หน า 1 ของ 4 ส งท ส งมาด วยล าด บท 2 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 1 - PDF

Description
ส งท ส งมาดวยล าด บท 2 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 1 บร ษ ท เอเซ ย พร ซ ช น จ าก ด (มหาชน) (น คมอ ตสาหกรรมอมตะนคร) 700/331 หม 6 ต.ดอนห วฬ อ อ.เม อง จ.ชลบ ร โทร : (038) แฟ กซ : (038)

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 26 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ส งท ส งมาดวยล าด บท 2 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 1 บร ษ ท เอเซ ย พร ซ ช น จ าก ด (มหาชน) (น คมอ ตสาหกรรมอมตะนคร) 700/331 หม 6 ต.ดอนห วฬ อ อ.เม อง จ.ชลบ ร โทร : (038) แฟ กซ : (038) รายงานการประช มว สาม ญผ ถ อห น คร งท 1/2556 ของ บร ษ ท เอเซ ย พร ซ ช น จ าก ด (มหาชน) ว น เวลา และสถานท ประช มเม อว นจ นทร ท 5 ส งหาคม 2556 เวลา น. ณ ช น 17 โรงพยาบาลเทพธาร นทร เลขท 3850 ถนนพระรามท 4 เขตคลองเตย กร งเทพมหานคร กรรมการท เขาร วมประช ม 1. นายมน เล ยวไพโรจน ประธานกรรมการ / กรรมการอ สระ 7. นายร ชเดช วจ ส ธรรม กรรมการ 2. ศ.นพ.อ ดมศ ลป ศร แสงนาม รองประธานกรรมการ / กรรมการอ สระ 8. นายณรงค วรงค เกร ยงไกร กรรมการ 3. นายพรช ย สก ลล ลาร ศม กรรมการ / กรรมการอ สระ 9. นางสาวจ ตต มา การ ณกรสก ล กรรมการ 4. นายสมโภชน ว ลยะเสว กรรมการ / กรรมการอ สระ 10. นายโยช คาส ค ราช กรรมการ 5. นายอภ ชาต การ ณกรสก ล กรรมการ / กรรมการผ อ านวยการ 11. นายราจ ฟ ว จาย น กรรมการ 6. นายช ยโรจน เวทย นฤมาณ กรรมการ / กรรมการผ จ ดการ ผ บร หารท เขาร วมประช ม 1. นายอน โรจน น ธ พรศร เลขาน การบร ษ ท ผ เขาร วมประช มอ นๆ 1. นายเกร ยงศ กด พ กภ และ 2. นายสาวเปรมจ ตต ต งสถาพร ท ปร กษากฎหมาย จาก บร ษ ท กฎหมายศลย ไชยส ต จ าก ด เร มการประช ม นายอน โรจน น ธ พรศร (เลขาน การบร ษ ท) แถลงว า ม ผ ถ อห นเขาร วมประช มดวยตนเอง จ านวน 45 ราย น บจ านวนห นได 79,515,454 ห น และผ ถ อห นท มอบฉ นทะใหผ อ นเขาร วมประช มแทน จ านวน 26 ราย น บจ านวนห นได 131,636,453 ห น รวมผ ถ อห นท งหมดเป น จ านวน 71 ราย รวมจ านวนห นท งส น 211,151,907 ห น ค ดเป นรอยละ เก นกว า 1 ใน 3 ของจ านวนห นท จ าหน ายแลวท งหมดของบร ษ ท จ านวนท งส น 329,999,981 ห น ถ อว าครบเป นองค ประช มตามขอบ งค บของบร ษ ท และกล าวแนะน ากรรมการท กท านของบร ษ ท และเพ อใหเป นไปตามแนวทางการปฏ บ ต ท ด ในการประช มผ ถ อห นของบร ษ ทจดทะเบ ยน บร ษ ทไดเร ยนเช ญนายเกร ยงศ กด พ กภ และนางสาวเปรมจ ตต ต งสถาพร ท ปร กษากฏหมาย จากบร ษ ท กฎหมาย ศลย ไชยส ต จ าก ด เพ อท าหนาท