รห สว ชา 06 ส ขศ กษาฯ หน า 2 ว นอาท ตย ท 21 ก มภาพ นธ 2553 เวลา น. - PDF

Description
รห สว ชา 06 ส ขศ กษาฯ หน า 2 ตอนท 1 : ส ขศ กษาและพลศ กษา : จ านวน 50 ข อ รวม 50 คะแนน แบบระบายต วเล อก แต ละข อม ค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว จ านวน 50 ข อ ข อละ 1 คะแนน 1. อาการเย อห มสมองอ กเสบส

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 32 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รห สว ชา 06 ส ขศ กษาฯ หน า 2 ตอนท 1 : ส ขศ กษาและพลศ กษา : จ านวน 50 ข อ รวม 50 คะแนน แบบระบายต วเล อก แต ละข อม ค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว จ านวน 50 ข อ ข อละ 1 คะแนน 1. อาการเย อห มสมองอ กเสบส วนมากเก ดจากการต ดเช อไวร สท ท าให เก ดโรคต อไปน ยกเว นข อใด 1. โรคคางท ม 2. โรคปอดบวม 3. โรคอ ส กอ ใส 4. โรคห ด 2. ห น าหนวกเก ดจากการต ดเช ออะไร 1. เช อรา 2. เช อไวร ส 3. เช อแบคท เร ย 4. เช อไวร สและแบคท เร ย 3. ข อใดเป นประโยชน ของการร จ กตนเองและการยอมร บผ อ น 1. ท าให ม สมาธ เร ยนได คะแนนด 2. ท าให เข าใจความแตกต างระหว างบ คคล 3. ท าให คบเพ อนต างเพศได โดยไม ม ป ญหา 4. ท าให ร จ กใช ความร ความสามารถของตนเองให เป นประโยชน 4. การวางแผนด แลส ขภาพเพ อให ม ส ขภาพด ด วยการร บประทานอาหารครบท กหม และออกก าล งกายด วยการเด น ข อใดจะได ประโยชน มากท ส ด 1. กระด กยาวข น 2. กระด กแข งแรงข น 3. กล ามเน อโตข น 4. เอ น และข อต อแข งแรงข น รห สว ชา 06 ส ขศ กษาฯ หน า 3 5. เม อถ กล วงละเม ดทางเพศควรปร กษาใครเป นอ นด บแรก 1. เพ อนสน ท 2. คร ประจ าช น 3. อาจารย แนะแนว 4. ผ ปกครอง 6. ล กษณะใดท บ คคลต องการคบเป นเพ อนมากท ส ด 1. ย มแย มแจ มใส 2. เอ อเฟ อเผ อแผ 3. เอาใจเขามาใส ใจเรา 4. พ ดจาไพเราะ 7. ข อใดเป นค าน ยมท ด ในเร องเพศ 1. ไม ช งส กก อนห าม 2. ม คนร กหลายคน เป นคนม เสน ห 3. การถ กเน อต องต วระหว างชายและหญ งเป นเร องธรรมดา 4. ควรทดลองอย ร วมก นก อนแต งงาน 8. ข อใดไม ใช ว ฒนธรรมไทยเก ยวก บเร องเพศ 1. การด แลบ านเป นหน าท ของสาม และภรรยา 2. ผ ชายท แต งงานแล วต องซ อส ตย ต อภรรยา 3. เป นหญ งต องร กนวลสงวนต ว 4. สาม เป นช างเท าหน า ภรรยาเป นช างเท าหล ง รห สว ชา 06 ส ขศ กษาฯ หน า 4 9. ข อใดเป นสถานการณ เส ยงต อการม เพศส มพ นธ มากท ส ด 1. เท ยวกลางค นก บเพศตรงข าม 2. การแต งกายย วย ให เก ดอารมณ ทางเพศ 3. ด มของม นเมา 4. การด ส อเก ยวก บเพศส มพ นธ 10. ข อใดไม ใช ค ณสมบ ต ของกล ามเน อ 1. ม การตอบสนองต อส งเร า 2. ม ความสามารถย ดต วและหดต วได 3. ม