ตอนท 1 ส ขศ กษาและพลศ กษา : จ านวน 40 ข อ รวม 40 คะแนน - PDF

Description
รห สว ชา 96 ส ขศ กษาฯ หน า 2 ตอนท 1 ส ขศ กษาและพลศ กษา : จ านวน 40 ข อ รวม 40 คะแนน แบบระบายต วเล อก แต ละข อม ค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว จ านวน 40 ข อ : ข อละ 1 คะแนน 1. ฟ นน านมของเด กจะเร

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 31 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รห สว ชา 96 ส ขศ กษาฯ หน า 2 ตอนท 1 ส ขศ กษาและพลศ กษา : จ านวน 40 ข อ รวม 40 คะแนน แบบระบายต วเล อก แต ละข อม ค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว จ านวน 40 ข อ : ข อละ 1 คะแนน 1. ฟ นน านมของเด กจะเร มหล ดคร งแรก เม ออาย เท าไร 1. 6 ป 2. 7 ป 3. 8 ป 4. 9 ป 2. ช วงว ยใดของมน ษย ท ม อารมณ เปล ยนแปลงมากท ส ด 1. ว ยเด กก อนเข าเร ยน 2. ว ยเด กเข าเร ยน 3. ว ยทารก 4. ว ยร น 3. จงพ จารณาว าบ คคลใดจ ดว าเป นคนอ วน 1. ชายอาย 12 ป น าหน ก 35 ก โลกร ม ส ง 133 เซนต เมตร 2. หญ งอาย 14 ป น าหน ก 50 ก โลกร ม ส ง 150 เซนต เมตร 3. หญ งอาย 35 ป น าหน ก 75 ก โลกร ม ส ง 150 เซนต เมตร 4. ชายอาย 50 ป น าหน ก 70 ก โลกร ม ส ง 171 เซนต เมตร 4. การด แลส ขภาพตนเองในยามปกต ควรด าเน นการอย างไร 1. สมศร ก นยาตามแพทย ส ง 2. สมชาย ออกก าล งกายเก อบท กว น 3. สมควร เด นกล บบ านเพ อประหย ดพล งงานน าม น 4. สมหญ ง ด มน าอ นแทนน าเย นเม อสงส ยว าตนเองเป นหว ด รห สว ชา 96 ส ขศ กษาฯ หน า 3 5. ข อใดท การตรวจสอบและการประเม นส ขภาพกายและส ขภาพจ ตจะไม ได ผลด 1. ผ ประเม นเล อกค าตอบท เห นว าถ กต อง 2. ผ ประเม นตอบตามความเป นจร ง 3. ผ ประเม นปร กษาผ เช ยวชาญก อนตอบ 4. ผ ประเม นให ความร วมม อตอบท กข อ 6. สายด วนผ บร โภคค อข อใด ข อใดเป นการวางต วต อเพศตรงข ามท เหมาะสมท ส ด 1. พ ดค ยเท าท จ าเป นเท าน น 2. ไม พ ดค ยก บเพ อนเพศตรงข าม 3. ไม อย สองต อสองก บเพ อนเพศตรงข าม 4. ปฏ บ ต ตนเหม อนเพ อนเพศเด ยวก น 8. ข อใดส าค ญน อยท ส ดของการเป นครอบคร วท ด 1. ความร ก 2. ฐานะทางการเง น 3. การน บถ อซ งก นและก น 4. การช วยเหล อซ งก นและก น รห สว ชา 96 ส ขศ กษาฯ หน า 4 9. ถ าถ กล วงเก นหร อถ กลวนลาม ควรท าอย างไรเป นล าด บแรก 1. ล กหน ท นท 2. ปฏ เสธแสดงท ท าไม พอใจ 3. ว ากล าวด วยถ อยค าท ร นแรง 4. บอกพ อ แม หร อผ ปกครอง 10. การค มก าเน ดด วยว ธ ใดท ช วยป องก นโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ ได 1. ใส ห วงอนาม ย 2. น บว นปลอดภ ย 3. ก นยาค มก าเน ด 4. ใส ถ งยางอนาม ย 11. ข อใดเป นล กษณะของว ยร นชาย 1. ไหล จะกว