งาน/โครงการ กล /มสาระการเร ยนร %การงานอาช พและเทคโนโลย ประจ าป1งบประมาณ 2558 โรงเร ยนศร สะเกษว ทยาล ย - PDF

Description
โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน (งานธ รก จ) 1. ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) เพ มข นจากป, 2557 อยางน อยร อยละ 5 ( O-net) 2. พ ฒนาข าราชการคร

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 11 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน (งานธ รก จ) 1. ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) เพ มข นจากป, 2557 อยางน อยร อยละ 5 ( O-net) 2. พ ฒนาข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษากล ม สาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) ใช ส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การจ ดการเร ยนการสอน เพ อเพ มประส ทธ ภาพการเร ยนร 60, นางส มะน 1 2. จ ดซ อว สด อ ยนการ สอน (งานชาง) ปร บปร งห อง เคร องม อ และโตIะ ปฏ บ ต งานของน กเร ยน จ ดซ อว สด อ ยนการ สอนว ชาชางไม ในบ าน และงานเข ยน แบบเทคน ค 1. เพ อให ม ความร ความเข าใจในรายว ชาเก ยวก บด าน ว ชาช พทางด านงานชาง 2. เพ อให ม ความสามารถในรายว ชา น าความร ไปใช ใน ช ว ตประจ าว น 3. เพ อม ก จน ส ยร กการท างานด วยความละเอ ยดรอบคอบ เปGนระเบ ยบ สะอาด ตรงตอเวลา และม ความร บผ ดชอบ 1. เพ อซอมแซมแผงเคร องม อ และต เก บว สด อ โตIะ ปฏ บ ต งานของน กเร ยน 2. เพ อพ ฒนาห องปฏ บ ต งาน ให สวยงามเก ส งส ดตอผ เร ยน 1. เพ อให น กเร ยนม ว สด อ ในการฝNกปฏ บ ต งานการ เร ยนว ชาชางไม ในบ าน และว ชางานเข ยนแบบเทคน ค 30, นายสมหมาย พ ท กษา 50, นายโสภณเก ยรต วรรณแก ว 30, นายโสภณเก ยรต วรรณแก ว จ ดซ อว สด อ ยนการ สอน 1. เพ อสงเสร มการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนให ผ เร ยน ม ความร ความสามารถ ในด านการค ดว ม ความค ด ม ท กษะกระบวนการในการท างาน ม ว จารณญาณในการพ ฒนาการในด านตางๆ อยางรอบด าน 45, นายประย ร ค าพ ภาค 1 6. จ ดซ อว สด อ พ ฒนาการเร ยนการสอนงานประด จ ดซ อว สด อ ยนการ สอน (งานเกษตร) จ ดซ อว สด อ ยนการ สอนว ชางานเกษตร จ ดซ อว สด อ ดการ เร ยนการสอนว ชาคอมพ 1. เพ อให ม ว สด อ กษะให ก บผ เร ยน 2. เพ อให น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด ข น 3. เพ อให น กเร ยนสามารถน าไปเปGนแนวทางในการ ประกอบอาช พได 4. เพ อให น กเร ยนร กการท างาน ร จ กท างานเปGนกล ม 1. สร างค ณธรรมและจร ยธรรมในการอย รวมก บผ อ นของ น กเร ยน 2. เพ อให น กเร ยนม ว สด อ ใช อยางเพ ยงพอ 1. ให น กเร ยนม ความร 2. น กเร ยนม ท กษะการประกอบอาช พ 1. เพ อให ม ว สด อ ดการเร ยนการสอนว ชา คอมพ 2. เพ อให ม ส อในการจ ดการเร ยนการสอน 3. เพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนในรายว ชา คอมพ 30, นางศศ น สจ รเดช 25, นางประไพ แนบเน ยน 30, นายทว ป ร 20, ถาวร จ ดซ อว สด อ ดการ เร ยนการสอนว ชางานอ เล กทรอน และโครงงานอ เล กทรอน 1. เพ อให ม ว สด อ ดการเร ยนการสอนว