ส ปดาห ท 1 : การเตร ยมความพร อม แผนการสอนว นท 1 (เวลา 5 ช วโมง) - PDF

Description
ส ปดาห ท 1 : การเตร ยมความพร อม แผนการสอนว นท 1 (เวลา 5 ช วโมง) 1 มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด ท1.1ป.2/1, ท2.1ป.2/1, ท2.1ป.2/2, ค1.1 ป.2/1, ค1.1ป.2/2, ค1.2ป.2/1, ค6.1 ป.2/4, ค 6.1 ป.2/5, ค6.1 ป.2/6, ต 1.2

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 41 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ส ปดาห ท 1 : การเตร ยมความพร อม แผนการสอนว นท 1 (เวลา 5 ช วโมง) 1 มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด ท1.1ป.2/1, ท2.1ป.2/1, ท2.1ป.2/2, ค1.1 ป.2/1, ค1.1ป.2/2, ค1.2ป.2/1, ค6.1 ป.2/4, ค 6.1 ป.2/5, ค6.1 ป.2/6, ต 1.2 ป.2/1, ต 2.1 ป.2/1 สาระการเร ยนร 1. การพ ดแนะนาตนเอง/การพ ดแสดงความร ส ก/การอ านค า/ทบทวนการค ดลายม อ 2. ทบทวนการบวกท ม ผลล พธ ไม เก น10 3. Greeting ภาคเช า ก อนเร ยนร ต อนร บเข าส ห องเร ยนใหม โดยเพลงบรรเลง/บทเพลงช าๆ เช น เพลง สว สด เธอจ า 1. คร เป ดเพลงหร อร องเพลง สว สด เธอจ า 2. คร ท กทายน กเร ยน ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ สว สด Good morning, Hi, Hello 3. คร แนะนาตนเอง พร อมกล าวต อนร บน กเร ยน 4. น กเร ยนแนะนาตนเอง การเร ยนร ภาษาไทย 1. Brain Gym ก จกรรมเล นม อประกอบบทร องเล น แก ว กะลา ข น โอ ง 2. ก จกรรมสร างความค นเคย - คร กล าวต อนร บ / แนะน าต ว - น กเร ยนแนะนาต วและบอกความร ส กในว นเป ดเทอม 3. สนทนาเก ยวก บห องเร ยนใหม โดยจ ดก จกรรมประกอบบทเพลง เช น เพลงสว สด เธอจ า เพ อให น กเร ยนเก ดความสน กสนาน 4. น กเร ยนร วมก นสร างข อตกลงในห องเร ยน - คร เข ยนข อตกลงบนกระดาน 5. น กเร ยนอ านและค ดลายม อข อตกลงของห องเร ยนในใบงานและออกแบบให สวยงาม คณ ตศาสตร 1. ก จกรรมเกม เป า ย ง ฉ บ (ทบทวนการบวกท ม ผลล พธ ไม เก น10 ) 1.1 คร ให น กเร ยนจ บค ก น เล นก จกรรม เป า ย ง ฉ บ คร เร มก จกรรม เป า ย ง ฉ บ โดยม การสาธ ตการ เป า ย ง ฉ บ ให น กเร ยนด 1.2 คร นาคาส งก จกรรมข นบนกระดานแล วน กเร ยนอ านพร อมก น แล วถามน กเร ยนว าในใบคาส งให น กเร ยนทาอะไรบ าง คาส ง 1. ให น กเร ยนจ บค เป า ย ง ฉ บ จานวนส บคร ง คนชนะในแต ละคร งให บ นท กผลลงใน ตารางบ นท กตามส ญล กษณ ท ชนะ 2. เม อครบส บคร งให น กเร ยนหาผ ชนะตามว ธ การน กเร ยน 1.3 น กเร ยนนาเสนอผลการท าก จกรรม และอธ บายว ธ ค ดในประเด น - ใครเป นผ ชนะ ม ว ธ การเก บข อม ลและจ ดเร ยงข อม ลของต วเองด วยว ธ ใด - น กเร ยนชนะด วยส ญล กษณ อะไรบ างและจานวนเท าไร คร และเพ อนฟ งการนาเสนอจนจบโดยไม แทรกแซง 1.4 จบการนาเสนอแต ละกล มคร และเพ อนร วมก นซ กถามข อสงส ยแลกเปล ยนแนวค ด - การเก บรวบรวมข อม ล น กเร ยนท ชนะการ เป า ย ง