างข น 2. สะสมไขม นเพ มข น 3. สะโพกจะขยายออก 4. เส ยงจะแหลมหร อส งข น 12. โรคใดท สามารถต ดต อได ทางเพศส มพ นธ 1. โรคร มาตอยด 2. โรคทาล สซ เม ย 3. โรคเลปโตสไปโรซ ส 4. โรคไวร สต บอ กเสบชน ดบ รห สว ชา 96 ส ขศ กษาฯ หน า การออกก าล งกายแบบใด เป นการออกก าล งกายแบบอย ก บท 1. ว งเหยาะ ๆ รอบสนาม 2 รอบ 2. เล ยงล กบาสเกตบอลเป นวงกลม 3. ว งเข าไปย งประต ฟ ตบอล 5 คร ง 4. ใช ม อผล กด นก าแพงและน งค างไว 14. จากข อความต อไปน ด.ช.แดง สามารถเล ยงล กบาสเกตบอลหลบหล กค ต อส 2 คน และเข าไปย งประต ได อย างรวดเร ว ข อความด งกล าวตรงก บสมรรถภาพทางกาย ข อใด 1. พล งของกล ามเน อ 2. ความคล องแคล วว องไว 3. ความแข งแรงของกล ามเน อ 4. ความอดทนของระบบไหลเว ยนโลห ต 15. ข อใดแสดงถ งจ านวนน กก ฬาท ถ กตามชน ดก ฬา 1. วอลเลย บอล 5 คน 2. บาสเกตบอล 6 คน 3. ฟ ตบอล 11 คน 4. แฮนด บอล 12 คน รห สว ชา 96 ส ขศ กษาฯ หน า ข อใดจ บค ถ กต องระหว างชน ดก ฬาก บคะแนนในการแข งข น 1. เทเบ ลเทนน ส (ท ม A ชนะ ท ม B 21 : 18, 22 : 20, และ 21 : 19) 2. วอลเลย บอล (ท ม A ชนะ ท ม B 15 : 9, 15 : 13, และ 15 : 10) 3. เซป กตะกร อ (ท ม A ชนะ ท ม B 15 : 10, 15 : 8) 4. แบดม นต น (ท ม A ชนะ ท ม B 21 : 18, 21 : 15) 17. ข อใดเป นองค ประกอบของสมรรถภาพทางกายท เก ยวข องก บส ขภาพท ถ กต อง 1. ความเร ว 2. การทรงต ว 3. ความคล องแคล วว องไว 4. องค ประกอบของร างกาย 18. ข อใดแสดงว า ด.ช.ด า แสดงพฤต กรรมว าม เจตคต ท ด ต อว ชาพลศ กษา 1. เม อ ด.ช.ด าด นพ นได 30 คร งต อนาท 2. เม อด.ช.ด าเล นก ฬาบาสเกตบอลท กว นในตอนเย น 3. เม อ ด.ช.ด า สามารถเล ยงล กเข าไปย งประต ได 9 ใน 10 คร ง 4. เม อ ด.ช.ด า เล ยงล ก แล วชนก บค ต อส ด.ช.ด าร บขอโทษท นท 19. ต วบ งช ท แสดงว าร างกายม การออกก าล งกายหน กระด บปานกลาง ค อข อใด 1. อ ตราการหายใจ 2. ปร มาณเหง อท ออก 3. อ ตราการเต นของช พจร 4. ความด นโลห ต รห สว ชา 96 ส ขศ กษาฯ หน า หล กการออกก าล งกายท ถ กต องท ส ดส าหร บบ คคลท ม ส ขภาพปกต ได แก ข อใด 1. ออกก าล งกาย 3 คร ง ต อส ปดาห คร งละ 30 นาท 2. ออกก าล งกาย 5 คร ง ต อส ปดาห คร งละ 60 นาท 3. ออกก าล งกาย 7 คร ง ต อส ปดาห คร งละ 90 นาท 4. ออกก าล งกายว นเว นว น คร งละ 120 นาท 21. การเคล อนไหวในก จกรรมพลศ กษาประเภทใดท พ ฒนาความค ดสร างสรรค ได ด ท ส ด 1. ว งเร ว 100 เมตร 2. ม วนหน าได 10 เมตร 3. เต นล ลาศ 4. ช ตล กโทษ 10 ล ก 22. ข อใดไม ใช ก ฬาไทย 1. กระบ กระบอง 2. มวยไทย 3. ตะกร อลอดบ วง 4. เซป กตะกร อ 23. ร ปแบบใดเป นการเล นฟ ตบอลท เน นการเล นเป นฝ ายร ก ก ฬาชน ดใดช วยพ ฒนาระบบและอว ยวะของร