ตรวจสอบการลงคะแนนเส ยงใหเป นไปตามกฎหมาย และขอบ งค บของบร ษ ท พรอมท งท าหนาท เป นส กข พยานในการน บคะแนน ก อนเร มพ จารณาวาระการประช ม นายอน โรจน น ธ พรศร (เลขาน การบร ษ ท) ไดแจงใหท ประช มทราบเก ยวก บว ธ การด าเน นการ ประช มและข นตอนการลงคะแนนเส ยงของผ ถ อห นในแต ละวาระ ด งน 1. ผ ถ อห นท มาประช มดวยตนเองและผ ร บมอบฉ นทะท ไดร บมอบฉ นทะใหออกเส ยงลงคะแนนในท ประช ม แต ละท านจะไดร บแจก บ ตรลงคะแนน ณ จ ดลงทะเบ ยนเขาร วมประช ม หากท านใดย งไม ไดร บบ ตรลงคะแนน กร ณายกม อเพ อใหเจาหนาท ด าเน นการแจกใหก บท านต อไป 2. การประช มจะพ จารณาเร องตามล าด บระเบ ยบวาระในหน งส อเช ญประช ม โดยจะน าเสนอขอม ลในแต ละวาระ และเป ดโอกาสใหผ ถ อ ห นซ กถามแลว จ งจะใหม การลงมต ส าหร บวาระน นๆ กรณ ท ผ ถ อห นหร อผ ร บมอบฉ นทะตองการซ กถามหร อแสดงความเห น กร ณายกม อข นและ ขอใหท านแจง ช อ นามสก ล และในกรณ ท ท านเป นผ ร บมอบฉ นทะกร ณาแจงช อผ ถ อห นท ท านร บมอบฉ นทะมาใหท ประช มทราบดวยท กคร ง 3. ภายหล งท ท านไดร บทราบรายละเอ ยดในแต ละวาระแลว เพ อความสะดวกและรวดเร วในการน บคะแนน ผ ถ อห นท านใดท ไม เห นดวย หร อ งดออกเส ยงในวาระใด กร ณายกม อข นเพ อใหเจาหนาท จ ดเก บบ ตรลงคะแนน เก บบ ตรลงคะแนนเส ยงของท าน 4. ผ ถ อห นท กท านม คะแนนเส ยงหน งเส ยงต อหน งห น ผ ถ อห นท านใดท ม ส วนไดเส ยเป นพ เศษในวาระใดจะไม ม ส ทธ ออกเส ยง ลงคะแนนในวาระน นๆ 5. ในการน บคะแนนเส ยงแต ละวาระ เป นด งน วาระท 1 ตองไดร บอน ม ต ดวยคะแนนเส ยงขางมากของผ ถ อห นซ งมาประช มและออก เส ยงลงคะแนน วาระท 2 ตองไดร บอน ม ต ดวยคะแนนเส ยงไม นอยกว าก งหน งของผ ถ อห นซ งมาประช ม และออกเส ยงลงคะแนน โดยบร ษ ทจะน า คะแนนเส ยงท ไม เห นดวย และงดออกเส ยงมาห กออกจากจ านวนเส ยงท งหมดท เขาร วมประช ม ส วนท เหล อจะถ อว าเป นคะแนนเส ยงท ลงคะแนน เห นดวยในวาระน นๆ ท งน ในกรณ ท ไม ม ผ ใดแสดงความเห นค ดคาน หร อแสดงความค ดเห นเป นอย างอ น ใหถ อว าท ประช มเห นชอบ หร ออน ม ต เป นเอกฉ นท ท งน เพ อม ใหเป นการเส ยเวลาระหว างท รอการน บคะแนนเส ยงจะใหพ จารณาวาระถ ดไป หนา 1 ของ 4 ส งท ส งมาดวยล าด บท 2 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 1 บร ษ ท เอเซ ย พร ซ ช น จ าก ด (มหาชน) (น คมอ ตสาหกรรมอมตะนคร) 700/331 หม 6 ต.ดอนห วฬ อ อ.เม อง จ.