ฉ บ - ม ว ธ การหาผ ชนะได อย างไร 1.5 น กเร ยนทาแบบฝ กเสร มท กษะ ภาคบ าย 1. การเร ยนร ภาษาอ งกฤษ 1. Warm up คร และน กเร ยนร วมก นร องเพลง Hello ตามแผนภ ม เพลงพร อมก นและให น กเร ยนร องเพลงพร อม ก บแสดงท าทาง ฝ กอ านเน อเพลง/คาท กทาย 2. Presentation 2.1 คร ท กทายน กเร ยนด วยประโยค Hello. How are you? น กเร ยนตอบ I m fine, thank you. And you? คร ตอบ I m fine, thank you. 2.2 คร ต ดแถบประโยคบนกระดานแล วให น กเร ยนอ านตามท ละประโยค 2.3 น กเร ยนจ บค สนทนา ท กทายตามโครงสร างประโยคต อไปน จนคล อง A: Hello/Hi. B: Hello/Hi. A: How are you? B: I m fine, thank you. And you? A: I m fine, thank you. 3. Practice 3.1 แบ งน กเร ยนเป น 2 กล ม ย นเป นวงกลม 2 วง วงในห นหน าไปทางซ าย วงนอกห นหน าไป ทางขวา จากน นคร เป ดเพลงจ งหวะสน กๆ ให น กเร ยนเด นเป นวงกลมพร อมก น เม อคร หย ดเพลงให 2 3 น กเร ยนห นหน าเข าหาค วงนอกก บวงใน แล วสนทนาโดยใช บทสนทนาท ก าหนด ทาเช นน ประมาณ 2-3 รอบ 3.2 จ บค ฝ กสนทนาตามแบบโดยให น กเร ยนฝ กก บเพ อนให ได อย างน อย5 คน 4. Production ส มน กเร ยนท พ ดได คล องนาเสนอหน าช นเร ยน 2-3 ค 5. Wrap up น กเร ยนท งช นอ านแถบประโยคบทสนทนาพร อมก น ก อนเล กเร ยน 1. แนะนาก จกรรมในว นต อไป 2. แนะนามารยาทการลากล บบ าน การท กทายพ อ แม หร อญาต ผ ใหญ เม อกล บบ าน 3. แนะนา/สวดมนต ส อการเร ยนร 1. บทร องเล น แก ว กะลา ข น โอ ง 2. เพลง สว สด เธอจ า 3. ใบคาส งก จกรรม 4. เกม เป า ย ง ฉ บ 6. ใบบ นท กผลเป า ย ง ฉ บ 7. แบบฝ กเสร มท กษะ การบอกท ม ผลล พธ ไม เก น แผนภ ม เพลง Hello 9. แถบประโยค 10. เคร องเส ยงพร อมเพลงสน กๆ 11. บทสวดมนต ภาษาไทย -ส งเกตการพ ดแนะนาตนเอง -ประเม นการค ดลายม อ -ตรวจผลงานน กเร ยน ว ดและประเม นผล คณ ตศาสตร -ตรวจใบบ นท กผลเป า ย ง ฉ บ -ตรวจแบบฝ กเสร มท กษะ ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาฯ ศ ลปะ ภาษาอ งกฤษ -ประเม นการพ ดสนทนา -ประเม นการอ าน การงานอาช พฯ ก จกรรมเสนอแนะ - 4 ส ปดาห ท 1 : การเตร ยมความพร อม แผนการสอนว นท 2 (เวลา 5 ช วโมง) มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด ท2.1ป.2/1, ท4.1ป.2/3, ท3.1ป.2/7, ท3.1ป.2/4, ท5.1ป.2/1, ต 1.1 ป.2/2, ต 1.2 ป.2/1, ต 2.1 ป.2/1, ต 4.1 ป.2/1 สาระการเร ยนร 1. ฟ งบทร อยกรอง 2. ทบทวนการอ านออกเส ยง 3. การพ ดแสดงความค ดเห น 4. ทบทวนการเปร ยบเท ยบจ านวนไม เก น Myself ภาคเช า ก อนเร ยนร 1. ท กทายยามเช า ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ สว สด Good morning, Hi, Hello 2. เข าวงเล าประสบการณ ช วงป ดเทอม 3. สร างข อตกลงของห องเร ยน 4. น กเร ยนแนะนาตนเอง การเร ยนร ภาษาไทย 1. Brain Gym น กเร ยนร วมก นร องบทร องเล น กรรไกร ไข ผ าไหม