างกายได มากท ส ด 1. ก ฬาว ายน า 2. ก ฬาย มนาสต ก 3. ก ฬาเต นร า 4. ก ฬาเทเบ ลเทนน ส รห สว ชา 96 ส ขศ กษาฯ หน า เม อน กเร ยนม ความค ดเห นไม ตรงก บเพ อน น กเร ยนจะแก ป ญหาน อย างไร 1. พยายามเอาชนะให ได 2. ไม แสดงความค ดเห นอ ก 3. เห นด วยก บความค ดของเพ อน 4. แสดงความค ดเห นอย างม เหต ผล 26. ส ราม ผลต อระบบประสาทอย างไร 1. ออกฤทธ ผสมผสาน 2. ออกฤทธ กดประสาท 3. ออกฤทธ หลอนประสาท 4. ออกฤทธ กระต นประสาท 27. ข อใดเป นจ ดท ใช จ บช พจร ขณะพ กท ด ท ส ด 1. บร เวณคอ 2. บร เวณข อม อ 3. บร เวณข อพ บข อศอก 4. บร เวณข อพ บใต ห วเข า 28. เม อต องเคล อนย ายผ ป วยท ขาด านซ ายห กลงบ นได ควรเคล อนย ายด วยว ธ ใด จ งจะเหมาะสมท ส ด 1. อ มแบก 2. พย งเด น 3. อ มค ด านหน า - ด านหล ง 4. เคล อนย ายโดยใช เก าอ รห สว ชา 96 ส ขศ กษาฯ หน า ยาในข อใดจ ดเป นกล มยาท ใช ภายนอกท งหมด 1. คาลาไมน น าม นระก า ยาแก แพ 2. พาราเซตามอล โซดาม นท คาลาไมน 3. น ายาล างตา คาลาไมน แอลกอฮอล เช ดแผล 4. ผงน าตาลเกล อแร น าม นระก า โซดาม นท 30. ข อความต อไปน อารมณ อ อนไหวง าย ความค ดเล อนลอย ร บร ภาพผ ดเพ ยนไป กล ามเน อล บ ห วใจเต นเร ว ห แว ว เป นล กษณะของผ ต ดยาเสพต ดชน ดใด 1. ยาบ า 2. ก ญชา 3. มอร ฟ น 4. สารระเหย จงอ านบทความต อไปน แล วตอบค าถามข อ เด กไทยใช เวลาและเง นส วนใหญ ในการเล นว ด โอเกม การใช เวลาส วนใหญ อย ในบ าน และอย คนเด ยว ย งเป นต วส งเสร มให เด กเล นคอมพ วเตอร และว ด โอเกมมากข น เด กอาย ป ในสหร ฐอเมร กาเล นเกมโดยเฉล ย 7 ช วโมงต อส ปดาห โดยเด กผ หญ งเล นเกมโดย เฉล ย 5 ช วโมงต อส ปดาห เด กผ ชายเล นเกมโดยเฉล ย 13 ช วโมงต อส ปดาห เด กผ ชายชอบ เล นว ด โอเกมท ม ความร นแรงและเล นเกมมากกว าเด กผ หญ ง ในขณะท ประเทศไทยจากการส ารวจสภาวการณ ของสถาบ นรามจ ตต ป พ.ศ พบว า เด กท เล นเกมช วงว ยประถมม ประมาณ 50%ของท งหมด ม ธยมศ กษา รห สว ชา 96 ส ขศ กษาฯ หน า 10 ตอนต นม ประมาณ 47% และอาช วศ กษาม ประมาณ 43% ของประชากรกล มน และเวลาท ใช ในการเล นเกมออนไลน เกมคอมพ วเตอร และเกมอ นๆของเด กประถม ประมาณ 1.30 ชม./ว น ในขณะท ม ธยมศ กษาตอนต น และอาช วศ กษาประมาณ 2 ชม./ว น นอกจากน ในการศ กษาของเด กและเยาวชนไทยอาย 7-21 ป ในเขต กร งเทพมหานครและเขตปร มณฑล น ยมเล นเกมออนไลน ถ ง 1,451,179 คน และว ด โอเกม เป นก จกรรมท ว ยร นชอบมากท ส ด พบว าม การเล นเกมเฉล ย 4.5 ชม./ว น ค าใช จ ายในการ เล นเกมออนไลน โดยเฉล ยเท าก บ 1,114 บาทต อเด อน บร เวณใกล บ านม ร านเล นเกมเฉล ย 5 ร าน ใช เวลาเด นทางจากบ านไปร านเล นเกมไม เก น 10 นาท ในอด ตท ผ านมาได ม การศ กษาบทบาทของพ อแม ผ ปกครอง ต อการเล นเกมหร อ คอมพ วเตอร ต างๆ ของเด กและเยาวชน พ อแม ส วนใหญ ยอมร บว าไม ได ก าหนดระยะเวลาท อน ญาตให เด กเล นเกมหร อคอมพ วเตอร ให แน ช ดลงไปเป นเวลาท แน นอนหร อก าหนดว าก ช วโมง นอกจากน ผ ปกครองส วนใหญ ไม ได ให ความสนใจในเน อหาและรายละเอ ยดของ เกม และไม ได ให ความส าค ญก บการแบ งชน ดของเกมตามความเหมาะสมของอาย ของผ เล น เด กท เล นเกมว ด โอหร อเกมออนไลน ต าง ๆ ยอมร บว าเล นเกมเก นเวลาท ต งใจไว เป น ส วนใหญ เด กและเยาวชนหร อเด กท ม อาย น อยจะใช เวลาเล นว ด โอเกมมากกว าผ ใหญ หร อ คนท ม อาย มากข น ป ญหาด งกล าวม ผลกระทบต อการเร ยนร และพ ฒนาการในด านต างๆ ไม ว าจะเป น ทางด านความค ด การต ดส นใจ เจตคต การกระท า และการแสดงออกพฤต กรรมด านต างๆ ซ งจะม ผลกระทบท งทางด านร างกาย อารมณ จ ตใจและส งคม ท าให เก ดป ญหาต างๆ ตามมา เช น การม พฤต กรรมท ก าวร าว การท าร ายร างกายและการละเม ดทางเพศ ซ ง รห สว ชา 96 ส ขศ กษาฯ หน า 11 บางคร งความร นแรงถ งข นเส ยช ว ต ม ผลกระทบทางด านการเร ยน การใช สารเสพต ด การ พ ฒนาการท เก ยวก บว ถ ช ว ตและท กษะช ว ตได ไม สมบ รณ หร อไม เหมาะสม เช น การม เพศส มพ นธ ก อนว ยอ นควร ฯลฯ ท มา : 31. ข อใดต อไปน สร ปประเด นได ถ กต องท ส ด 1. เด กผ หญ งเล นเกมท ร นแรงมากกว าเด กผ ชาย 2. การเล นเกมช วยเสร มสร างพ ฒนาการด านความร 3. เด กไทยอาย ป เล นเกม 7 ช วโมงต อส ปดาห 4. จ านวนเด กว ยประถมศ กษาท เล นเกมม มากกว าม ธยมศ กษา และอาช วศ กษา 32. ข อใดท บทความไม ได กล าวถ ง 1. การเล นเกมม ผลท าให เก ดความก าวร าว 2. ว ด โอเกมเป นก จกรรมท ว ยร นชอบมากท ส ด 3. ก าหนดบทลงโทษร านเกมท ไม ม ใบอน ญาต 4. เด กอาย น อยใช เวลาเล นเกมมากกว าผ ใหญ 33. จากป ญหาด งกล าว ใครม ส วนร บผ ดชอบมากท ส ด 1. คร 2. ต วเด ก 3. พ อแม และผ ปกครอง 4. เจ าของร านเกม รห สว ชา 96 ส ขศ กษาฯ หน า ข อใดเป นผลท เก ดจากการต ดเกม 1. เก ดความค ดสร างสรรค 2. พฤต กรรมท ก าวร าวร นแรง 3. พ ฒนาการทางร างกายก อนว ยอ นควร 4. ม ความค ดท เป นผ ใหญ มากกว าเพ อนร นเด ยวก น 35. จ ดประสงค ของบทความน เพ ออะไร 1. รายงานพฤต กรรมของเด กต ดเกม 2. รายงานสถานการณ เด กต ดเกม 3. เสนอแนวทางการแก ไขป ญหาเด กต ดเกม 4. เสนอบทบาทของผ ปกครองท ม ต อเด กต ดเกม จงอ านบทความต อไปน แล วตอบค าถามข อ เร อง การออกก าล งกาย ก าล งใจ และก าล งสมอง การออกก าล งกาย (Physical Exercise) - ออกก าล งกายแบบสล บช วง (Interval Training) เป นการออกก าล งกายท ช วย ควบค มน าหน กและลดแคลอร ได ด ท ส ด เปร ยบเสม อนจ บห วใ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x