ชลบ ร โทร : (038) แฟ กซ : (038) เพ อใหการเก บบ ตรลงคะแนน เป นไปอย างโปร งใสสอดคลองตามหล กการก าก บด แลก จการ บร ษ ทจะเก บบ ตรลงคะแนนของผ ถ อห นท เห นดวย เพ อเก บไวเป นหล กฐานต อไปในคราวเด ยว กรณ ผ ถ อห นท านใดท ประสงค จะกล บก อน ขอใหส งบ ตรลงคะแนนใหก บเจาหนาท และหล งเล กประช มฯ แลว ขอใหผ ถ อห นท กท าน ส งค นบ ตรลงคะแนนใหเจาหนาท เช นก น ไม ม ผ ถ อห นท านใดม ขอซ กถามเก ยวก บว ธ การประช ม และการลงคะแนนเส ยง ประธานฯ จ งไดกล าวเป ดประช มตามระเบ ยบวาระการประช ม ด งต อไปน วาระท 1 ร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นของบร ษ ท ประจ าป 2556 ประธานฯ ไดเสนอใหท ประช มพ จารณาร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2556 ซ งประช มเม อว นท 27 เมษายน 2556 ปรากฏตามส าเนารายงานการประช มท ไดจ ดส งใหแก ผ ถ อห นท กคนพรอมหน งส อเช ญประช มแลว นายศ กด ช ย สก ลศร มนตร (ผ ถ อห น) แสดงความเห นว า ตามท ปรากฎในส าเนารายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นของบร ษ ท ประจ าป 2556 ตนตองการใหเปล ยนค าว า ผ ถ อห นรายย อย เป น ผ ถ อห น ประธานฯ ไดช แจงใหท ประช มทราบว า ขอร บขอส งเกตเพ อน าไปพ จารณาต อไป นายกอบก จ ก ตต โสภาภ ร (ผ ถ อร บมอบฉ นทะ นางน ตยา ส ขศ ร ผ ถ อห น) ไดขอแกไขขอความตามท ปรากฎในส าเนารายงานการ ประช มสาม ญผ ถ อห นของบร ษ ท ประจ าป 2556 หนา 3 ของ 8 ย อหนาท 3 น บจากบรรท ดล าง ขอแกไขค าว า 2 st Tier Supplier เป น 2 nd Tier Supplier ประธานฯ ไดช แจงใหท ประช มทราบว า เพ อใหส าเนารายงานการประช มม ขอความท ถ กตอง ทางบร ษ ทขอแกไขรายงานการประช ม เป นไปตามท ผ ถ อห นเสนอ นายธารา ชลปราณ (ผ ถ อห น) แสดงความเห นว า ตามท ปรากฎในส าเนารายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นของบร ษ ท ประจ าป 2556 ใน หนาท 5 ของ 8 เก ยวก บการน บคะแนนเส ยง ตามมต ท ประช มวาระท 3 ในบางบร ษ ทหากม ผ ถ อห นงดออกเส ยง จะไม น าคะแนนเส ยงของผ ถ อห นท งดออกเส ยง มารวมเป นฐานก บคะแนนเส ยงท เห นดวย และไม เห นดวย ท าใหฐานของคะแนนเส ยงท เห นดวย และไม เห นดวย เม อรวมก นจะค ด เป นรอยละรอย (100%) ด งน นหากในวาระใดท ผ ถ อห นงดออกเส ยง และไม ม ผ ถ อห นท ออกเส ยงไม เห นดวย จะถ อว ามต น นเป นเอกฉ นท ม ใช เป น มต ดวยคะแนนเส ยงขางมากตามท ปรากฎในส าเนารายงานการประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ าป 2556 ประธานฯ ไดช แจงใหท ประช มทราบว า ขอร บขอส งเกตตามท ท านผ ถ อห นไดเสนอ มต ท ประช มไดพ จารณาแลว ม มต อน ม ต ร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นของบร ษ ทประจ าป 2556 ตามท เสนอ ดวยคะแนน เส ยงเอกฉ นท ของผ ถ อห นซ งมาประช มและออกเส ยงลงคะแนน ด งน เห นดวย จ านวน 211,855,077 เส ยง ค ดเป นรอยละ ไม เห นดวย จ านวน - เส ยง ค ดเป นรอยละ - งดออกเส ยง จ านวน - เส ยง ค ดเป นรอยละ - วาระท 2 พ จารณาอน ม ต ใหบร ษ ท เอ อว ทยา จ าก ด (มหาชน) ท าค