แสดงท าทางประกอบ 2. คร อ านน ทานเร อง แม ไก ส แดง ให น กเร ยนฟ ง 2.1 ทบวนการอ านออกเส ยง อ านพร อมก น อ านกล มใหญ กล มย อย อ านเด ยว 2.2 คร นาน กเร ยนสนทนาเก ยวก บเร องท อ านในประเด น - ร ส กอย างไรก บเร องท อ าน - ชอบต วละครต วไหนมากท ส ด เพราะอะไร เป นต น 2.3 น กเร ยนและคร ร วมก นอภ ปรายสร ปข อค ดจากเร องท อ าน 3. คร ต ดแผนภ ม พย ญชนะไทย 4. คร นาสนทนาเก ยวก บร ปร าง ล กษณะของพย ญชนะไทยในประเด น - ล กษณะของห วพย ญชนะ 5. น กเร ยนฝ กอ านออกเส ยงพย ญชนะพร อมก น 5 6. น กเร ยนแบ งกล ม เล อกเข ยนพย ญชนะตามล กษณะท ส งเกตโดยจ ดเป นหมวดหม เช น 7. น กเร ยนนาเสนอผลงาน พร อมอธ บายให เหต ผล 8. คร แจกกระดาษ A4 ให น กเร ยนเล อกกล มพย ญชนะท ชอบพร อมวาดภาพประกอบ 9. คร และน กเร ยนร วมก นอภ ปรายสร ปในประเด น - ล กษณะของพย ญชนะ คณ ตศาสตร 1. ก จกรรม เท ยวสวนผลไม (ทบทวนการเปร ยบเท ยบจ านวนไม เก น 100) 1.1 คร เล าเร อง สวนผลไม ว นน คร จะพาน กเร ยนไปเท ยวสวนผลไม ไหนใครเคยไปเท ยวสวนผลไม แล วบ างยกม อข น แล วใน สวนผลไม ท น กเร ยนไป ม ผลไม อะไรบ าง(ให น กเร ยนตอบ) ว นน ลองมาเท ยวท สวนของคร แต สวน ของคร ปล กผลไม แค 6 ชน ด ใครอยากร บ างว าคร ปล กอะไร ถ าพร อมแล วไปท สวนของคร เลย (คร ต ดต วอย างร ปผลไม ) บอกคร ได ไหม ว าม ผลไม อะไรบ าง (ให น กเร ยนตอบจากภาพท เห นบน กระดาน) และว นน คร ก เก บผลไม จากสวนมาให ก บน กเร ยนท กคนเล อก แต ม ข อแม อย ว า น กเร ยนจะต องเล อกผลไม คนละ 1 ชน ดเท าน น (คร ต ดภาพผลไม บนกระดานให น กเร ยนเล อก) 1.2 น กเร ยนเล อกผลไม ตามใจชอบคนละ 1 ชน ด 1.3 คร ต ดคาส ง และน กเร ยนอ านคาส งพร อมก น 1.4 คร แจกอ ปกรณ ส อท ใช ได แก ใบก จกรรม ปากกาเมจ ก 1.5 น กเร ยนช วยก นทาก จกรรม คร เด นด ก จกรรมเพ อส งเกตแนวค ดของน กเร ยน 1.6 ส มต วแทนน กเร ยนออกมานาเสนอแนวค ด ว ธ หาจานวนน กเร ยนท เล อกผลไม แต ละชน ด 1.7 จบการนาเสนอแต ละกล มคร และน กเร ยนร วมก นซ กถามข อสงส ย แลกเปล ยนแนวค ด เก ยวก บว ธ การหาจานวนน กเร ยนท เล อกผลไม แต ละชน ดในประเด น - ม ว ธ การหาจานวนผลไม แต ละชน ดได อย างไร 1.8 น กเร ยนทาแบบฝ กเสร มท กษะ ทบทวนการเปร ยบเท ยบจานวนไม เก น 100 ภาคบ าย ม ห ว ไม ม ห ว คาส ง ให น กเร ยนร วมก นหาจานวนคน ท เล อกผลไม แต ละชน ด บ นท กผลในใบก จกรรม ตามว ธ การของน กเร ยน การเร ยนร ภาษาอ งกฤษ 1. Warm up 1.1 น กเร ยนอ านเน อเพลง What s your name? ตามคร ท ละวรรคจนจบเพลง 1.2 น กเร ยนร องเพลง What s your name? ตามคร 1.3 น กเร ยนร องเพลง What s your name? พร อมก น 2. Presentation 2.1 คร ท กทายน กเร ยนด วยประโยค Hello./ Hi. My name s 2-3 คร ง 2.2 คร อธ บายการใช Hello/Hi ว าเป นการท กทายแบบว ฒนธรรมตะว นตก และ My name s เม อต องการแนะน าช อของตนเองให ก บผ อ นทราบก อนจ งถามช อผ อ น ซ งเป นมารยาททางส งคม 2.3 น กเร ยนออกเส ยง Hello/ Hi. My name s.