ด สถานท /ปฏ บ ต งาน : ท าอากาศยานส วรรณภ ม 6. ฝ าย Human Resources 6.1 หน วยงาน Compensation & Benefit ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการด านเง นเด อนและค าตอบแทนของพน กงาน นอกจากน 8ย งท าการออก หน งส อร บรองให ก บพน กงานตามท #ม การร องขอ เช น หน งส อร บรองเพ #อประกอบการขอว ซ า,หน งส อ ร บรองเง นเด อน,หน งส อร บรองการเป นพน กงานและหน งส อผ านส ทธ และร บรองเง นเด อน เพ #อก เง นก บ ธนาคาร รวมถ งด แลและด าเน นการด านสว สด การพน กงาน เช น ประก นส ขภาพ-ประก นช ว ต เป นต น นอกจากน 8ย งด าเน นการเร #องเบ กสว สด การต างๆ ของพน กงาน เช น ค าร กษาพยาบาล,ท นตกรรมและร กษาตา, เคร #องแบบพน กงานและเง นช วยเหล อกรณ คลอดบ ตร เป นต น สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 16 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : ไม จ าก ดสาขาว ชา, ภาษาอ งกฤ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x