จ านวนเส นใยคงท 4. ท าหน าท ย ดโครงร างของร างกาย 11. น กว งระยะส น ท าการฝ กซ อม ท กว น ร างกายจะพ ฒนาเส นใยกล ามเน อส ใด มากท ส ด 1. ส ขาว 2. ส แดง 3. ส ชมพ 4. ส เหล อง 12. ในขณะ เล นก ฬา น กก ฬาใช กล ามเน อชน ดใดมากท ส ด 1. กล ามเน อเร ยบ 2. กล ามเน อลาย 3. กล ามเน อห วใจ 4. กล ามเน อแดง 13. น กก ฬาออกก าล งกายแบบล ก-น ง (Sit-up) เป นประจ าจะช วยเพ มสมรรถภาพทางกาย ของกล ามเน อส วนใด 1. กล ามเน อต นขา 2. กล ามเน อหล ง 3. กล ามเน อคอ 4. กล ามเน อหน าท อง รห สว ชา 06 ส ขศ กษาฯ หน า ในการสร างสมรรถภาพทางกายท ด น กเร ยนจะต องปฏ บ ต ตนอย างไร 1. ร บประทานผ กผลไม มาก ๆ 2. ร บประทานเน อส ตว มาก ๆ 3. ออกก าล งกายเป นประจ าท กว น 4. พ กผ อนให เพ ยงพอ 15. อ ตราการเต นของห วใจขณะพ กของน กก ฬาว งระยะไกล ควรเป นข อใด คร งต อนาท คร งต อนาท คร งต อนาท คร งต อนาท 16. ศ ลปะป องก นต วชน ดใดท ม ปร ชญาป องก นต วเม อถ กกระท าก อน 1. ย โด 2. ไอค โด 3. เทคว นโด 4. มวย 17. ก ฬาใดท ม การน บคะแนนการแข งข นแตกต างจากก ฬาอ น 1. แบดม นต น 2. วอลเลย บอล 3. เทนน ส 4. เทเบ ลเทนน ส 18. การแข งข นก ฬาย มนาสต ก ประเภทฟลอร เอ กเซอร ไซส ประเภทชายและหญ งม ความแตกต าง ในข อใด 1. ชายใช เวลาแสดงน อยกว าหญ ง ม ดนตร ประกอบ 2. ชายใช เวลาแสดงน อยกว าหญ ง ไม ม ดนตร ประกอบ 3. หญ งใช เวลาแสดงน อยกว าชาย ม ดนตร ประกอบ 4. หญ งใช เวลาแสดงน อยกว าชาย ไม ม ดนตร ประกอบ รห สว ชา 06 ส ขศ กษาฯ หน า การแข งข นก ฬาเทนน ส เม อต องแข งข นก นในระบบ ไทเบรก (Tie Break) คะแนนในข อใด ม ผลแพ ชนะ 1. 7 : : : : การแสดงกระบ กระบองม ล าด บข นตอนอย างไร 1. การข นพรหม การถวายบ งคม การร า การเด นแปลง การต 2. การถวายบ งคม การข นพรหม การร า การเด นแปลง การต 3. การข นพรหม การร า การถวายบ งคม การเด นแปลง การต 4. การถวายบ งคม การร า การข นพรหม การเด นแปลง การต 21. ในการเล นก ฬาวอลเลย บอล ข อใดปฏ บ ต ไม ถ กต อง 1. ผ เล นในท มถ กล กบอลได 3 คร ง 2. ผ เล นคนหน งถ กล กบอลได 2 คร ง ต ดต อก นไม ได 3. ส งล กเร มเล นถ กตาข ายลงในแดนด ให เล นต อไป 4. ผ เล นในท มถ กล กตบใส ศ รษะ ท มน นสามารถเล นล กได อ ก 3 คร ง 22. สมใจแข งข นเซป กตะกร อรายการหน ง ผ ต ดส น ขานล กออก ค แข งข นไม เห นด วยก บการขาน ของผ ต ดส น สมใจเห นว าล กน นด สมใจควรปฏ บ ต อย างไร 1. ไม แสดงความค ดเห น 2. บอก ค แข งข นว าล กออก 3. บอก ผ ต ดส นว าล กออก 4. บอก ผ ต ดส นว าล กด รห สว ชา 06 ส ขศ กษาฯ หน า ในการเป นผ ชมก ฬาย มนาสต กท ด ข อใดไม ควรปฏ บ ต มากท ส ด 1. ไปถ งสนามหล งการแข งข น 