าเสนอซ อห นสาม ญบางส วนของบร ษ ท ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายอภ ชาต การ ณกรสก ล กรรมการผ อ านวยการ เป นผ กล าวรายละเอ ยดเก ยวก บบร ษ ท เอ อว ทยา จ าก ด (มหาชน) ท าค าเสนอซ อห นสาม ญบางส วนของบร ษ ท ใหท ประช มทราบ นายอภ ชาต การ ณกรสก ล (กรรมการผ อ านวยการ) ไดกล าวช แจงรายละเอ ยดใหท ประช มทราบว า ตามมต คณะกรรมการบร ษ ท คร งท 3/2556 เม อว นท 24 ม ถ นายน 2556 ม มต อน ม ต ใหเสนอต อท ประช มผ ถ อห น เพ อพ จารณาอน ม ต ใหบร ษ ท เอ อว ทยา จ าก ด (มหาชน) (หร อ UWC ) ท าค าเสนอซ อห นสาม ญบางส วนของบร ษ ท โดยบร ษ ท เอ อว ทยา จ าก ด (มหาชน) ประสงค ท จะซ อห นสาม ญของบร ษ ท จ านวนไม นอยกว า 99,000,000 ห น แต ไม เก น 162,000,000 ห น หร อค ดเป นส ดส วนไม นอยกว ารอยละ 30 แต ไม เก นรอยละ ของท นจดทะเบ ยนท ช าระแลวของบร ษ ท โดยค ด เป นส ทธ ออกเส ยงลงคะแนนไม นอยกว า 99,000,000 เส ยง แต ไม เก น 162,000,000 เส ยง หร อค ดเป นส ดส วนไม นอยกว ารอยละ 30 แต ไม เก นรอย ละ ของจ านวนส ทธ ออกเส ยงท งหมดของบร ษ ท ซ งการท าค าเสนอซ อห นบางส วนของบร ษ ทด งกล าว เป นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก าก บตลาดท น ท ทจ.12/2554 เร อง หล กเกณฑ เง อนไข และว ธ การในการเขาถ อหล กทร พย เพ อครอบง าก จการ ในหมวด 5 เร อง การท าค าเสนอซ อห น บางส วน (partial tender offer) โดยท ประช มผ ถ อห นของบร ษ ทตองม มต ดวยคะแนนเส ยงไม นอยกว าก งหน งของจ านวนเส ยงท งหมดของผ ถ อห น ซ งมาประช มและม ส ทธ ออกเส ยงลงคะแนน ท งน ขอม ลเบ องตนเก ยวก บการท าค าเสนอซ อห นบางส วนของบร ษ ท จากบร ษ ท เอ อว ทยา จ าก ด (มหาชน) ตามท ปรากฏในหน งส อเช ญประช มท ไดส งใหผ ถ อห นทราบล วงหนาแลว หนา 2 ของ 4 ส งท ส งมาดวยล าด บท 2 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 1 บร ษ ท เอเซ ย พร ซ ช น จ าก ด (มหาชน) (น คมอ ตสาหกรรมอมตะนคร) 700/331 หม 6 ต.ดอนห วฬ อ อ.เม อง จ.ชลบ ร โทร : (038) แฟ กซ : (038) นายสมโภชน ว ลยะเสว (กรรมการอ สระ / กรรมการตรวจสอบ) ไดกล าวช แจงรายละเอ ยดใหท ประช มทราบว า บร ษ ท เอ อว ทยา จ าก ด (มหาชน) ม ความประสงค ท จะท าค าเสนอซ อห นบางส วนของบร ษ ท (partial tender offer) ตนในฐานะกรรมการ อ สระ ม หนาท ใหค าปร กษาภายใตการค าน งถ งส ทธ ประโยชน และเป นธรรมของผ ถ อห นท กรายเป นหล ก โดยว ธ การด งกล าว ผ ถ อห นท กรายม ส ทธ เท าเท ยมก น และเล อกต ดส นใจตามความสม ครใจ กรณ ท ท ประช มผ ถ อห นม มต อน ม ต ใหบร ษ ท เอ อว ทยา จ าก ด (มหาชน) ท าค าเสนอซ อห นบาง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x