สร ปผลการน เทศงานระด บจ งหว ด รอบท 1/2557 ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดหนองบ วล าภ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ - PDF

Description
1 สร ปผลการน เทศงานระด บจ งหว ด รอบท 1/2557 สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดหนองบ วลาภ ประจาป งบประมาณ พ.ศ CUP เม อง (ว นท 3 ม นาคม 2557) กล มงานท นตสาธารณส ข 1. เจ าหน าท ให บร การประชาชนอย างสม าเสมอและเป

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 20 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 สร ปผลการน เทศงานระด บจ งหว ด รอบท 1/2557 สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดหนองบ วลาภ ประจาป งบประมาณ พ.ศ CUP เม อง (ว นท 3 ม นาคม 2557) กล มงานท นตสาธารณส ข 1. เจ าหน าท ให บร การประชาชนอย างสม าเสมอและเป นก นเอง 2. ผ อ านวยการโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบลสน บสน นการท างานของเจ าหน าท เป นอย างด 1. ย งไม ได ตรวจช องปากและให บร การเด กใน ศพด./รร. โดยเฉพาะ 1.1 ตรวจเด ก ป.1 (QOF) ควรร บด าเน นการให แล วเสร จ 1.2 เคล อบหล มร องฟ น ป.1(QOF) ภายใน 31 ม นาคม 2557 น 2. ผลงานการตรวจผ ส งอาย ม น อย (2 คน จาก 760 คน ค ดเป นร อยละ 0.26 เป าหมายร อยละ 20) 3. เด กท ม ฟ นน านมผ 70 % เก นเกณฑ ศพด.มาตรฐาน (ไม เก น 60 %) / เก นเกณฑ กระทรวง (ไม เก น 57 %) ควรร บด าเน นงานส งเสร ม/ป องก น 4. ย งไม ทราบต วช ว ดละเป าหมายงาน CUP ควรพ ฒนาเร องการส อสาร 5. ย งไม ม การท า Action Plan ของงานท นตะใน รพ.สต. ควรน าแผนจาก CUP มาร บด าเน นการ หมายเหต : จนท.ท นตฯลาคลอด 3 เด อน (ธ.ค. 56-ก.พ. 57) ต อไปควรประสานงานก บทาง CUP เพ อด แลเด ก และประชาชนในช วงท ลาคลอด กล มงานส งเสร มส ขภาพ งานอนาม ยแม ละเด ก 1. จ านวนเด กเก ด (53) ก บจ านวนมารดาคลอด (31) ไม เท าก น (ใน Data Center) ของ รพ.สต.นา มะเฟ อง ส วนต าง (23) ต องหาสาเหต ว าเก ดจากอะไรท ท าให ต วเลขไม เท าก น 2. จ านวนหญ งต งครรภ ท ได ร บยา Obimin เท าก บ % (30 ราย จากท งหมด 34 ราย) เก ดจาก เป นหญ งต งครรภ ท ฝากท องมาจากท อ น (คล น ค) ควรม การประชาส มพ นธ ให เข าถ งบร การ ANC ค ณภาพ ท ต องร บยาบ าร งครรภ ถ าทราบว าม หญ งต งครรภ ในช มชน อสม. + เจ าหน าท ควรต ดตามด ว าม การได ร บยาบ าร งครรภ หร อไม ถ าไม ได ร บต องต ดตามให มาร บท สถานบร การในพ นท 1. ม การให Reward ในเร องกาค นหาหญ งต งครรภ ให มาฝากครรภ ก อน 12 ส ปดาห อสม. 100 บาท/ 1 คน และหน วยงานท ม ผลงานด เด น 10,000 บาท 2. รพท.นภ.ม การจ ดต งงบด าเน นโครงการโรงเร ยนพ อแม ก อนการต งครรภ งบ 28,400 บาท 2 3. KPI ร อยละบร การ ANC ค ณภาพไม น อยกว าร อยละ 70 พบว าในเขตอ าเภอเม อง 21 แห ง พบว า 20 แห ง ม บร การ ANC ค ณภาพ ม เฉพาะ PCU ของ รพ.