2. ล กเด นไป-มา ในขณะม การแข งข น 3. น าอาหาร และเคร องด ม เข าไปในบร เวณน งชม 4. ปรบม อแสดงความย นด ก บน กก ฬาท ก าล งแสดง 24. ข อใดเป นส ทธ ในการปฏ บ ต งานของล กจ างตามพระราชบ ญญ ต ค มครองแรงงาน 1. ล กจ างท ท างานล วงเวลาต องม เวลาพ กจากงานปกต ไม น อยกว า 20 นาท 2. ล กจ างต องม เวลาพ กจากการท างานปกต ไม น อยกว า 2 ช วโมงต อว น 3. ล กจ างท ท างานซ งม ความเส ยงส งให ม เวลาท างานปกต ว นละ 6 ช วโมง 4. ล กจ างต องม ว นหย ดประจ าส ปดาห อย างน อย 2 ว น 25. ข อใดเป นการป องก นป ญหาจากมลพ ษทางขยะท ด ท ส ด 1. ม การก าจ ดขยะโดยการฝ งกลบ 2. จ ดการแยกขยะก อนน าไปท าลาย 3. สร างโรงงานเผาขยะท ม ประส ทธ ภาพ 4. ท กคนช วยก นลดการใช พลาสต ก 26. ข อใดจ ดเป นโรคต ดต ออ นตรายระหว างประเทศท พบการระบาดข นอ กหล งจากหย ด การระบาดไประยะหน ง 1. ไข หว ดนก 2. ไข ทรพ ษ 3. โรคซารส 4. กาฬโรคปอด รห สว ชา 06 ส ขศ กษาฯ หน า ข อใดเป นอาการท บ งบอกว าน กเร ยนก าล งประสบก บป ญหาความเคร ยด 1. เหง อออกมาก ห วใจเต นเร ว หายใจหอบ 2. นอนก ดฟ น ไม ม สมาธ เบ ออาหาร 3. ท องเส ย ปวดเม อยเน อต ว ม อส น 4. นอนกรน ใจส น เหน อยง าย 28. ข อใดจ ดว าเป นก จกรรมน นทนาการ 1. วาดร ปยามว างไว ขาย 2. ออกก าล งกายเพ อลดความอ วน 3. ไปด การแข งข นฟ ตบอลหล งเล กเร ยน 4. ฝ กห ดว ายน าเพ อต องการไปเท ยวชายทะเล 29. ป จจ ยท ส าค ญท ส ดของการม ภ ม ต านทานโรคของร างกาย 1. ย น 2. อาหาร 3. การพ กผ อน 4. การออกก าล งกาย 30. ข อใดเป นองค ประกอบของร างกาย (Body composition) ท ม มากท ส ด 1. น าในร างกาย 2. กล ามเน อ 3. ไขม น 4. กระด ก รห สว ชา 06 ส ขศ กษาฯ หน า หากม ผ มาขอค าแนะน าเร องว ธ การเล อกหมวกก นน อกท ถ กต อง น กเร ยนจะแนะน า อย างไร 1. เล อกหมวกท ม ส สดใส ม สายร ดใต คาง 2. เล อกหมวกท ม น าหน กเบา ขนาดใหญ กว าศ รษะเล กน อย 3. เล อกหมวกท ม กระจกก นลมด านหน า ม ท ระบายอากาศ 4. เล อกหมวกท ด านในบ ด วยโฟมอย างด ม ลวดลายเห นช ด 32. เหต ใดการใช กระบวนการทางประชาส งคมจ งท าให ช มชนเข มแข ง 1. เพราะชาวบ านส วนใหญ สามารถสร างว ธ การพ งพาตนเอง 2. เพราะคนในหม บ านจ านวนมากรวมกล มก นท างานให ช มชน 3. เพราะเจ าหน าท ม ความม นใจในศ กยภาพการท างานของชาวบ าน 4. เพราะประชาชนท กภาคส วนม ความร วมม อก นในการแก ป ญหาของช มชน 33. ข อใดเป น ค าน ยม ท อาจเป นสาเหต ให เก ดความร นแรงในส งคม 1. การให ความส าค ญก บผ ท แสดงความร นแรงท เด นช ดในส งคม 2. การเพ กเฉยไม ใส ใจก บเร องราวความร นแรงท เก ดข นในส งคม 3. การไม ให ความส าค ญก บการเป นคนด ม ค ณธรรม จร ยธรรม 