ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา PDF

Description
ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556 คร ประจาช น นางอ จฉรา อ อนจงไกร และ นางอร ณร ศม ไร ส งห คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ดนตร ภาษาอ งกฤษ(2) พลศ กษา อ งคาร ภาษาอ งกฤษ (1) แนะแนว ส งคม ส ขศ กษา ล กเส

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 11 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556 คร ประจาช น นางอ จฉรา อ อนจงไกร และ นางอร ณร ศม ไร ส งห คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ดนตร ภาษาอ งกฤษ(2) พลศ กษา อ งคาร ภาษาอ งกฤษ (1) แนะแนว ส งคม ส ขศ กษา ล กเส อ/ย วกาชาด พ ธ คณ ตศาสตร การงาน ภาษาอ งกฤษ(3) ช มน ม พฤห สบด คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ศ ลปะ ภาษาอ งกฤษ(2) คณ ตศาสตร ศ กร คณ ตศาสตร คอมพ วเตอร ส งคม ประว ต ศาสตร ภาษาอ งกฤษ (1) (ค นคว าอ สระ) ลงช อ ลงช อ. ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/2 ป การศ กษา 2556 คร ประจาช น นางศศ ธร นนสะเกต และนางสาวนวลใย บ พศ ร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ (3) คอมพ วเตอร (ค นคว าอ สระ) อ งคาร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ (2) ล กเส อ/ย วกาชาด พ ธ คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ (1) พลศ กษา ประว ต ศาสตร ช มน ม พฤห สบด ภาษาอ งกฤษ(1) ดนตร ส งคม การงาน แนะแนว ศ กร คณ ตศาสตร ส งคม ส ขศ กษา ภาษาอ งกฤษ(2) ศ ลปะ ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/3 ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนอน บาลสกลนคร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสกลนคร เขต1 คร ประจาช น นางส ดสวาท ทาแก ว และ นางป ญจา อ นร ย คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ(1) ส ขศ กษา การงาน อ งคาร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ(3) ศ ลปะ ล กเส อ/ย วกาชาด พ ธ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ประว ต ศาสตร ส งคม ภาษาอ งกฤษ(2) ช มน ม พฤห สบด คณ ตศาสตร ส งคม ดนตร (ค นคว าอ สระ) พลศ กษา ภาษาอ งกฤษ(2) ศ กร คอมพ วเตอร คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ (1) แนะแนว ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/4 ป การศ กษา 2556 คร ประจาช น นางร มภา เต มส ร น นท และนางส ก ญญา วงศ ม แก ว คณ ตศาสตร ส งคม การงาน ภาษาอ งกฤษ(2) พละ อ งคาร คณ ตศาสตร ดนตร ส ขศ กษา ภาษาอ งกฤษ (1) ล กเส อ/ย วกาชาด พ ธ คณ ตศาสตร คอมพ วเตอร ภาษาอ งกฤษ (1) ว ทยาศาสตร ช มน ม พฤห สบด คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ(3) ประว ต ศาสตร (ค นคว าอ สระ) ศ กร คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ(2) ส งคม ศ ลปะ แนะแนว ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1 /5 ป การศ กษา 2556 คร ประจาช น นางส จ ตตรา โตไทยะ และนางมารศร ก ลยาเร อน คณ ตศาสตร ส งคม ภาษาอ งกฤษ(1) ว ทยาศาสตร ศ ลปะ อ งคาร คณ ตศาสตร การงาน (ค นคว าอ สระ) ภาษาอ งกฤษ(2) ล กเส อ/ย วกาชาด พ ธ คณ ตศาสตร ส งคม ส ขศ กษา ดนตร ช มน ม พฤห สบด คอมพ วเตอร ภาษาอ งกฤษ(2) ประว ต ศาสตร คณ ตศาสตร แนะแนว ศ กร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ(1) พละ ภาษาอ งกฤษ(3) ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1 /6 ป การศ กษา 2556 คร ประจาช น นางว น จฉ ย จ มวงศ และนายศ กด ส ทธ ลาดส วรรณ คณ ตศาสตร แนะแนว พละ ประว ต ศาสตร ภาษาอ งกฤษ(1) อ งคาร ส ขศ กษา ส งคม ภาษาอ งกฤษ(1) คณ ตศาสตร ล กเส อ/ย วกาชาด พ ธ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ(3) ศ ลปะ ช มน ม พฤห สบด คณ ตศาสตร คอมพ วเตอร ภาษาอ งกฤษ(2) ว ทยาศาสตร ส งคม ศ กร คณ ตศาสตร ดนตร ภาษาอ งกฤษ(2) (ค นคว าอ สระ) การงาน ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1MEP ป การศ กษา 2556 คร ประจาช นนาง ธ ญญล กษณ สว สด และ นางสาวฝนท พย เม องม งค ณ คณ ตศาสตร (E) ภาษาอ งกฤษ(E1) ส งคม ส ขศ กษา(E) อ งคาร คณ ตศาสตร (E) คอมพ วเตอร ดนตร ว ทยาศาสตร (ไทย) ล กเส อ/ย วกาชาด พ ธ คณ ตศาสตร (E) (ค นคว าอ สระ) คณ ตศาสตร (ไทย) คณ ตศาสตร (ไทย) ศ ลปะ ช มน ม พฤห สบด ว ทยาศาสตร (E) การงาน คณ ตศาสตร (ไทย) ส งคม พลศ กษา ศ กร ว ทยาศาสตร (E) ประว ต ศาสตร ภาษาอ งกฤษ(E1) แนะแนว ว ทยาศาสตร (ไทย) ลงช อ ลงช อ. ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1MEP ป การศ กษา 2556 นางธ ญญล กษณ สว สด สอนว ชา (4) คณ ตศาสตร (3) ส งคม (2) ประว ต (1)ย วะ(1) ช มน ม(1) รวม 12 ช วโมง/ส ปดาห ส งคม อ งคาร ย วกาชาด พ ธ คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร ช มน ม พฤห สบด คณ ตศาสตร ส งคม ศ กร ประว ต ศาสตร ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 MEP ป การศ กษา 2556 คร โจเซพ สอนว ชา ส ขศ กษา MEP ป.1รวม 1 ช วโมง/ส ปดาห ส ขศ กษา (E) อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 คร ฝนท พย ม ลเม องแสน สอนว ชาภาษาอ งกฤษ1 ป.1รวม ช วโมง/ส ปดาห E2 1/4 E2 1/1 อ งคาร E2 1/5 E2 1/2 พ ธ E2 1/3 ล กเส อ ช มน ม พฤห สบด E2 1/5 E2 1/6 E2 1/1 E2 1/3 ศ กร E2 1/4 E2 1/6 E2 1/2 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นายวรว ทย อ อนจงไกร สอนว ชา ดนตร นาฏศ ลป ป.1/1-6และห องMEP (7) จานวน 7ช วโมง/ส ปดาห ป.1/1 อ งคาร ป.1/4 ป.1ห องMEP พ ธ ป.1/5 พฤห สบด ป.1/2 ป.1/3 ศ กร ป.1/6 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางสาวนวลใย บ พศ ร สอนว ชา ส งคมศ กษา ป.1/1-6(12) ย วกาชาด(1) และช มน ม(1) จานวน 14 ช วโมง/ส ปดาห ป.1/4 ป.1/5 อ งคาร ป.1/6 ป.1/1 ย วกาชาด ป.1 พ ธ ป.1/5 ป.1/3 ช มน ม ป.1 พฤห สบด ป.1/3 ป.1/2 ป.1/6 ศ กร ป.1/2 ป.1/1 ป.1/4 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางสาวมณ จ งไกรส ห สอนว ชาการงานพ นฐานอาช พป.1/1-6และห องMEP(7) ย วกาชาด(1)และช มน ม(1) จานวน 9 ช วโมง/ส ปดาห ป.1/4 ป.1/3 อ งคาร ป.1/5 ย วกาชาด ป.1 พ ธ ป.1/1 ช มน ม ป.1 พฤห สบด ป.1 MEP ป.1/2 ศ กร ป.1/6 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นายศ กด ส ทธ ลาดส วรรณ สอนว ชา พละป.1/1-6และห องMEP(7) ส ขศ กษา (6) ล กเส อ (1) และ ช มน ม(1) จานวน 15 ช วโมง/ส ปดาห พละ ป.1/6 ส ขศ กษาป.1/3 พละ ป.1/4 พละ ป.1/1 อ งคาร ส ขศ กษา ป.1/6 ส ขศ กษา ป.1/4 ส ขศ กษา ป.1/1 ล กเส อ ป.1 พ ธ ส ขศ กษา ป.1/5 พละ ป.1/2 ช มน ม ป.1 พฤห สบด พละ ป.1/3 พละป.1MEP ศ กร ส ขศ กษา ป.1/2 พละ ป.1/5 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางอร ณร ศม ไร ส งห สอนว ชาแนะแนวป.1/1-6(6) ศ ลปะห องMEP(1) ย วกาชาด(1) และ ช มน ม(1) จานวน 9 ช วโมง/ส ปดาห อ งคาร แนะแนว ป.1/6 แนะแนว ป.1/1 ย วกาชาด ป.1 พ ธ ศ ลปะป.1MEP ช มน ม ป.1 พฤห สบด ศ กร แนะแนว ป.1/5 แนะแนว ป.1/3 แนะแนว ป.1/2 แนะแนว ป.1/4 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางมารศร ก ลยาเร อน สอนว ชา ภาษาอ งกฤษ1 ป.1/1-6 (12) ล กเส อ (1) ช มน ม (1) จานวน 14 ช วโมง/ส ปดาห ป.1/3 ป.1/5 ป.1/6 อ งคาร ป.1/1 ป.1/6 ป.1/4 ล กเส อป.1 พ ธ ป.1/2 ป.1/4 ช มน ม ป.1 พฤห สบด ป.1/2 ศ กร ป.1/5 ป.1/3 ป.1/1 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 คร MAR สอนว ชาภาษาอ งกฤษ 3 ป.1/1-6 (6) และภาษาอ งกฤษ2MEP(2) รวม 8 ช วโมง/ส ปดาห อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร ภาษาอ งกฤษ3 ป.1/2 ภาษาอ งกฤษ3 ป.1/3 ภาษาอ งกฤษ3 ป.1/6 ภาษาอ งกฤษ3 ป.1/4 ภาษาอ งกฤษ3 ป.1/5 ภาษาอ งกฤษ2 ห องMEP ภาษาอ งกฤษ3 ป.1/1 ภาษาอ งกฤษ2 ห องMEP ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1ป การศ กษา 2556 นางส ก ญญา วงศ ม แก ว สอนว ชาคอมพ วเตอร ป.1/1-6และห อง MEP (7) ประว ต ศาสตร ป.1/1-6 (6) ช มน ม (1) ล กเส อ (1) รวม 15 ช วโมง/ส ปดาห อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร คอมพ วเตอร ป.1/5 คอมพ วเตอร ป.1/3 คอมพ วเตอร ป.1/4 คอมพ วเตอร ป.1/6 คอมพ วเตอร ป.1/1 คอมพ วเตอร ป.1MEP ประว ต ศาสตร ป.1/3 ประว ต ศาสตร ป.1/5 ประว ต ศาสตร ป.1/6 ประว ต ศาสตร ป.1/1 คอมพ วเตอร ป.1/2 ประว ต ศาสตร ป.1/2 ประว ต ศาสตร ป.1/4 ล กเส อป.1 ช มน มป.1 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางป ญจา อ นร ย สอนว ชา ว ทยาศาสตร ป.1/1-6และห องMEP (14) ล กเส อ (1) ช มน ม (1) รวม 16 ช วโมง/ส ปดาห ป.1/1 ป.1/2 ป.1/5 อ งคาร ป.1/2 ป.1/3 ป.1MEP ล กเส อป.1 พ ธ ป.1/3 ป.1/6 ป.1/4 ช มน มป.1 พฤห สบด ป.1/1 ป.1/4 ป.1/6 ศ กร ป.1/5 ป.1MEP ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางสาวฝนท พย เม องม งค ณ สอนว ชาภาษาอ งกฤษ 2 ป.1/1-6(12) ภาษาอ งกฤษ1MEP(2)ล กเส อ(1)ช มน ม(1) รวม16ช วโมง อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/5 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/4 ภาษาอ งกฤษ1 ห องMEP ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/6 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/6 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/4 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/5 ภาษาอ งกฤษ1 ห องMEP ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/1 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/2 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/3 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/1 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/2 ล กเส อป.1 ช มน มป.1 