นภ. 1 แห ง เท าน น ท ย งไม ผ านต วช ว ด สาเหต จาการบ นท กโปรแกรมใน Data Center ย งไม สมบ รณ การส งเสร มส ขภาพผ ส งอาย กล มส งเสร มส ขภาพผ ส งอาย ในภาพรวมท าได ด มากท งอ าเภอ ได ร บความร วมม อเป นอย างด จากภาค ท องถ น เจ าหน าท ด าเน นก จกรรมอย างต อเน อง ม ผลงานเด นเช งประจ กษ ระด บเขต (ศ นย อนาม ยท 6 ขอนแก น) การเฝ าระว งภาวะอ วน 1. ข อม ลภาวะอ วนในเด กว ยเร ยน 6-12 ป ม ผลงานอ วน 4.53 % (ต ากว าเป าหมายจ งหว ด 7 %) 2. คล น ก DPAC ข อม ลจาก สสอ. พบว า ม ม ม DPAC ได มาตรฐานท กแห ง (100 %) แต จากการน เทศ ต ดตาม รพ.สต.นามะเฟ อง พบว า อ ปกรณ ท ใช ในคล น ก DPAC ครบถ วน ก าล งหาม มจ ดต ง ได เสนอแนะโดยคณะผ น เทศจากจ งหว ดเป นท เร ยบร อยแล ว โครงการแก ไขภาวะขาดสารไอโอด น ข อม ลละเอ ยดมาก ระบบการส อสารเพ อค นข อม ลจาก รพท.ไป-กล บ รพ.สต. ป ญหา โรงพยาบาลหนองบ วล าภ ให บร การ ยา Iodine Oil แก หญ งต งครรภ ไปแล ว 50 คน แต รพ.สต.ไม ทราบหร อไม ม ข อม ลว าเป นหญ ง ต งครรภ ในพ นท ของตนเองท าให ขาดการต ดตามหญ งต งครรภ ท ได ร บยา Iodine Oil เช งร ก เช น รพ.สต.นามะเฟ อง ส งหญ งต งครรภ มาร บยา Iodine Oil แต ไม ทราบว าได ร บหร อไม เป นต น อ ตราการคลอดในมารดาอาย ป 1. การเก บข อม ลได ละเอ ยดมาก 2. ต งงบประมาณรองร บในการด าเน นงานตลอดป 3 โครงการ 1. ม จ านวนมารดาอาย น อยกว า 15 ป มากท ส ดในจ งหว ด 7 คน จาก 13 คน 2. มารดาคลอดอาย ป เท าก บ /ประชากรหญ ง ป พ นคน (ไม ควรเก น 16.67/พ น ในช วง ต.ค. 56 ม.ค. 57) 3. ม อ ตราท องซ าในมารดาอาย ป % (ควรแก ไขป ญหาการต งครรภ ซ าเพราะสามารถ เข าถ งข อม ลได ด ท ส ด) งานเด กปฐมว ย 3 1. ข อม ล Data Center เก น 90 % ท งภาวะโภชนาการและพ ฒนาการ 2. ม งบประมาณโครงการศ นย เด กเล ก (34,800 บาท) โอการพ ฒนา 1. WCC ค ณภาพ ย งให บร การ 1 คร ง/เด อน จ งท าให ส ดส วนการให บร การส ง จ งท าให ไม สามารถตรวจ พ ฒนาการ ว ดโรงเร ยนพ อแม ได ม ผลให ไม พบเด กท สงส ยพ ฒนาการล าช า ต องได ด าเน นการโรงเร ยน พ อแม ตรวจพ ฒนาการย งไม ม เป นส ดส วน 2. ศ นย เด กเล กค ณภาพ อ าเภอเม องม 49 แห ง จากการประเม นตนเองของอ าเภอผ าน 16 แห ง แต จาก การส มต ดตามท นามะเฟ อง 1 แห ง(ว ดศร สระแก ว) คร ศ นย เด กเล กย งไม ทราบถ งเกณฑ มาตรฐาน และไม ได ประเม นตนเอง จ งฝากให เจ าหน าท ให ข อม ลและต ดตามต อเน อง เพ อเป นข อม ลป จจ บ น กล มงานควบค มโรคต ดต อ 1. การแก ไขป ญหามะเร งต บ (รพ.สต.นามะเฟ อง) เป าหมายอาย 30 ป ข นไป 6,200 ราย ตรวจ OV 4,865 ราย ค ดเป นร อยละ พบ OV 171 ราย ปร บเปล ยนพฤต กรรม 171 ราย อาย 40 ป ข น ไปตรวจอ ลตร าซาวด 153 ราย ไม พบ CHCA 2. การควบค มป องก นโรคไข เล อดออก พบผ ป วย 3 ราย ท รพ.สต.นาค าไฮ, รพ.สต.