ตามคร พร อมก บบอกช อตนเอง 3. Practice น กเร ยนฝ กท กทายและแนะนาตนเองก บเพ อน โดยแบ งน กเร ยนออกเป น 2 กล ม จานวนเท าก น แต ละกล มเข าแถวตอน ให น กเร ยนคนท 1 ของแต ละแถวห นหน าเข าหาคนท 2 พ ดท กทายตามแบบท เร ยน เม อพ ดเสร จน กเร ยนคนท 1 น งลง ให คนท 2 ห นหน าไปหาคนท 3 ดาเน นการเช นน ไปเร อย ๆ จนครบ กล มใดพ ดเสร จก อน จะเป นฝ ายชนะ 4. Production คร ค ดเล อกน กเร ยนท ท าได ด มาแสดงให เพ อนด หน าช นเร ยน 5. Wrap up น กเร ยนร องเพลง What s your name? พร อมก น ก อนเล กเร ยน 1. แนะนาก จกรรมในว นต อไป 2. ท องบทร องกรอง/บทอาขยาน/ส ตรค ณ 3. ก จกรรมตามจ ดเน นของโรงเร ยน 4. แนะนา/สวดมนต ส อการเร ยนร 1. บทร องเล น กรรไกร ไข ผ าไหม 2. บ ตรภาพ 3. บ ตรคา 4. แถบประโยค/ข อความ 5. ใบคาส ง 6. ใบก จกรรม เท ยวสวนผลไม 7. ภาพผลไม จานวน 6 ภาพ 8. แบบฝ กเสร มท กษะ ทบทวนการเปร ยบเท ยบจานวนไม เก น แผนภ ม เพลง What s your name? 10. แถบประโยค 11. บทสวดมนต 6 7 ภาษาไทย -ส งเกตการอ านน ทาน -ส งเกตการพ ด/ถามและตอบ คาถาม -ประเม นการค ดลายม อ ว ดและประเม นผล คณ ตศาสตร -ตรวจใบก จกรรม เท ยวสวนผลไม -ตรวจแบบฝ กเสร มท กษะ ภาษาอ งกฤษ -ประเม นการพ ดสนทนา -ประเม นการอ าน ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาฯ ศ ลปะ การงานอาช พฯ ก จกรรมเสนอแนะ - ส ปดาห ท 1 : การเตร ยมความพร อม แผนการสอนว นท 3 (เวลา 5 ช วโมง) มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด ท1.1ป.2/1, ท2.1ป.2/1, ท4.1ป.2/1, ค 1.1 ป.2/1, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป.2/4, ค 6.1 ป.2/5, ค 6.1 ป.2/6, ส 2.1ป.2/1 8 สาระการเร ยนร 1. การออกเส ยงค า ข อความ น ทาน/ การค ดลายม อ 2. ทบทวนการน บเพ มท ละ1,ท ละ 2 3. บทบาทหน าท ของสมาช กในครอบคร ว ภาคเช า ก อนเร ยนร 1. ท กทายยามเช า ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ สว สด Good morning, Hi, Hello 2. เข าวงเล าประสบการณ ช วงป ดเทอม 3. ทบทวนความเข าใจเร อง ข อตกลงของห องเร ยน 4. เล อกผ นาห องเร ยน การเร ยนร ภาษาไทย 1. Brain Gym เส อ ส ง กระท ง แรด 2. คร อ านน ทานเร อง แม ไก ส แดง ให ฟ ง น กเร ยนอ านพร อมก น อ านกล มใหญ อ านกล มย อย 3. คร นาสนทนาเก ยวก บเส ยงของพย ญชนะในประเด น ต วใดบ างท ออกเส ยงเหม อนก น เช น ข ฃ 3.1 คร เข ยนพย ญชนะท ม เส ยงเหม อนก นในกระดาษปร ฟน กเร ยนหาพย ญชนะเพ มเต ม ด ฎ ค ฅ ฆ 3.2 น กเร ยนฝ กออกเส ยงพย ญชนะท ม เส ยงเหม อนก น 4. น กเร ยนเข ากล มช วยก นค ดค าจาก ค พย ญชนะท ม เส ยงเหม อนแล วบ นท กในกระดาษปร ฟ เช น ข าว/ขวด ส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x