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/3 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางอ จฉรา อ อนจงไกร สอนว ชาคณ ตศาสตร ป.1/1 (5) ป.1/1 (5)ศ ลปะ(1) ย วะ(1) ช มน ม (1) จานวน 13 ช วโมง/ส ปดาห คณ ตศาสตร อ งคาร ย วกาชาด ป.1 พ ธ คณ ตศาสตร ช มน ม ป.1 พฤห สบด คณ ตศาสตร ศ ลปะ คณ ตศาสตร ศ กร คณ ตศาสตร ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางศศ ธร นนสะเกต สอนว ชาคณ ตศาสตร ป.1/2 (5) ป.1/2 (5) ศ ลปะ(1) ล กเส อ(1) ช มน ม (1) จานวน 13 ช วโมง/ส ปดาห คณ ตศาสตร อ งคาร คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร ล กเส อ ป.1 พ ธ คณ ตศาสตร ช มน ม ป.1 พฤห สบด ศ กร คณ ตศาสตร ศ ลปะ ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางส ดสวาท ทาแก ว สอนว ชาคณ ตศาสตร ป.1/3 (5) ป.1/3 (5 )ศ ลปะ(1) ย วะ (1) ช มน ม (1) จานวน 13 ช วโมง/ส ปดาห คณ ตศาสตร อ งคาร คณ ตศาสตร ศ ลปะ ย วกาชาด ป.1 พ ธ คณ ตศาสตร ช มน ม ป.1 พฤห สบด คณ ตศาสตร ศ กร คณ ตศาสตร ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางร มภา เต มส ร น นท สอนว ชาคณ ตศาสตร ป.1/4 (5) ป.1/4 (5 )ศ ลปะ(1) ย วะ(1) ช มน ม (1) จานวน 13 ช วโมง/ส ปดาห คณ ตศาสตร อ งคาร คณ ตศาสตร ย วกาชาด ป.1 พ ธ คณ ตศาสตร ช มน ม ป.1 พฤห สบด คณ ตศาสตร ศ กร คณ ตศาสตร ศ ลปะ ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางส จ ตตรา โตไทยะ สอนว ชาคณ ตศาสตร ป.1/5 (5) ป.1/5 (5) ศ ลปะ(1) ย วะ(1) ช มน ม (1) จานวน 13 ช วโมง/ส ปดาห คณ ตศาสตร ศ ลปะ อ งคาร คณ ตศาสตร ย วกาชาด ป.1 พ ธ คณ ตศาสตร ช มน ม ป.1 พฤห สบด คณ ตศาสตร ศ กร คณ ตศาสตร ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางว น จฉ ย จ มวงศ สอนว ชาคณ ตศาสตร ป.1/6 (5) ป.1/6 (5 ) ศ ลปะ(1)ล กเส อ(1) ช มน ม (1) จานวน 13 ช วโมง/ส ปดาห คณ ตศาสตร อ งคาร คณ ตศาสตร ล กเส อ ป.1 พ ธ คณ ตศาสตร ศ ลปะ ช มน ม ป.1 พฤห สบด คณ ตศาสตร ศ กร คณ ตศาสตร ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางล กขณา นานาว น สอนว ชา (ค นคว าอ สระ ) ป.1/1-6และห องMEP จานวน 7 ช วโมง/ส ปดาห ป.1/2 อ งคาร ป.1/5 พ ธ ป.1 MEP พฤห สบด ป.1/3 ป.1/4 ศ กร ป.1/6 ป.1/1 พ กกลางว น พ กกลางว น พ กกลางว น พ กกลางว น พ กกลางว น ว น อ งคาร พ ธ พฤห ส บด ศ กร ตารางสอนรวมสายช นประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 ช น ป.1/1 คณ ต ว ทย ดนตร E (2) พละ ป.1/2 คณ ต ว ทย E (3) คอมพ วเตอร ค นคว าอ สระ ป.1/3 คณ ต E (1) ส ขศ กษา การงาน ป.1/4 คณ ต ส งคม การงาน E (2) พละ ป.1/5 คณ ต ส งคม E (1) ว ทย ศ ลปะ ป.1/6 คณ ต แนะแนว พละ ประว ต ศาสตร E (1) ป.1/1 E(1) แนะแนว ส งคม ส ขศ กษา ล กเส อ/ย วะ ป.1/2 คณ ต ว ทย คณ ต E (2) ล กเส อ/ย วะ ป.1/3 คณ ต ว ทย E (3) ศ ลปะ ล กเส อ/ย วะ ป.1/4 คณ ต ดนตร ส ขศ กษา E (1) ล กเส อ/ย วะ ป.1/5 คณ ต การงาน ค นคว าอ สระ E (2) ล กเส อ/ย วะ ป.1/6 ส ขศ กษา ส งคม E (1) คณ ต ล กเส อ/ย วะ ป.1/1 คณ ต การงาน E (3) ช มน ม ป.1/2 คณ ต E (1) พละ ประว ต ศาสตร ช มน ม ป.1/3 คณ ต ว ทย ประว ต ศาสตร ส งคม E (2) ช มน ม ป.1/4 คณ ต คอมพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x