ท งโปร ง, รพ.สต. บ านบก พ นท ม การส มตรวจประเม นค า HI,CI โดยท ม สสอ.ส มตรวจ รพ.สต.ละ 1 หม บ าน /รพ.สต. ท กแห ง ส มตรวจท กหม บ าน / อสม.ส ารวจค มต วเอง ว เคราะห รวบรวมไปท รพ.สต. กล มงานพ ฒนาค ณภาพระบบบร การ 1. อ าเภอม DHS ท เช อมโยงระบบบร การปฐมภ ม ก บช มชนและท องถ นอย างม ค ณภาพ ใช SRM หร อ เคร องม ออ น ๆ ในการท าแผนพ ฒนาส ขภาพ ใช กระบวนการ DHS โดยกลไกบ นได 5 ข น (UCARE) ประเด น ODOP : เบาหวาน/ความด นโลห ตส ง 2. บ รณาการ DHS ร วมก บกระบวนการพ ฒนา คปสอ./รพ.สต.ต ดดาว 3. ผลการประเม น ป 2556 รพ.สต.ระด บ 5 ดาว 2 แห ง (ร อยละ 9.52)/ ระด บ 4 ดาว 9 แห ง (ร อยละ 42.85)/ระด บ 3 ดาว 10 แห ง (ร อยละ 47.63) คปสอ. ผลการประเม น ระด บ 3 ดาว ส วนป 2557 อย ระหว างการประเม นตนเอง โอการพ ฒนา 1. ควรด าเน นการตามกรอบเวลา และการต ดตามผล การด าเน นงาน (ต องประเม นให แล วเสร จ ภายใน เม.ย.57) 2. การส อสารนโยบาย และต วช ว ด ต องครอบคล มถ งระด บผ ปฏ บ ต 3. การว เคราะห ผลการประเม นตนเองเพ อหาส วนขาดและโอกาสการพ ฒนาตามประเด น 4. การสน บสน นจากอ าเภออย างต อเน อง (ท มพ เล ยง/ว ชาการ/...) 5. การก าก บต ดตามและประเม นผลให เป นไปตามกรอบการประเม นระด บอ าเภอ (ภายใน เม.ย.57 4 กล มงานควบค มโรคไม ต ดต อ 1. การส งเสร มการเข าถ งบร การโรคซ มเศร า พบว า การเข าถ งบร การโรคซ มเศร า เพ มข นผ านเกณฑ มากกว าร อยละ 31 ด งน ภาพรวมระด บจ งหว ด ร อยละ /อ.เม อง (ณ 27 ม.ค. 57) ภาพรวมระด บจ งหว ด ร อยละ /อ.เม อง (ณ 25 ก.พ. 57) 2. ม แผนการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให สามารถด แลช วยเหล อทางด านส งคมจ ตใจ โอการพ ฒนา การพ ฒนาระบบบร การค ณภาพมาตรฐานการบร การยาเสพต ด ควรม การเร งร ดจ ดท าแบบประเม น ตนเองตามมาตรฐานบร การยาเสพต ด ให ท นเวลาท ก าหนด เพ อขอร บรองการประเม นค ณภาพงาน ยาเสพต ดจากสถาบ นธ ญญร กษ กล มงานบร หารท วไป และ CEO CEO 1. ตารางว กฤต 7 ระด บ ไตรมาส 1 โรงพยาบาลหนองบ วล าภ OrgID M CR QR Cash NWC NI+Depleciation Liquid Index Status Index Survive Risk Index Scoring 31 ต ลาคม ,821, ,871, พฤศจ กายน ,450, ,770, ธ นวาคม ,486, ,743, การด าเน นงานตามแผนรายได -ค าใช จ าย(แผนเง นท น)ป 2557โรงพยาบาลหนองบ วล าภ รายงาน แผน การดาเน นงาน ส วนต าง รายได 159,300, ,665,565 52,365,565 ค าใช จ าย 159,300, ,773,938-55,473,938 หมายเหต : แผนประมาณการรายได -ค าใช จ าย จ ดท าเป นแผนสมด ล 478,000,000 รายได สามารถจ ดหาได มากกว าแผนท ประมาณการไว โอการพ ฒนา 1. ค าใช จ าย ต องควบค ม ให มากข นเพ อให เป นไปตามแผน (เน องจากในช วงเด อน ธ นวาคม 2556 ได ม การจ ดซ อยาและเวชภ ณฑ ไม ใช ยา Lot ใหญ เพ อควบค มต นท น) 5 ค ณภาพบ ญช 1. ช นชม รพท. ท ม ผลคะแนนบ ญช อย ในระด บ A 2. รพ.