ชางาน อ เล กทรอน และว ชาโครงงานอ เล กทรอน 2. เพ อให ม ส อในการจ ดการเร ยนการสอนท เพ ยงพอ 3. เพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนในรายว ชางาน อ เล กทรอน และว ชาโครงงานอ เล กทรอน ม ระด บส ง ข น 20, นายดวงแดน วงเด อน ปร บปร งห องปฏ บ ต การ อ เล กทรอน 1. ปร บปร งห อง 701 ให เปGนห องปฏ บ ต การอ เล กทรอน 2. เพ อให น กเร ยนและผ สนใจได ม ห องเร ยนท ม ว สด อ พร อมส าหร บฝNกท กษะปฏ บ ต งานทางด านอ เล กทรอน 30, นายดวงแดน วงเด อน พ ฒนาส อการเร ยนการสอนว ชา ชาง จ ดซ อว สด อ การเร ยนการ สอน จ ดซ อว สด อ การเร ยนการ สอน 1. เพ อให น กเร ยนได ศ กษาเร ยนร ก บว สด อ องม อ ท ท นสม ยในส งคมแหงโลกเทคโนโลย 2. เพ อให น กเร ยนได ฝNกปฏ บ ต และเล งเห นค ณคาของว สด อ องม อน นๆ อยางจร งจ ง 1. น กเร ยนม ว สด อ ยนการสอนการงาน อาช พ(คหกรรม)ได ด 2. ให น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด ข น 3. ให น กเร ยนสามารถประกอบอาช พ และเปGนแนวทางใน การศ กษาตอ 1. เพ อให น กเร ยนม ว สด อ กษะปฏ บ ต งาน จร ง ในรายว ชางานเด นสายไฟฟTา ระด บช น ม.5 และ รายว ชางานซอมเคร องใช ไฟฟTา ระด บช น ม.6 อยางเพ ยงพอ 35, นายนฤน ย ต.ประด ษฐ 70, นางน สา ศร แก ว 15, นายบ ญญ ต ค 6 15. ปร บปร งระบบน าเสนอห องเร ยน ไร พรมแดน ปร บปร งห องเร ยนคอมพ ซอมบ าร งระบบคอมพ เคร อขายส าหร บห องเร ยน คอมพ จ ดซ อว สด กล มงานคอมพ ประจ าป,งบประมาณ เสร มท กษะไอท เพ อจ ดท า โครงงานคอมพ กเร ยนช น ม ผล ตหน งส อเร ยน ว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ3 ง พ ฒนาโปรแกรมระบบบร หาร โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป,งบประมาณ ผล ตส อประกอบการเร ยน รายว ชาเทคโนโลย 1 (พ นฐาน ม.1) 1. เพ อจ ดซ อว สด อ บปร งระบบน าเสนอใน ห องเร ยนไร พรมแดน 50, นายทองพ น แพงมา 1. ซอมและปร บปร งห องคอมพ นายทองพ น แพงมา 1. จ ดซ อว สด อ าหร บงานซอมบ าร งระบบ คอมพ อขาย 1. จ ดซ อว สด กล มงานคอมพ าป,งบประมาณ ฝNกอบรมว ธ การสร างช นงานจากระบบคอมพ และ เคร อขายคอมพ บน กเร ยน ม นายทองพ น แพงมา 40, นายทองพ น แพงมา นายทองพ น แพงมา 1. ผล ตหน งส อเร ยน ว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ3 ง , นายทองพ น แพงมา 1. เพ อพ ฒนาระบบบร หารโครงการประจ าป,งบประมาณ ของโรงเร ยนศร สะเกษว ทยาล ยด วยเว ช 1. ม ส อประกอบรายว ชาเทคโนโลย 1 2. ม ส อการเร ยนท ท นสม ยและสะดวกในการใช งาน นายทองพ น แพงมา 20, นางสาวสมบ ดวงพล จ ดท าปTายน เทศห อง ม ปTายน เทศส าหร บประกาศประชาส มพ 20, นางสาวสมบ ดวงพล พ ฒนาระบบเคร อขาย คอมพ ต การพ ฒนาการเร ยนการสอน ว ชาการเข ยนโปรแกรมคอมพ ควบค มห 1. เพ อให บ คลากรและน กเร ยนม โอกาสเข าถ งและใช ไอซ ท ได อยางม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ 2. เพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการและการ ให บร การทางการศ กษาโดยใช ICT 1. เพ อสงเสร มการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 2. เพ อให ผ เร