4. การยอมร บการกระท าร นแรงของคนด งในส งคม 34. สารเสพต ดประเภทใดท จ ดเป นกล มเด ยวก บ ยาไอซ 1. ก ญชา มอร ฟ น เฮโรอ น 2. ยาบ า แอลเอสด แอเฟตาม น 3. โคเคน แอลเอสด เหล าแห ง 4. เอ กตาซ ฝ น แอเฟตาม น รห สว ชา 06 ส ขศ กษาฯ หน า หากน กเร ยนช วยคนข นมาจากการจมน าส งท ต องปฏ บ ต เป นอ นด บแรก ค อข อใด 1. เขย าต วพร อมเร ยกผ ป วย 2. น าน าออกจากปอดของผ ป วยให หมด 3. การปลดส งท ร ดตร งร างกาย เช น เข มข ด 4. ตะแคงหน าใกล จม กผ ป วยเพ อส งเกตการหายใจ จงอ านข อเข ยนต อไปน และเล อกค าตอบท ด ท ส ดส าหร บค าถาม ข อท น ดเร ยนอย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 เป นคนสวย ม เพ อนชายมาชอบเธอหลายคน เธอม กไม ปฏ เสธเม อม เพ อนชายชวนไปเท ยวกลางค น ในท ส ดเธอม ความส มพ นธ ทางเพศก บเพ อนชายจนม อาการแพ ท อง ด วยความกล มใจน ดจ งน าเร องไปปร กษาเพ อนชาย ซ งเพ อนชายแนะน าให ไปท าแท ง ผลส ดท ายน ดไปท าแท งแต ต องเส ยช ว ตด วยอาการตกเล อด 36. ข อใดเป นเหต ผลของการท น ดม เพ อนชายมาชอบหลายคน 1. น ดเป นคนสวย 2. ม มน ษย ส มพ นธ ด 3. ชอบเท ยวกลางค น 4. ไม ปฏ เสธค าขอของเพ อนชาย 37 ข อใดเป นอ นตรายท เก ดข นบ อยจากการเท ยวกลางค นของหญ งสาว 1. ถ กช งทร พย 2. ถ กมอมยา 3. ถ กข มข น 4. ถ กท าร ายร างกาย 38. เม อเก ดป ญหาน ดควรปร กษาใคร 1. เพ อนชาย 2. เพ อนสน ท 3. คร ประจ าช น 4. ผ ปกครอง รห สว ชา 06 ส ขศ กษาฯ หน า ข อใดเป นการแก ป ญหาการต งครรภ ในว ยเร ยนท ด ท ส ด 1. หย ดเร ยนไประยะหน งเพ อคลอดล ก 2. ท าแท งเพราะไม สามารถเล ยงด ได 3. ลาออกจากโรงเร ยนแล วหางานท าเพ อเล ยงล ก 4. แจ งความเพ อหาผ ร บผ ดชอบ 40. ข อใดเป นส งท น ดควรปฏ บ ต มากท ส ดเพ อไม ให เหต การณ น เก ดข น 1. ร กนวลสงวนต ว 2. ไม ม ความส มพ นธ ทางเพศก อนว ยอ นควร 3. ต งใจเร ยน 4. ไม ช งส กก อนห าม จงอ านข อเข ยนต อไปน และเล อกค าตอบท ด ท ส ดส าหร บค าถาม ข อท นพวรรณ เล ศช วกานต หร อ น องนก เป นน กเทนน สเยาวชนหญ งอาย 17 ป จากจ งหว ด เช ยงใหม เธอประสบความส าเร จในการเล นก ฬาเทนน สเป นอย างส ง เม อเด อนม ถ นายน ป 2552 ท ผ าน มา น องนกได ต าแหน งชนะเล ศหญ งเด ยวและหญ งค มาครองในการแข งข นเทนน สเยาวชนว มเบ ลด น ท ประเทศอ งกฤษ ความส าเร จในการแข งข นคร งน เป นผลมาจากการท างานอย างหน กของผ ฝ กสอนชาว อเมร ก นช อ ฌ กส คร ส เขาได ท มเทท งกาย ใจ และเวลาในการฝ กสอนให น องนกได พ ฒนาค ณล กษณะท ส าค ญของน กเทนน สท ด ท งในด านสมรรถภาพทางกาย การแสดงท กษะความสามารถ การควบค ม สภาพจ ตใจและควา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x