สต. ท สามารถจ ดท างบทดลองได ถ กต อง (ส มพ นธ ด ล) มกราคม 2557 Unitcost 1. โปรแกรมย งใช Excell (เหม อนเด ม) 2. ข อม ลท ส งจากงานพ สด เพ อว เคราะห ส งกว าข อม ลท ส งงานบ ญช 1 ล านกว าบาท 3. อย ระหว างการน าข อม ลเพ อประเม นผล การควบค มภายใน (FAI) ตามเกณฑ 5 ระด บ 1. อย ในระด บ 4 2. ข อเสนอแนะ การประเม นความเส ยงย งไม ครอบคล มใน 10 ประเด น ท จ งหว ดก าหนด กล มงานประก นส ขภาพ การบร หารแบบ UC สน บสน นเคร อข าย (รพ.สต.) 1. ม แผน/ เกณฑ การจ ดสรร ตามเกณฑ การจ ดสรรระด บจ งหว ด -pp.basic Service (PP.Exp.เด ม) ตามเกณฑ -Fixed Cost รพ.สต. -งบค าจ างล กจ างช วคราว 2. ม แบบ/เกณฑ การจ ดสรรยาและเวชภ ณฑ /วชย. -โดยใช ข อม ลสน บสน นย อนหล ง 3 ป ประกอบด วย Unit Cost อ ตราการใช บร การ CUP นากลาง (ว นท 4 ม นาคม 2557) กล มงานท นตสาธารณส ข 1. Cup ม การต ดตามด แลประสานงานอย างสม าเสมอ 2. บ คลากรขย น ต งใจ ม ความส ขและเก งในการท างาน 3. ข อม ลผลการบร การด ถ งด มาก(อย ในอ นด บแรกๆ) รวมท งต วช ว ด QOF (100 %) 4. ม แผนการจ ดบร การท ม ค ณภาพเพ มข น ซ งเมษายน 2557 จะม ถ ง 50 % 1. ควรต ดตามด แล รพ.สต.ท ม ผลงานการบร การน อยๆหร อเป นศ นย 2. ควรต ดตามผลงานบางอย างเช น การตรวจในผ ส งอาย แม เป าหมายงานท นตะจะน อย (20 %) แต งาน ส งเสร มจะมาก (100 %) กล มงานส งเสร มส ขภาพ เด กปฐมว ย (0-5 ป )และสตร โครงการป องก นและแก ไขป ญหาภาวะขาดสารไอโอด นด วยยา Iodize Oil 6 สถานการณ อ าเภอนากลางได ร บจ ดสรรยา Iodize Oil เบ องต น 300 เม ด (ส าหร บหญ งต งครรภ 150 คน) ป จจ บ นย งไม ม หญ งต งครรภ ได ร บยา Iodize Oil แผนการด าเน นงานเบ องต นของ CUP นากลาง ค อ เร มให ยา ว นจ นทร ท 10 ม นาคม 2557 (รอแพทย ประสาน MCH Board อ าเภอ ต ดราชการ) พ นท จะด าเน นการเช งร ก 4 ล าด บตามการขาดสารไอโอด นของ รพ.สต. ได แก 1. โนนม วง THS ผ ดปกต 66 % 2. บ านก าน THS ผ ดปกต 22 % 3. ร องน าใส THS ผ ดปกต 20 % 4. ซ าเส ยว THS ผ ดปกต 20 % 1. ส อสาร CPG ของการด าเน นงานให รพ.สต.ทราบท กแห ง 2. ประช ม MCH Board อ าเภอ จ ดท าแนวทางการด าเน นงาน กระจาย Iodize Oil ให ถ งหญ งต งครรภ และเตร ยมความพร อมในการซ อยา Iodize Oil มาใช ใน CUP งานอนาม ยแม และเด ก 1. รพ.สต.ท กแห งใน CUP นากลางม บร การ ANC ค ณภาพท กแห ง (13 แห ง) 2. ม การใช ช องทางการส อสารระหว างเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบ(เคร อข าย MCH) ผ าน facebook ท ช อว า เคร อข ายแม และเด กนากลาง 3. ม การใช แนวทาง ANC แนวใหม ขององค การอนาม ยโลก (WHO) เต มร ปแบบค อ ม การท า PV ในหญ ง ต งครรภ ท มาเจาะ Lap ท กราย รวมท ง U/S ท กรายในอาย ครรภ Wks (ซ งบาง CUP ย งไม ท า PV ท กราย) 4. ม CPG งาน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x