ยนบ รณาการความร ในด านตางๆ เข าด วยก น 3. เพ อเปXดโอกาสให ผ เร ยนท ม ความสนใจได แสดง ความสามารถ และความค ว และเทคโนโลย สารสนเทศ 4. เพ อให ผ เร ยนใช คอมพ องม อในการ พ ฒนาการเร ยนร และเก ดท กษะในการแก ปYญหา - 400, นายณ ฐว ฒ ปอโนนส ง 20, นายณ ฐว ฒ ปอโนนส ง จ ดซ อเคร องคอมพ ห อง เพ อจ ดซ อเคร องคอมพ อการเร ยนการสอน ประจ าห อง นายทองพ น แพงมา พ ฒนาการจ ดก จกรรมการ แขงข นท กษะการงานอาช พและ เทคโนโลย 1. เพ อปร บปร งซอมแซมและอ พเกรดเคร องคอมพ ในห องปฏ บ ต การคอมพ ให ม ประส ทธ ภาพส งข นและสามารถใช งานได ด ในย คปYจจ บ น 2. เพ อปร บปร งพ ฒนาห องปฏ บ ต การคอมพ ให เปGน ห องเร ยนท ม ประส ทธ ภาพสาหร บการจ ดก จกรรมการ เร ยนร 3. เพ อให น กเร ยนได ใช คอมพ ท นสม ย ม ประส ทธ ภาพ เปGนส อสาหร บการเร ยนร และใช เปGนแหลงเร ยนร ใน การศ กษาหาความร ค นคว าว ทยาการใหม ๆ ท น าสม ย ได ด วยตนเอง 4. เพ อชวยในการพ ฒนาผลส มฤทธ ของน กเร ยนในว ชา คอมพ งข น 5. เพ อให คร ใช ส อเทคโนโลย ท น าสม ย ม ประส ทธ ภาพ เปGน เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพน กเร ยน 30, นายสมจ ตร กอปรทศธรรม การพ ฒนาการเร ยนการสอน สาระการงานอาช พฯส มาตรฐาน สากล 1. พ ฒนาคร ให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการพ ฒนา นว ตกรรมการเร ยนการสอนและการว จ ย 2. เพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนท ก รายว ชา 3. เพ อให น กเร ยนได ฝNกท กษะในด านความค ด การจ ดการ การท างานรวมก บผ อ น 4. เพ อให ผ เร ยนม ความค น าความร ไปใช ฒนาตนเองส ความเปGนพลโลกตาม แนวทางปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 20, นายสมจ ตร กอปรทศธรรม พ ฒนาการจ ดก จกรรมการเร ยนร ห องปฏ บ ต การคอมพ 1. เพ อปร บปร งซอมแซมและอ พเกรดเคร องคอมพ ในห องปฏ บ ต การคอมพ ให ม ประส ทธ ภาพ ส งข น และสามารถใช งานได ด ในย คปYจจ บ น 2. เพ อปร บปร งพ ฒนาห องปฏ บ ต การคอมพ ให เปGน ห องเร ยนท ม ประส ทธ ภาพสาหร บการจ ดก จกรรมการ เร ยนร 3. เพ อให น กเร ยนได ใช คอมพ ท นสม ย ม ประส ทธ ภาพ เปGนส อส าหร บการเร ยนร และใช เปGนแหลง เร ยนร ในการศ กษาหาความร ค นคว าว ทยาการใหม ๆ ท น าสม ย ได ด วยตนเอง 4. เพ อชวยในการพ ฒนาผลส มฤทธ ของน กเร ยนในว ชา คอมพ งข น 5. เพ อให คร ใช ส อเทคโนโลย ท น าสม ย ม ประส ทธ ภาพ เปGน เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพน กเร ยน นายสมจ ตร กอปรทศธรรม พ ฒนาแหลงเร ยนร และบร หาร ส าน กงานงานอาช พและเทคโนโลย 1. พ ฒนาคร ให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการพ ฒนา นว ตกรรมการเร ยนการสอนและการว จ ย 2. เพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนท ก รายว ชา 3. เพ อให น กเร ยนได ฝNกท กษะในด านความค ด การจ ดการ การท างานรวมก บผ อ น 4. เพ อให ผ เร ยนม ความค น าความร ไปใช ฒนาตนเองส ความเปGนพลโลก 30, นายสมจ ตร กอปรทศธรรม รวม จ านวน 30 โครงการ รวมจ านวนเง น 730, ,
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x